ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 1903 din 10.04.2024 – Servicii catering

Achiziții

    Manager interimar,                   Director Financiar – Contabil,                              Director Medical,                                         
Ec. Mitulescu Pompilia                   Ec.   Zevedei Elena Madalina                       Dr. Sarboiu Raluca Maria                        

Nr.  1903/10.04.2024

ANUNT DE PUBLICITATE

Servicii catering

Cod CPV 55523000-2 (Rev.2)

 

1.Informatii despere autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanta                                                              SPITALUL DE BOLI CRONICE

                                                                                                                          CALINESTI

Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon:  0248/545 575
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com Fax: 0248/651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Adresa profilului cumparatorului ) URL: www. e-licitatie.ro

Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact :  Ec. Achizitii ; Georgescu Dalia , tel.: 0248545575 , interior 103

 

Legislatia aplicabila:

 1. a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
 2. b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; HG 395/2016
 3. c) O.U.G. nr. 45/2018 privind modificari completari la Leg.98/2016. 68 alin. (2), lit. a)-b) „Procedura de atribuire aplicata în cazul serviciilor sociale si al altor servicii specifice mentionata la alin. (1) lit. h) este: a) una din procedurile prevazute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimata este egala sau mai mare decât pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d);
 4. b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimata este mai mica decât pragul valoric prevazut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.
 5. d) anap.gov.ro
 6. e) Procedura operationala interna privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr. 2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016.
 7. f) Norme procedurale interne;

– Alte acte normative din domeniul achizițiilor publice;

– Actele normative precizate în această secţiune vor fi cele în vigoare la data transmiterii

documentaţiei şi în corelaţie cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit.

 1. g) Ordin 1488/31.05.2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice
 2. h) Ordinul nr. 201/2022 privind furnizarea de informaţii la comercializarea produselor finite/mâncărurilor furnizate de unităţile de restauraţie colective.

 

 1. Obiectul Procedurii : Achizitia publica – Servicii de catering – pregătire , preparare și livrare hrană pentru pacienți” in perioada 01.05.2024- 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire prin act aditional pana la data de 30.04.2025

Pregatirea, prepararea şi livrarea porției zilnice de hrană (micul dejun,  gustări, prânz şicină), în sistem de catering pentru pacienti internati în cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Portiile vor fi pregatite de catre ofertant in cantitatile si continutul caloric stabilit prin normele de hrana prevazute de legislatia in vigoare si cu respectarea nivelului alocatiei de hrana stabilit prin  Ordin 1488/31.05.2022, in cuantum de:

 • 33 lei/persoana/zi lei cu TVA – bolnavi hepatita neoplazici acuti
 • 33 lei/persoana/zi lei cu TVA – bolnavi diabet adulti
 • 22 lei/persoana/zi lei cu TVA – alti bolnavi adulti

3.Contextul realizarii achizitiei

Spitalul de Boli Cronice Calinesti nu are personal angajat si nu detine spatiu dedicat prepararii hranei pentru pacientii internati, drept pentru care intenționează să achiziționeze servicii de catering, respectiv pregătire, preparare și livrare hrană pentru pacienți – mic dejun, prânz, cină, gustări pentru diabetici.

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

Prezentul caiet de sarcini are drept scop precizarea si cerintele necesare realizarii serviciilor de catering, in vederea aplicarii procedurii simplificare proprii, conform art. 68 alin (1)lit. H) alin. 1 din Legea 98/2016 privind contractele de servicii, care fac parte din Anexa 2.

 1. Procedura de atribuire : Procedura simplificata proprie  prin publicarea in SICAP unui „Anunt de Publicitate„ si  pe Site-ul oficial al spitalului : www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii impreuna cu documentele achizitiei ( caiet de sarcini si formulare).

Evaluarea  ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484.

Atribuirea  prin incheierea unui Contract de servicii medicale cu ofertantantii declarati castigatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona prin procedura simplificata proprie, servicii sociale şi alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decȃt pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. 1) lit. d) respectiv  3.636.150 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa nr. 2.

  –  Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut”, in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

    Durata contractului : Contractarea se va face în funcție de fondurile disponibile, contractul intră în vigoare la data de 01.05.2024, inițial va fi încheiat pe 8 luni  până la data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire în anul următor până la aprobarea BVC- ului pe anul 2025, numai prin act adițional, dar nu mai mult de 4 luni (ianuarie – aprilie 2025) fără modificare / majorarea prețului unitar Potrivit art. 221  lit. c) din Leg. 98/2016   contractele de achiziție publică/Acordurile- cadru  vor putea fi modificate, fără organizarea unei noi proceduri de atribuire,  atunci când sunt indeplinite in mod cumulativ următoarele condiții in care :

 • modificarea a devenit necesara in urma unor circumstante, pe care autoritatea contractanta care actioneaza cu diligenta nu ar fi putut sa le prevada;
 • modificarea nu afecteaza caracterul general al contractului;
 • cresterea pretului nu depaseste 50% din valoarea contractului de achizitie publica/acordului – cadru initial.

In functie de necesitățiile obiective ale spitalului, orice modificare de structura la nivelul paturilor aprobate, va putea fi făcută prin incheierea unui act aditional, suplimentarea contractului  maximă admisă de 50%.

 

Valoarea maxima totala estimata referat – 8 luni: 657.148,80lei fara TVA, 716.292,19lei cu TVA ( 9%)

Nr. crt. Numar maxim estimat meniuri / zi Numar zile perioada 01.05.202431.12.2024 Norma hrana conform Ordin 1488  din 31.05.2022 (pret cu TVA inclus) Valoarea cheltuielilor maxim admise cu TVA Pret  /meniu fara TVA Pret  /meniu cu TVA Numar  maxim meniuri estimate perioada 01.05.2024- 31.12.2024 Valoare totala meniu perioada 01.05.2024- 31.12.2024 fara TVA
Bolnavi hepatita neoplazici acuti 57 245 33 2,5 32,57 35,5 454.840,05 495.775,65
Bolnavi diabet adulti 15 245 33 2,5 32,57 35,5 119.694,75 130.467,28
Alti bolnavi adulti 15 245 22 2,5 22,48 24,5 82.614,00 90.049,26
Total             657.148,80 716.292,19
 1. Documentele de calificare solicitate si cerinte :

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire :

– Certificat constatator emis de  Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul/uri CAEN valabile la data deschiderii ofertelor;

– Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.

Operatorul va  prezinta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor:

 1. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate ( buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;
 2. cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
 3. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) , art. 167 alin. (2) , art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina  Autorizatie sanitara veterinata;

Autorizatie sanitara de functionare conform art. 5 din Ordinul MS nr. 1030 /2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populatiei.

Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o declaratie pe propria raspundere prin care acesta isi asuma obligatia de a respecta conditiile impuse de Ordinulnr. 976/1998 al Ministerului Sanatatii pentru aprobarea normelor de igiena privind productia, prelucrarea, depozitarea, pastrarea, transportul si desfacerea alimentelor.

Declaratie pe propria raspundere prin care ofertantul isi asuma obligatia de a presta serviciul de preparare si furnizare a hranei, in deplina concordanta cu Ordin 1488/31.05.2022 pentru stabilirea cuantumului alocaţiei de hrană în unităţile sanitare publice.

Autorizatie de transport, pentru masinile cu care urmeaza a se transporta alimentele, valabila la data deschiderii ofertelor.

– experienta similara, in conformitate cu art. 179 lit. a), b), m) din Legea 98/2016- Lista principalelor servicii prestate se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de catre clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii aceleasi si/sau similare.

a). Formular 1. Scrisoare de inaintare

 1. b) Formular 1.1. Informatii generale

c). Formular 2.  Declaratie  privind evitarea conflictului de interese  ( art. 58 – 60 din legea 98/2016)

d). Formular 3. Imputernicire ( daca este cazul)

 1. e) Formular 4. Declaratie privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016)

f). Formular 5. Declaratie  privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 si 167 din legea 98/2016

 1. g) Formular 6. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 2 ani

h). Formular 7   Formular de oferta

 1. i) Formular 7.1 Oferta financiara detaliata

j). Formular 8. Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare  la conditiile de munca si protectia muncii.

k). Formular 9. Modul de prezentare a propunerii tehnice – Componenta tehnica

l). Formular 10. Declaratie privind personalul angajat

m). Formular: DUAE

Formulare atasate caietului de sarcini 1884/10.04.2024

5.1. Propunerea tehnica – contine urmatoarele documente :

      Ofertantul va depune, odată cu oferta, minim 3 variante de meniu.

Pentru o evaluare corecta a propunerii tehnice, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita unele documente prin care se demonstreaza  indeplinirea conditiilor solicitate prin caietul de sarcini

Ofertantul va prezenta în cadrul Propunerii tehnice o Declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că personalul implicat în derularea prezentului contract de achiziție are efectuate analizele medicale la zi.

Ofertantul are obligația de a face dovada conformității serviciilor ce urmează a fi prestate cu cerințele prezentului Caiet de sarcini.

Prin modul de formulare a ofertei tehnice ofertantul trebuie să prezinte o descriere punct cu punct a modului în care serviciile de catering prestate corespund specificațiilor tehnice conținute în Caietul de Sarcini. Oferta de servicii cu caracteristici tehnice inferioare, sau care nu respectă cerințele prevăzute în prezentul Caiet de Sarcini, va avea ca efect declararea ofertei „neconformă”. Se vor respecta cerințele solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini și anexele sale, astfel încât informațiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime din Caietul de Sarcini și anexele sale. Toate condițiile și caracteristicile tehnice menționate în prezentul Caiet de sarcini sunt obligatorii. Neîndeplinirea unei singure condiții/cerințe/specificații tehnice solicitate în Caietul de Sarcini, atrage de la sine respingerea propunerii tehnice ca neconforme.

Nota: orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de Sarcini, prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de inventie și/sau o licență de fabricație, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

Ofertantii participanti la procedura vor elabora Propunerea tehnica in conformitate cu prevederile prezentului Caiet de sarcini cu respectarea in totalitate a cerintelor minime solicitate, luand in considerare faptul ca acesta se va constitui anexa la contractul aribuit pentru servicii de catering.

In cadrul propunerii tehnice operatorii economici, ce depun oferta, trebuie să dovedească că detin personal (formularul nr. 9 si 10 ), necesar pentru desfășurarea activităților specifice: contracte de munca pentru bucatari, personal care prepara hrana, sofer,dietetician, etc. (Declaratia privind personalul angajat care participa la buna indeplinire a contractului de servicii catering, respectiv personal calificat pentru pregătirea, prepararea şi livrarea zilnică a hranei, cu statut de angajaţi, prin prezentarea de contracte de munca, extras revisal, diplome de calificare, certificate.)

In cadrul propunerii tehnice ofertantul va prezenta obligatoriu dovada detinerii unui contract de munca/contract de colaborare cu un medic/dietetician, in vigoare la data de depunere a ofertelor.

Documentele se vor prezenta copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

Neîndeplinirea unei singure condiții/cerințe/specificații tehnice solicitate în Caietul de Sarcini, atrage de la sine respingerea propunerii tehnice ca neconforme.

Nota: orice referire din cuprinsul prezentului Caiet de Sarcini, prin care se indică o anumită origine, sursă, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de inventie și/sau o licență de fabricație, se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea „sau echivalent”.

 

5.2. Propunerea financiara

Criteriul de atribuire este prețul cel mai scăzut. Ofertanții au obligația completării ofertei financiare și a centralizatorului de prețuri. Propunerea financiară se va face pentru cantitatea maxim estimativa de meniuri, calculată de la data de 01.05.2024 până pe data de 31.12.2024, cu posibilitatea de prelungire prin act adițional până la data de 30.04.2025. Prețul ofertat se menține și în perioada 01.01.2025-30.04.2025

Potrivit Ordinului 1488/31.05.2022 nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice sunt:

Bolnavi hepatită, neoplazici – copii adulți 33
Bolnavi diabet – copii si adulți 33
Pacienti spitalizati – copii si adulti 22

Prețul unitar pentru o porție de hrană/beneficiar/zi  va fi compus din:

 1. a) valoarea alocației zilnice de hrană/beneficiar/zi, cu TVA inclus, conform legislației în vigoare (Ordinul 1488/31.05.2022 ),
 2. b) valoare cheltuieli indirecte/beneficiar/zi………. lei /pers./zi TVA inclus (costul activității de aprovizionare a alimentelor, preparare și livrare a hranei, costurile pentru ambalajul aferent fiecărei porții, precum și costurile pentru transport până la destinația finală);

Prețul unitar pentru o porție de hrană rămâne ferm pe toată perioada de derulare a contractului, precum și în cazul prelungirii acestuia printr-un act adițional.

Documentele se vor prezenta copie lizibila, cu mentiunea „conform cu originalul”.

 1. Descrierea serviciilor

Se va avea în vedere faptul că se va solicita ca alimentele/ hrana preparată să fie livrate, la locația Spitalul de Boli Cronice  Calinesti.

Livrarea se va face pe baza de comandă, primită zilnic de la beneficiar. Comenzile vor fi ferme, cu precizarea numarului de porții. Comanda va fi transmisă telefonic, de responsabilul unității.

În funcție de modificările intervenite în cadrul unității beneficiare ale serviciului de catering (fluctuații număr de persoane beneficiare, etc), autoritatea contractantă îşi rezervă dreptul de a suplimenta sau diminua cantităţile, respectiv numarul de porțiile, fără modificarea preţului unitar şi fără vreo notificare prealabilă, ci numai prin precizările cu privire la numărul de beneficiari cuprinse în comanda lansată către prestator.
 
Graficul de prestare este după cum urmează:

 1. Zilnic, intre orele 8:00 – 8:15, se va livra:

– Mic delun

 1. Zilnic, intre orele 12.00 – 12:15, se va livra:

masa de pranz si gustarea

 1. Zilnic, intre orele 17:45 – 18:45, se va livra:

– cina
Graficul de prestare va putea fi modificat și adaptat, în mod corespunzător, în funcție de necesitățile și dorința beneficiarului. Acesta va fi anunțat, în scris, la începutul activității și ori de câte ori va suferi modificări.
*Obligatoriu, la efectuarea livrărilor, ofertantul va prezenta următoarele documente: aviz de însoţire a mărfii, declaraţie de conformitate ( conform model ) semnate de reprezentanţii autorităţii contractante şi ai ofertantului și lista zilnică de alimente pe care se regăsește informatii privind valoarea energetica si cantitatile de grasimi, de acizi grasi saturati, de zaharuri si de sare,  conform art. 3 din Ordinul nr. 201 din 19 aprilie 2022, privind respectarea alocației de hrană zilnică
Ofertantul declarat câștigător are obligația de a livra hrana la sediul Autorității Contractante (Str.Dr.Ion Craciun, localitatea Calinesti, Judetul Argeș, România), de luni până duminică, inclusiv în perioada sărbătorilor legale
Transportul hranei la sediul unitatii beneficiare va fi asigurat de catre personalul prestatorului, cu mijloace de transport autorizate, corespunzator numarului de beneficiari si respectand normele de igiena, conform legislatiei in vigoare.
Furnizorul va asigura transportul izolat termic al hranei, pentru servirea la temperatura optimă.
Notă: Hrana adusă de prestator va fi servita beneficiarilor in vesela unității beneficiare.

 • Mijloacele de transport şi/sau recipientele folosite la transportul alimentelor trebuie avizate de către autorităţile competente, menţinute curate şi în bune conditii pentru a proteja alimentele de contaminare şi trebuie, când este necesar, să fie create condiţii pentru a permite o curăţire adecvată şi/sau dezinfecţie.
 • Mijloacele de transport şi recipientele folosite vor fi supuse dezinfecţiei conform normelor epidemiologice în vigoare.
 • Transportul şi distribuirea hranei preparate se va face în recipiente din inox închise ermetic care să păstreze temperatura alimentelor, separat pentru fiecare fel de mâncare , iar recipientele de inox sunt depozitate în termoporturi termoizolante.
 • Recipientele din inox se vor folosi numai la transportul alimentelor / hranei preparate. Alimentele voluminoase sub formă lichidă, granulată sau pudră trebuie transportate în recipiente şi/sau containere rezervate transportului alimentar. Aceste containere trebuie marcate în clar şi la loc vizibil astfel încât să nu se poată şterge, într-una sau mai multe limbi comunitare, care să ateste faptul că ele sunt utilizate la transportul alimentelor sau să fie marcate „numai pentru alimente”.
 • Recipientele şi/sau containerele precum și termoporturile termoizolante vor rămâne la autoritatea contractantă şi vor fi returnate la următoarea livrare (după golire).
 • Mijloacele de transport şi/sau recipientele/containerele ce sunt folosite la transportul produselor adiţionale alimentelor sau la transportul diferitelor alimente în acelaşi timp se vor separa pe produse, acolo unde este necesar, pentru evitarea contaminării.
 • Atunci când mijloacele de transport şi/sau recipientele/containerele au fost folosite la transportul unor alimente diferite, se vor spăla şi dezinfecta de fiecare dată inainte de a fi reumplute, pentru evitarea contaminării.
 • Alimentele din mijloacele de transport şi/sau recipiente/containere trebuie amplasate astfel încât să fie protejate împotriva contaminării.
 • Mijloacele de transport şi/sau recipientele/containerele folosite la transportul alimentelor trebuie să fie capabile să menţină alimentele la o temperatură adecvată şi, unde este cazul să poată permite ca aceste temperaturi să fie monitorizate.

Prestatorul se obligă să presteze serviciile de catering la o calitate superioară și la termenele stabilite de comun acord cu beneficiarul prin graficul de prestare.
Prestatorul are obligația de a executa serviciile de catering cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat și în conformitate cu legislația în vigoare.
Prestatorul este răspunzător de calitatea produselor livrate și gramajul porțiilor de hrană. Produsele aprovizionate vor fi însoţite de documentele legale prevăzute de legislaţia în vigoare (facturi fiscale, avize de însoţire a mărfii, avize, certificate sanitar-veterinare, declaraţii de conformitate, certificate de calitate, etc.) care vor fi prezentate autorităţii contractante, ori de câte ori aceasta le solicită, în copie xerox şi original.
Produsele aprovizionate vor fi ambalate, etichetate, inscripţionate şi ştampilate, după caz, potrivit legislaţiei sanitar-veterinare în vigoare.
Activitatea de hrănire va fi realizată pe baza “Meniului” săptămânal, întocmit de către ofertant pe baza normelor de hrană, aprobat de directorul unității.
La întocmirea “Meniului” săptămânal trebuie să se ţină cont de următorii factori:

 • realizarea unui raport optim între principiile alimentare de bază (proteine, lipide, glucide, etc.);
 • prezentarea retetarului preparatelor livrate, care reprezinta cantitatea de materie prima folosite, astfel incat sa se respecte prevederile Ordinului 1488/31.05.2022privind nivelul alocațiilor de hrană;
 • sortimentul alimentelor prevăzute în norma de hrană;
 • anotimpul în care se aplică meniurile;
 • preferinţele beneficiarilor pentru anumite feluri de mâncare;
 • meniurile întocmite în ultimele două săptămâni, spre a nu se repeta felurile de mâncare;
 • realizarea unor feluri de mâncare cu gust apetisant, miros plăcut, agreate de beneficiari – în calitate de consumatori;
 • mâncarea să fie consistentă şi să dea senzaţia de saţietate;
 • să fie variată, atât prin felul produselor/ preparatelor, cât şi prin tehnologia culinară. In acest scop vor fi elaborate cel putin patru variante de “Planul meniu saptamanal”;
 • preferinţele culinare ale beneficiarilor;
 • asigurarea meniurilor tradiţionale cu ocazia sărbătorilor legale şi religioase.

Prestatorul va fi obligat să transmită  meniul săptămânal unității benficiare.
Prestatorul are obligația de a pregăti și livra hrana în baza comenzii beneficiarului care va avea în vedere numărul de beneficiari prezenți în ziua respectivă.
Prestatorul are obligația de a respecta normele de igienă alimentară, atât cu privire la pregătirea hranei, cât și la transportul acesteia.
Prestatorul are obligația de a pregăti și livra meniuri dietetice, atunci când beneficiarul solicită acest lucru, în funcție de starea de sănătate a asistaților și de recomandările medicilor.
Prestatorul este răspunzător de ambalarea hranei în vederea transportului în condiții igienico-sanitare corespunzătoare.
La prepararea mancarii se vor folosi gramajele conform prevederilor rețetarelor.
Prestatorul are zilnic, obligația de a  păstra 1 (una) probă alimentară recoltată din  fiecare fel de hrană administrată (mâncare gătită sau hrană rece) în recipienți de sticlă închişi ermetic şi pe care este insriptionată data la care a fost preparat produsul. Proba alimentară va fi păstrată de către  prestator în frigider, timp de 48 ore, conform normelor sanitare impuse de legislația sanitară în vigoare. Fiecare probă alimentară va avea gramajul unei porții. Beneficiarul nu mai este obligat să păstreze contraprobe în unitate.
Personalul de specialitate şi directorul unității vor avea obligaţia şi dreptul de a urmări şi verifica distribuirea hranei pe tot parcursul desfăşurării acestor activităţi. Nu se va distribui hrana fără avizul personalului desemnat de directorul unității.
În cazul în care vor constata abateri care pot conduce la consecinţe grave pentru starea de sănătate a beneficiarilor, personalul de specialitate şi directorul unității vor avea dreptul să sisteze distribuirea hranei, iar prestatorul va fi obligat să înlocuiască alimentele sau hrana în cauză cu alta/ altele corespunzătoare, fără a pretinde plăţi suplimentare pentru aceasta, în termen de maxim 2 (două) ore de la primirea notificării.
În cazul în care deficienţele constatate nu sunt remediate în termenul stabilit, se va declanșa procedura de reziliere a contractului, cu toate consecințele ce decurg din acestea.
În vederea rezolvării la timp a problemelor curente şi evitării unor disfuncţionalităţi în asigurarea serviciilor, prestatorul va numi persoane cu responsabilităţi operative, care vor prelua zilnic eventualele solicitări şi observaţii din partea Spitalului de Boli Cronice Calinesti, făcute de persoanele delegate de conducerea unităţii beneficiare cu astfel de sarcini.
Angajații prestatorului care lucrează în zona de manipulare a alimentelor trebuie să mentină un grad ridicat de curăţenie personală şi trebuie să poarte îmbrăcăminte adecvată, curată. Angajaților prestatorului care suferă de boli (leziuni infectate, infecţii ale pielii, abcese sau diaree) sau sunt purtători ai unei boli ce poate fi transmisă prin alimente nu li se va permite să manipuleze alimente ori să intre într-un spațiu de manipulare a alimentelor, de orice capacitate, dacă există posibilitatea de contaminare directă sau indirectă.
Prestatorul are obligația de a efectua controalele medicale periodice ale angajaților conform legislației în vigoare.
Pe parcursul derulării contractului se vor respecta regulile obligatorii referitoare la condiţiile de muncă și de protecţie a muncii care sunt în vigoare:
– educarea și formarea profesională a personalului care prestează serviciile de catering;
– cunoaşterea riscurilor pentru sănătatea lucrătorilor;
– asigurarea cu echipament individual de protecţie în conformitate cu HG 1048/2006;
– cunoaşterea impactului pentru mediu.
Facturarea se va face către Spitalul de Boli Cronice Calinesti în baza documentelor de predare-primire întocmite la livrarea zilnică.
Plata se va efectua prin Ordin de Plată în contul prestatorului deschis la Trezorerie, în termen maxim 60 de zile de la data înregistrării facturii la unitatea beneficiară de către prestator.
 

 1. Solicitari de clarificari si termene limita

Solicitare clarificarilor se va face cu 3 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Data limită de depunere a ofertelor: 18.04.2024, orele 12.00.
Locul deschiderii ofertelor: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Localitatea Calinesti, strada Dr.Ion Craciun, nr.484, Judet Argeș, Data: 19.04.2024, orele 10:00
Comunicarea rezultatelor se va face in maxim 3 zile de la evaluarea ofertelor.
Ofertele depuse la sediul autoritatii se vor face in intervalul orar 08:00-16:00 L-J , 8:00-14:00 V
Ofertele vor fi depuse la sediul autoritatii contractante in plic sigilat si insotit de scrisoarea de inaintare, sau prin e-mail la adresa:  achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Intocmit,
Compartiment Achizitii
Ec. Georgescu Dalia

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *