Anunț de publicitate nr.6611 din15.12.2021 – Achiziție directă – Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din încăpere

Achiziții

Nr: 6611/15.12.2021
Anunț de Publicitate SICAP: ADV1262838

ANUNT DE PUBLICITATE

Achiziție directă – Sistem de detecție, semnalizare și alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din încăpere

AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Călinești, cod fiscal: 31184060, cu sediul in Călinești str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281;
Obiectul Procedurii : “Sistem de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din incapere” conform referat nr: 6604/15.12.2021 și caietului de sarcini nr. 6606/15.12.2021 anexat.

Cod CPV  : 31625100-4 – Sisteme de alarmare a incendiilor.   

 1. Procedura de achiziție aplicată : Procedura aplicată: Achiziție directa prin inițierea  unui “Anunț de publicitate  în SICAP  și publicat  pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro cu atribuire on-line / offline. Criteriul de atribuire : “ prețul cel mai scăzut “ , in condițiile respectării cerințelor si specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentație, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile

Selectarea ofertantului pentru „Sistem de detecție, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din incapere” se face pe baza respectarii cerintelor din caietul de sarcini si criteriului „pretul cel mai mic”.

Achizitia prin aceasta procedura Achizitie directa la acest indicator nu depaseste pe anul 2021

pragul  valoric prevazut de art.7 alin.(5) din Leg. 98/2016 privind achizitiile publice.                                               Având în vedere valoarea estimata a achizitiei, în baza prevederilor art. 43 alin. 3 din HG 395/2016,  -(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:

 1. 000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau publicarea anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
 2. 000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct pe baza unei singure oferte;
 3. 500 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plati direct, pe baza angajamentului legal, fara acceptarea prealabila a unei oferte.
 1. Valoarea MAXIMA estimate a referatului cu : 121848,74 lei fara TVA; 145000 lei cu TVA
 2. Durata contractului : 5 de zile de la data semnarii contractului.
 3. Sursa de finantare a achizitiei publice : Consiliul Judetean Arges
 4. Transmiterea ofertelor pentru “Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare personane din incaperecatre Spitalul de Boli Cronice Calinesti se va face prin E-mail :

spitalulcalinesti@yahoo.com , sau letric, si trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

Formular 1 Scrisoare de inaintare

Formular 2 Imputernicire (daca este cazul) Formular 3 Informatii generale :

Datele de identificare ale societatii precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relatiile cu Spitalul de Boli Cronice Calinesti.

 • cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ;
 • Formular 4 Formular de oferta financiara – Oferta financiara va fi redactata in limba romana in lei, fara TVA.
 • Formular 5 Formular de propunere tehnica pentru atribuirea contractului
  • Se solicita prezentarea unei propuneri tehnice care sa respecte specificatiile Caietului de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta ofertei propuse in propunerea tehnica, cu specificatiile din caietul de sarcini
  • Sa prezinte documente care dovedesc conformitatea produselor
 • Formular 6: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile publice
 • Formular 7: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice  ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.
 • Formular 8: Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea

98/2016  . In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

-Formular 9 : Declaratie privind sanatatea si protectia muncii

 • Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;
 • Propunere tehnica

Obiectul achizitiei si implicit al Caietului de Sarcini il constituie achizitionarea de “Sistem de detectie, semnalizare si alarmare la incendiu cu confirmare de evacuare persoane din incapere” astfel operatori economici interesati de o colaborare au următoarele obligaţii:

 • studierea şi însuşirea documentaţiei tehnice;
 • organizarea de şantier;
 • organizarea echipelor de execuţie a lucrărilor

Instalaţiile de avertizare si alarmare la incendiu  se vor executa cu respectarea normativelor şi standardelor în vigoare.

Inainte de începerea lucrului, Executantul trebuie să confirme în scris că toate cerinţele privind spaţiile, deschiderile structurale sau  nestructurale pentru accesul echipamentelor sau instalaţiilor, căminele, etc. indicate în proiectele de arhitectură sau de alt tip, sunt îndeplinite corespunzător. Oriunde se impune, Executantul va  furniza  informatii suplimentare de lucrari structurale necesare.

În oferta vor fi incluse toate lucrările, echipamentele şi accesoriile acestora, materialele de bază şi auxiliare necesare realizării şi punerii în funcţiune a instalaţiilor electrice proiectate, inclusiv cele care nu sunt menţionate explicit în lista de cantităţi.

În oferta făcută se consideră că au fost prevăzute de către Executant toate costurile pentru montarea şi manipularea materialelor, a  echipamentelor şi accesoriilor acestora,  în zonele sau spaţiile finale destinate pentru acestea.

Executantul trebuie să cunoască toate datele despre încărcare şi dimensiunile limitative impuse. Poziţiile exacte ale echipamentelor trebuie stabilite la faţa locului de către Executant şi trebuie aprobate de Dirigintele de şantier (responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice), ţinând cont de ultima variantă a proiectului de arhitectură si structură, ca şi de cerinţele impuse de alte lucrări.

4.2. Descrierea activitatiilor prestate si a responsabilitatiilor 

 1. prelucreaza procedurile si protocoalele de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale elaborate de serviciul/compartimentul de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale cu asistentele sefe de sectie si raspunde de aplicarea acestora;
 2. raspunde de implementarea si respectarea precautiunilor standard si specifice la nivelul unitatii sanitare;
 3. raspunde de comportamentul igienic al personalului din subordine, de respectarea regulilor de tehnica aseptica de catre acesta;
 4. controleaza respectarea circuitelor functionale din spital/sectie;
 5. verifica starea de curatenie din sectii, respectarea normelor de igiena si controleaza respectarea masurilor de asepsie si antisepsie;
 6. propune directorului economic/financiar-contabil planificarea aprovizionarii cu materiale necesare prevenirii infectiilor asociate asistentei medicale, elaborata de sectiile spitalului, cu aprobarea sefului serviciului/coordonatorului compartimentului de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale;
 7. supravegheaza si controleaza activitatea blocului alimentar în aprovizionarea, depozitarea, si distribuirea hranei , alimentelor;
 8. supravegheaza si controleaza calitatea prestatiilor efectuate la spalatorie;
 9. constata si raporteaza serviciului/compartimentului de prevenire a infectiilor associate asistentei medicale si managerului spitalului deficiente de igiena (alimentare cu apa, instalatii sanitare, încalzire) si ia masuri pentru remedierea acestora;
 10. verifica efectuarea corespunzatoare a operatiunilor de curatenie si dezinfectie în sectii;
 11. coordoneaza si verifica aplicarea masurilor de izolare a bolnavilor cu caracter infectios si a masurilor pentru supravegherea contactilor, în conformitate cu ghidul de izolare elaborat de seful

serviciului/coordonatorul compartimentului de prevenire a infectiilor asociate îngrijirilor medicale;

 1. instruieste personalul din subordine privind autodeclararea îmbolnavirilor si urmareste realizarea acestei proceduri;
 2. semnaleaza directorului medical,medicului sef de sectie cazurile de boli transmisibile pe care le observa în rândul personalului;
 3. instruieste asistentele asupra masurilor de prevenire a infectiilor asociate asistentei medicale care trebuie implementate si respectate de vizitatori si personalul spitalului;
 4. coordoneaza si verifica respectarea circuitului lenjeriei si al deseurilor infectioase si neinfectioase, depozitarea lor si respectarea modului de eliminare a acestora;
 5. instruieste asistentele asupra echipamentului de protectie si comportamentului igienic, precum si asupra respectarii normelor de tehnica aseptica si propune masuri disciplinare în cazurile de abateri;
 6. organizeaza si coordoneaza procesul de elaborare a procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale pe sectii, compartimente , în functie de manevrele si procedurile medicale identificate      cu        risc      pentru pacienti,          si         se         asigura            de         implementarea            acestora;               r) raspunde de întocmirea si completarea registrului de monitorizare a infectiilor associate asistentei medicale pe sectii si pe unitatea sanitara;
 7. raspunde de întocmirea si completarea registrului de expunere accidentala la produse biologice pe sectii/ compartimente;
 8. organizeaza si raspunde de igienizarea tinutelor de spital pentru întreg personalul implicat în îngrijirea pacientilor, în mod gratuit si obligatoriu.

4.3. Coordonarea lucrărilor

Executantul trebuie sa aibă ultimele informaţii tehnice, detalii despre modul de desfăşurare a  celorlalte lucrări, ultimele planuri de arhitectură şi structură şi trebuie să-şi coordoneze lucrările cu celelalte specialităţi. Coordonarea trebuie să fie reflectată în desene de execuţie şi instalarea efectivă 4.4. Depozitarea materialelor, întreţinerea şantierului

Executantul trebuie să fie la curent cu spaţiile şi posibilităţile de depozitare disponibile pe şantier şi trebuie să organizeze livrarea echipamentelor şi materialelor astfel încât să fie în concordanţă cu planificarea construcţiei şi în acelaşi timp cu spaţiile de depozitare alocate pe şantier pentru echipamentele şi materialele sale.

Depozitarea şi manipularea materialelor se va face conform prescripţiilor producătorilor.

Materialele se vor depozita pe sortimente şi categorii, pe suprafeţe plane, în încăperi amenajate special pentru depozitare. Se vor respecta temperaturile maxime şi minime de depozitare indicate de producător. Materialele, lucrările finalizate sau nu de pe şantier, vor fi protejate împotriva accesului neautorizat, a influenţelor datorate vremii sau a altor factori care pot produce  deteriorarea materialelor sau a lucrărilor deja executate.

La terminarea lucrărilor, Executantul va îndeparta toate ambalajele provizorii şi va curăţa eventualele pete, semnalizări sau însemnări făcute în timpul execuţiei, pentru a preda lucrarea gata de funcţionare. 4.5. Diferenţe, neconcordanţe

Pentru ofertare va fi studiat proiectul şi vor fi semnalate beneficiarului sau proiectantului orice neconcordanţă dintre proiect şi listele cu cantităţi de lucrări sau specificaţii.

4.6. Întreţinerea în perioada de garanţie

În perioada de garanţie se va înlocui orice material care se defectează în condiţiile unei utilizări normale. Perioada de garanţie va fi stipulată în contractul de execuţie încheiat de executant.

Pentru intervenţiile în perioada de garanţie va fi stipulat prin contract timpul maxim în care executantul se prezintă la beneficiar pentru constatrea problemelor apărute. Toate lucrările de reparaţii se vor înscrie în „jurnalul instalatiei” .

4.7. Instruirea personalului (de exploatare şi întreţinere) al beneficiarului

Executantul va efectua instruirea personalului de exploatare a instalaţiilor, pentru ca aceştia să fie complet familiarizaţi cu operarea şi întreţinerea instalaţiei. Executantul va pune la dispoziţia Dirigintelui de şantier (responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice) programarea cursului şi a orarului de instruire.

4.8. Informaţii tehnice

Orice informaţii tehnice necesare vor fi puse de către Executant la dispoziţia responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice.

4.9. Desene de execuţie

Dispunerea în proiect a canalului pvc si cablurilor, etc. nu indica neapărat poziţia exactă pentru execuţie. Detaliile de execuţie prezente în proiect au la bază informaţiile din această fază de proiectare. Pentru execuţie aceste detalii vor fi verificate şi confruntate cu situaţia reală din teren, urmând ca lucrările să fie executate conform acestora, sau, după caz să fie întocmite prin grija executantului alte desene de execuţie. Desenele de execuţie se vor baza pe proiectul tehnic dar vor fi completate pentru a corespunde oricăror modificări ale construcţiei sau instalaţiilor care ar fi putut avea loc şi pentru orice adaptare datorată echipamentelor efectiv oferite. 4.10. Testarea şi recepţia lucrărilor

Toate echipamentele vor fi testate. Executantul va asigura toate instrumentele, forţa de muncă şi alte facilităţi necesare pentru aceste teste, pe cheltuiala lui.

După ce lucrările de insatalaţii au fost executate, echipamentele au fost montate şi au fost realizate circuitele aferente acestora, Executantul  va efectua testele necesare, în prezenţa Dirigintelui de şantier (responsabilul cu execuţia lucrărilor de instalaţii electrice). Defectele  apărute vor fi remediate pentru a obţine cerinţele din contract.

4.11. Manuale de operare şi întreţinere

La finalizarea lucrărilor înainte de încheierea procesului verbal de recepţie, Executantul  va pune la dispoziţie beneficiarului manualul de operare şi întreţinere şi instrucţiunile tuturor echipamentelor.

Manualul de operare şi întreţinere va cuprinde, dar nu va fi limitat la: – pentru echipamente – manuale de instalare, operare şi întreţinere; – programarea lucrărilor de întreţinere recomandate.

 1. Nivelul de performanţă al lucrărilor

Soluţiile tehnice au fost elaborate cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute în Legea  10/1995: a) rezistenţă mecanica şi stabilitate

 1. securitate la incendiu
 2. igienă, sănătate şi mediu
 3. siguranţă în exploatare
 4. protecţia împotriva zgomotului
 5. economie de energie şi izolaţie termică

Execuţia lucrărilor se va face cu respectarea cerinţelor esenţiale de calitate prevăzute în Legea  10/1995.

 1. Ordinea de desfăşurare a lucrărilor
  • studierea şi însuşirea documentaţiei tehnice;
  • stabilirea traseelor de canal pvc, a dozelor de aparat, etc; – fixarea canalelor pvc, a dozelor de aparat;
  • pozarea cablurilor canal pvc şi execuţia legăturilor în doze;
  • pozarea cablurilor de alimentare în tablourile de distribuţie pentru surse; – montarea aparatelor (detectoare, butoane, sirene, etc); – execuţia probelor de funcţionare, punerea sub tensiune şi programarea sistemelor.
 2. Condiţii de montaj Pentru executarea instalaţiilor electrice de securitate din clădire se vor utiliza materiale cu marcaj „CE”. Categorii de materiale utilizate:
  • Canal PVC si doze de conexiuni
   • canal pvc cu diametrul cuprins între 16 şi 20 mm, pentru montaj aparent;
   • elemente prefabricate pentru fixarea canalului pvc;
   • doze cu suport şi capac;
   • doze de conexiuni;
   • canal cablu PVC 16x16mm
   • Cablu ecranat 6×0,22, PVC alb, antiflacara
  • Elementele sistemului de avertizare la incendiu

Elementele sistemului de detecţie şi alarmare la incendiu vor fi realizate cu elemente avizate EN54 corespunzator. Toate componentele vor respecta cerinţele minime din caietul de sarcini, sistemul fiind adaptat la tipul produselor utilizate.

7.2.1. Centrală analog adresabilă, cu următoarele caracteristici:

 • Centrală de incendiu analog adresabilă;
 • 4 bucle de detecție;
 • 127 de elemente adresabile pe fiecare buclă;
 • 1024 zone de detecție;
 • 8 linii de control liber programabile; – acumulatori 2x12V/max.17Ah;
 • afișaj LCD cu rezoluția 320×240 pixeli;
 • 17 stări de alarmă; 2.2. Detector de fum si temperatura, adresabil, cu următoarele caracteristici:
 • detector de fum si temperatura;
 • curent mic in standby;
 • LED de semnalizare stare;
 • tensiune de alimentare 17-28 Vcc;
 • soclu detectori;
 • conform EN54.
 • Buton incendiu, adresabil:
  • culoare rosie;
  • montare pe suprafaţă;
  • semnalizare optică prin LED a stării de alarmă; – tensiune de alimentare 17-28 Vcc; – conform EN54.
 • Sirene acustice de interior, adresabil:
  • culoare roşie;
  • tensiune de alimentare 17-28 Vcc; – conform EN54. 2.5. Sirenă opto-acustică de exterior:
  • tensiune de alimentare 27,6 Vcc;
  • curent absorbit în alarmă 1,4 A (max. 2,8 A);
  • spaţiu pentru acumulator 12V/2,8Ah;
  • grad de protecţie IP34;
  • nivel sunet 103 dBA (3 m);
 • Unitate centrala , cu urmatoarele caracteristici:
 • 8 intrari de zona pe placa, extensibila la 192 zone via BUS cu 4 fire
 • Suporta modulele GPRS si GSM (seria PCS), modul IP 150 si apelatorul vocal VDMP3
 • PGM: 32 ( 5 iesiri PGM pe placa), declansare +/-
 • 254 module extensie · 999 coduri utilizator
 • 8 partitii · memorie 3584 evenimente
 • 999 telecomenzi cu un RTX3 · ceas de timp real cu baterie de backup
 • schimbare automata a orei de vara/iarna

Certificari: CE; EN 50131 grad 3; EN 50130-5 clasa II; EN 17065 SP2; EN 17065

7.3.1 Tastatura Touch Screen cu licenta

7.3.2. Modul de extensie 8 zone + cutie + traf

7.3.3. Buton de panica cu retinere, plastic, NO/NC selectabil

7.3.4. Lampa afisare stare salon

7.3.5. Acumulator 12V / 7AH

Modul de plata: Plata se face dupa efectuarea receptiei, cu Ordin de Plata, in contul de trezorerie al Executantului, in maxim 30 de zile de la emiterea facturii si semnarea procesului verbal dereceptie a lucrarii.

 • Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;
 • Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut – Data limita de depunere a ofertelor : 22.12.2021, ora 10.00 prin e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com sau letric pe adresa autoritatii contractante.

Persoane de contact: economist achizitii , Melesiandru Mihaela , telefon fix: 0248545575; mobil : 0730899046

Intocmit,

Ec. Melesiandru Mihaela

CAIET DE SARCINI: descărcare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *