Anunț de publicitate nr. 6616 din 15.12.2021 – SERVICII ECONOMIST LICENȚIAT ÎN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

Achiziții

Nr: 6616/15.12.2021
Anunț de Publicitate SICAP : ADV1262864

ANUNT DE PUBLICITATE
SERVICII ECONOMIST LICENȚIAT IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

I. AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cod fiscal: 31184060, cu sediul in Calinesti str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281;

1. Obiectul Achizitiei publice – SERVICII ECONOMIST IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE conform referat nr: 6581/14.12.2021 si caietului de sarcini nr : .6615/15.12.2021. anexat.
Codul de clasificare – 79211000-6 Servicii de contabilitate (Rev.2)
2. Durata contractului: Contractul de “Servicii economist IA in cadrul campartimentului financiar- contabil“ se va incheia pentru perioada decembrie an 2021, prelungirea contractului se va face automat prin act aditional in limita fondurilor bugetare alocate, si act additional pentru perioada 1 ianuarie 2022– 30 aprilie 2022 pina la aprobarea BVC-ului pentru anul 2022.
3. Valoarea maximala estimata a contractului pentru luna decembrie a anului 2021 este : 2500 lei
fara TVA
4. Plata serviciilor : Achizitorul se obliga sa efectueze plata catre furnizor in termen de maxim 60 zile calendaristice, incepand cu ziua urmatoare inregistrarii si insusirii facturii , pe baza de semnatura, de catre achizitor. Achizitorul are obligatia de efectua plata catre furnizor pe baza facturii, insotita de raport de activitate pentru care s-a emis factura.
5. Alegerea si justificarea procedurii de atribuire :
Pocedura aplicata: Achizitie directa prin initierea unui “Anunt de publicitate “ in SICAP si publicat pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro cu atribuire on-line / offline.
6. Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile.

II. Cerinte generale si specifice
Documentele se vor prezenta in copie certificata « Conform cu originalul » de catre prestatorul de servicii. In cazul in care oferta este declarata castigatoare toate documentele de calificare vor fi prezentate si original la sediul spitalului pentru verificare de conformitate cu originalul de catre comisia de evaluare ;

Documentele de calificare cuprind :
1. Conditii generale- prezentarea de documente care atesta cerinta serviciilor a fi prestate:
a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii , dupa caz;
b) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de instituţia publică (fise de post, decizii privind atributii specifice);
c) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
d) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
e) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior datei de prezentare de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
f) curriculum vitae.
g) certificat de inregistrare fiscala ca persoana juridica PFA , PFI ,SRL,SA alta forma juridica, in copie.
2. Condiţii tehnica si/sau profesionala : – Pregatire profesionala – Studii superioare – economist licentiat in domeniul contabilitate – specializare contabilitate si informatica de gestiune;
– Vechime minima 6 ani si 6 luni;
– Vechime minima in specialitate contabilitate si informatica de gestiune: 6 ani si 6 luni ;
– Experienta in contabilitatea bugetara – contabilitatea institutiilor publice, minim 6 ani si 6
luni ;
-Experienta in utilizarea programelor specifice contabilitatii bugetare, al programului FOREXEBUG si in intocmirea situatiilor financiare in vederea transmiterii lor catre forurile superioare; (experienta reiese din fisele de post sau alte documente care atesta utilizarea acestora);
-Constituie un avantaj experienta si in alte domenii specifice sistemului sanitar : achizitii publice, statistica medicala, etc.

« Indeplinirea conditiilor specifice trebuie sa reiasa din documentele solicitate la pct.1-
Conditii generale ; »
3. Alte cerinte ;
– Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
– Ofertantii participanti la procedura de achizitie directa vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, in vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese, astfel se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.
Conform art. 63 din Legea 98/2016 , persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt : Dr. Serb Camelia – Manager , Dr. Herman Mihaela – Director Medical , ec. Zevedei Elena Madalina – Director Financiar-
Contabil;
Comisia de evaluare conform Deciziei nr 71/30.09.2021 : Dr. Herman Mihaela – Director medical, Filip Anca –
economist , Tita Loredana – Asistent Sef, Melesiandru Mihaela – economist achizitii.
Oferta tehnica – cuprinde un ansamblu de « Atributii si sarcini conform functiei de economist necesare a se presta », astfel:
– atributiile economistului decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute ;
– in exercitarea profesiei, economistul are responsabilitatea operatiunilor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg ;
– munca in echipa- integrare completa si totala in echipa;
– isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;
– intocmeste si inregistreaza toate operatiunile specifice in programul FOREXEBUG si transmite electronic fisierele specifice lunar/trimestrial/anual, cu respectarea termenelor legale in vigoare in programul FOREXEBUG pe baza de semnatura electronica, inregistrata la Trezoreria Statului ;
– tine evidenta valorilor contractelor si al finantarii pe surse de finantare ;
– intocmeste si transmite lunar in termenele solicitate executia cheltuielilor bugetare la Casa de Asigurari de Sanatate Arges ;
– intocmeste si transmite lunar, in termenele solicitate, situatiile lunare la Consiliul Judetean Arges ; – intocmeste si inregistreaza in FOREXEBUG si in programul informatic (Financiar si ALOP) nota de salarii lunara ;
– asigura inregistrarea lunara/ trimestriala dupa caz a inchiderii conturilor 800/venituri/cheltuieli ;
– verifica lunar concordanta conturilor si al situatiilor analitice/ sintetice intre programul informatic
FINANCIAR – ALOP – FOREXEBUG ;
– intocmeste si inregistreaza pe platforma Ministerului Sanatatii, pe baza de user si parola – Formularele privind « Monitorizarea cheltuielilor lunare » pana la data de 20 ale lunii pentru luna anterioara ;
– intocmeste notele de fundamentare necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza situatiilor analitice din contabilitate ;
– intocmeste si transmite bugetul de venituri si cheltuieli in programul FOREXEBUG si ALOP ;
– intocmeste Notele de corectii pentru operatiunile cu ERR inregistrate in FOREXEBUG;
– intocmeste documentele necesare pentru deschiderile de credite/ retrageri de credite si inregistreaza in programul informatic nota de contabilitate in acest sens ;
– intocmeste situatiile trimestriale in vederea intocmirii si transmiterii bilantului contabil;
– inregistreaza bilantul contabil in programul informatic pus la dispozitie de Consiliul Judetean Arges;
– verifica soldurile scriptice cu cele faptice in vederea validarii lunare a balantei de verificare; – raspunde de respectarea legalitatii;
– raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor; – raspunde de exactitatea datelor furnizate ;
– raspunde de realizarea calitativa si in termen a situatiilor prezentate ;
– intocmeste orice alte situatii solicitate de catre directorul financiar-contabil ;
– îşi desfăşoară activitatea responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului; – respectă regulamentul intern;
– utilizează şi păstrează în bune condiţii, echipamentul din dotare;
– respectă secretul profesional;
4. Conditii minime impuse:
Formularele care trebuiesc completate sunt atasate caietului de sarcini :
1. Scrisoare de inaintare
2. Informatii generale declaratie privind evitarea conflictului de interese ( art. 58 – 60 din legea 98/2016) 3. Imputernicire (daca este cazul)
4. Declaratie privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016)
5. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 si 167 din legea 98/2016 6. Formular de oferta
6.1. Oferta financiara detaliata
8. Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.

III. Descrierea Serviciilor
1. Obiectul contractului il reprezinta SERVICII ECONOMIST IN CADRUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABILITATE .
Atributii si sarcini conform functiei de economist necesare a se presta », sunt:
– atributiile economistului decurg din competentele certificate de actele de studii obtinute ;
– in exercitarea profesiei, economistul are responsabilitatea operatiunilor intreprinse in cadrul activitatilor ce decurg ;
– munca in echipa- integrare completa si totala in echipa;
– isi exercita profesia in mod responsabil si conform pregatirii profesionale;
– intocmeste si inregistreaza toate operatiunile specifice in programul FOREXEBUG si transmite electronic fisierele specifice lunar/trimestrial/anual, cu respectarea termenelor legale in vigoare in programul
FOREXEBUG pe baza de semnatura electronica, inregistrata la Trezoreria Statului ;
– tine evidenta valorilor contractelor si al finantarii pe surse de finantare ;
– intocmeste si transmite lunar in termenele solicitate executia cheltuielilor bugetare la Casa de Asigurari de Sanatate Arges ;
– intocmeste si transmite lunar, in termenele solicitate, situatiile lunare la Consiliul Judetean Arges ;
– intocmeste si inregistreaza in FOREXEBUG si in programul informatic (Financiar si ALOP) nota de salarii lunara
;
– asigura inregistrarea lunara/ trimestriala dupa caz a inchiderii conturilor 800/venituri/cheltuieli ;
– verifica lunar concordanta conturilor si al situatiilor analitice/ sintetice intre programul informatic FINANCIAR – ALOP – FOREXEBUG ;
– intocmeste si inregistreaza pe platforma Ministerului Sanatatii, pe baza de user si parola – Formularele privind « Monitorizarea cheltuielilor lunare » pana la data de 20 ale lunii pentru luna anterioara ;
– intocmeste notele de fundamentare necesare pentru intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli, pe baza situatiilor analitice din contabilitate ;
– intocmeste si transmite bugetul de venituri si cheltuieli in programul FOREXEBUG si ALOP ;
– intocmeste Notele de corectii pentru operatiunile cu ERR inregistrate in FOREXEBUG;
– intocmeste documentele necesare pentru deschiderile de credite/ retrageri de credite si inregistreaza in programul informatic nota de contabilitate in acest sens ;
– intocmeste situatiile trimestriale in vederea intocmirii si transmiterii bilantului contabil;
– inregistreaza bilantul contabil in programul informatic pus la dispozitie de Consiliul Judetean Arges;
– verifica soldurile scriptice cu cele faptice in vederea validarii lunare a balantei de verificare; – raspunde de respectarea legalitatii;
– raspunde de respectarea normelor legale privind secretul si confidentialitatea datelor si informatiilor;
– raspunde de exactitatea datelor furnizate ;
– raspunde de realizarea calitativa si in termen a situatiilor prezentate ;
– intocmeste orice alte situatii solicitate de catre directorul financiar-contabil ;
– îşi desfăşoară activitatea responsabil, conform reglementărilor profesionale şi cerinţelor postului; – respectă regulamentul intern;
8. Sursa de finantare a achizitiei publice : C.J.

9. Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu cel putin 2 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.

10. Raspuns clarificari : autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare in maxim 1 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici.

11. Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut, exprimat in lei fara TVA, in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.

12. Termenul limita de primire oferte : 22.12.2021 ora 11.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti , str. Dr. Ion Craciun , nr. 484, Calinesti, Arges, Secretariat. Comunicarea se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-mail valida .

Persoane de contact :
Ec.achizitii : Melesiandru Mihaela tel.: 0730899046.

Întocmit
Ec. achiziții,
Melesiandru Mihaela

CAIET DE SARCINI – descărcare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *