ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 1854 din 09.04.2024 – Servicii medicale prestate de medic specialist SPECIALITATE EPIDEMIOLOGIE

Achiziții

Manager interimar,               Director Financiar – Contabil,              Director Medical,
Ec. Mitulescu Pompilia        Ec.   Zevedei Elena Madalina                Dr. Sarboiu Raluca Maria           

Nr. 1854/09.04.2024

ANUNT DE PUBLICITATE

Servicii medicale prestate de medic specialist
SPECIALITATE EPIDEMIOLOGIE

Cod CPV 85121200-5 (Rev.2)

1     1.Informatii despere autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanta                                                              SPITALUL DE BOLI CRONICE

                                                                                                                          CALINESTI

Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon:  0248/545 575
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com Fax: 0248/651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Adresa profilului cumparatorului ) URL: www. e-licitatie.ro

Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact :  Ec. Achizitii ; Georgescu Dalia, Melesiandru Mihaela , tel.: 0248545575 , interior 103

Legislatia aplicabila:

 1. a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
 2. b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; HG 395/2016
 3. c) O.U.G. nr. 45/2018 privind modificari completari la Leg.98/2016.

–  Art. 68 alin. (2), lit. a)-b) „Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:

 1. a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
 2. b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.
 3. d) www.anap.gov.ro
 4. e) Ordinul nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 5. f) Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. g) Procedura operationala interna privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016.

2.Obiectul Procedurii :    Obiectul achizitiei publice il constituie achizitionarea de servicii  medicale prestate de medic specialist – epidemiolog.

Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii , normele si reglementarile specifice privind protectia muncii , prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei de medic, precum si respectarea in totalitate Regulamentului Intern si Regulamentul de Organizare si Functionare ale beneficiarului/achizitorului.

Estinarea referatului s-a efectuat dupa functia similara in plata Medic specialist conform Legii 153/2017, jumatate de norma, astfel suma maxima platibila pentru serviciile medicale prestate este in valoare de 5764 lei lei cu TVA.

Valoarea maxima lunara a contractului de calculate la numarul de ore prestate in medie de 3.5 ore/zi in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

Spitalul de Boli Cronice Calinesti  intentioneaza sa achizitioneze  in regim de urgenta Servicii medicale prestate de un medic specialist epidemiolog pentru asigurarea actului medical in perioadele:

 1. Perioada 1 mai 2024 – 31 decembrie 2024 – 8 luni
 2. Perioada 1 ianuarie 2025– 30 aprilie 2025 – 4 luni

3.Contextul realizarii achizitiei

In conformitate cu Ordinul MS Nr. 1101/2016, unitatiile sanitare  publice cu paturi, au obligatia de a asigura organizarea si functionarea compartimentelor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale, prin personal propriu, angajat in acest scop, sau prin contractarea de prestari de servicii specifice cu Directia de Sanatate Publica Judeteana  sau cu furnizori privati care ofera servicii de consultanta de epidemiologie. Compartimentul trebuie sa aiba în componenta cel putin un medic epidemiolog, cu functie/atributii de sef serviciu/coordonator compartiment si membru în Comitetul director al unitatii sanitare, direct subordonat managerului unitatii;

Caracter urgent – medicul are un rol important în prevenirea și combaterea epidemiilor și a răspândirii virusulor , infecțiilor.

In aceasta situatie este absolut necesara achizitionarea de servicii medicale medic specialist epidemiologie, in regim de urgenta, pentru prevenirea, combaterea infecțiilor asociate asistenței medicale

 1. Procedura de atribuire : Procedura simplificata proprie  prin publicarea in SICAP unui „Anunt de Publicitate „ si  pe Site-ul oficial al spitalului : www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii impreuna cu documentele achizitiei ( caiet de sarcini si formulare).

Evaluarea  ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484.

Atribuirea  prin incheierea unui Contract de servicii medicale cu ofertantantii deeclarati castigatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona prin procedura simplificata proprie, servicii sociale şi alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decȃt pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. 1) lit. d) respectiv  3.636.150 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa nr. 2.

  –  Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ / valoarea maxima lunara a contractului fara TVA , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile .

–    Durata contractului : Contractarea se va face in functie de fondurile disponibile , contractul intra in vigoare la data de 01.05.2024  initial va fi incheiat pentru  8 luni  pana la 31 decembrie 2024 cu posibilitatea de prelungire automata pe masura disponibilizarii resurselor financiare  in anul urmator pana la aprobarea BVC-ului numai prin act aditional ( 1 ianuarie- 30 aprilie 2025)  fara modificarea majorarea  pretului unitar .

   –  Pretul unitar al contractului valoarea  lunara a  prestatiei : 5764lei /luna  cu TVA

Valoarea estimata a contractului a fost calculata in baza salariilor de referinta pentru functii similare aflate in plata in sistemul sanitar , conform Legii 153/2017 actualizata .

Suma de plata se stabileste in baza „Foii de prezenta” si a raporului de activitate , iutocmite lunar si confirmate de catre Directorul Medical, responsabil pentru activitatea desfasurata in compartimentele/sectia spitalului si in ambulatoriul integrat. Plata se face in baza facturi emise de prestator, in termen de 30 zile de la inregistrarea acesteia la achizitor.

Valoarea maxima totala estimata referat – 8 luni: 38.749,57 lei fara TVA, 46.112,00 lei cu TVA

Pretul unitar / luna maxim estimate este de 5764 lei cu TVA

 1. Documentele de calificare solicitate si cerinte :

– Are  cetatenia romana/ state membre UE; are capacitate deplina de exercitiu; Nu a fost condamnat definitiv pentru nici o infractiune; Are o stare de sanatate care sa-i permita prestarea serviciilor;

– Nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate sunt: Persoane juridice/fizice romane:

Formularul  : Declaratie privind evitarea conflictului de interese( art. 58 – 60 din Legea 98/2016)

Formularul : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice

Formularul : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data depunerii);

-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data depunerii);

– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  exercitarii profesiei;

5.1. Propunerea tehnica – Formular  – contine urmatoarele documente :

– Diploma de studii ; Vechime in specialitate de minim 10 ani ; Copie carte de identitate ; Certificate de membru pentru libera practica al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul in curs;

– Avizul Colegiului Medicilor si Directiei de Sanatate Publica pentru desfasurarea activitatii ;

– Asigurare malpraxis valabila ;

– Certificatul de confirmare pentru specializarea medicala ;

– Detine ca titular o forma de inregistare juridica valida / in activitate  la Oficiul Nationala al Registrul Comertului , al carui obiect principal de activitate sa cuprinda sfera de exercitarea profesiei de medic.

(copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor,contracte de prestari servicii în copie;

Documentele se vor prezenta in original pentru executarea unor copii la autoritatea contractanta, si vor fi certificate ,,Conform cu originalul”.

 

5.2. Propunerea financiara – Formular 5

Propunerea tehnica – formular 2 – se completeaza si cuprinde datele solicitate prin caietul de sarcini.

Pentru o evaluare corecta a propunerii tehnice, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita unele documente prin care se demonstreaza  indeplinirea conditiilor solicitate prin caietul de sarcini

5.3. Referinte generale

              Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii , normele si reglementarile specifice privind protectia muncii , prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei de medic, precum si sa respecte in totalitate Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare ale beneficiarului.

 1. Descrierea serviciilor
 2. a) prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de sectie si raspunde de aplicarea acestora;
 3. b) raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii sanitare;
 4. c) raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;
 5. d) controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie;
 6. e) verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;
 7. f) propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor associate asistentei medicale;
 8. g) supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, si distribuirea hranei , alimentelor;
 9. h) supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie;
 10. i) constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, încalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;
 11. j) verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie în sectii;
 12. k) coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale;
 13. l) instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnavirilor si urmareste realizarea acestei proceduri;
 14. m) semnaleaza directorului medical,medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa în rândul personalului;
 15. n) instruieste asistentele asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului;
 16. o) coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea lor si respectarea modului de eliminare a acestora;
 17. p) instruieste asistentele asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare în cazurile de abateri;
 18. q) organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, compartimente , în functie de manevrele si procedurile medicale identificate cu risc pentru pacienti, si se asigura de implementarea acestora;
 19. r) raspunde de întocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei medicale pe sectii si pe unitatea sanitara;
 20. s) raspunde de întocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/ compartimente;
 21. t) organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu.

7 Modul de desfasurare al achizitiei si prezentarea ofertelor.

Ofertantul are oblicatia de a intocmi si transmite propunerea  tehnică –, operatorul economic. Are obligaţia de a face dovada conformităţii serviicilor care urmează a fi prestate cu cerinţele tehnice prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, prin care să se indice faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi că obligaţiile vor fi respectate pe toată durata contractului, conform art. 51 din Legea 98/2016.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curierat sau pot fi depuse la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti.

Oferta care este transmisă/depusă la altă adresă decât cea stabilită de Autoritatea Contractantă sau după data limită pentru depunere/transmitere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisă.

Plicul/coletul exterior, sigilat şi ştampilat, va fi inscripţionat cu: adresa Spitalul de Boli Cronice Calinesti, menţiunea privind denumirea achiziţiei pentru care se ofertează, respectiv OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE – MEDIC EPIDEMIOLOG, adresa şi denumirea ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă).

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu pix/cerneală și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Plicul va conţine următoarele documente:

 • Documentele de calificare;
 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară, conform formularului atașat;

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

 1. a) Scrisoarea de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, din secţiunea ”Formulare”. SE ATASEAZA PLICULUI EXTERIOR. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază.

Lipsa documentelor de calificare solicitate sau a propunerii tehnice și/sau financiare duce la respingerea ofertei.

Toate formularele obligatori documentatiei de atribuire sunt atasate caietului de sarcini.

 1. Garantii : nu se aplica.

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate
Data limită de depunere a ofertelor: 17.04.2024, orele 13.00
Locul deschiderii ofertelor: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Localitatea Calinesti, strada Dr.Ion Craciun, nr.484, Judet Argeș,
Data de deschidere a ofertelor : 18.04.2024, orele 09:00
Comunicarea rezultatelor se va face in maxim 3 zile de la evaluarea ofertelor.

Intocmit,
Compartiment Achizitii
Ec. Georgescu Dalia

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *