ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 2002 din 15.04.2024 – Servicii medicale prestate de asistent medical, specialitate asistent medical generalist

Achiziții

    Manager interimar,               Director Financiar – Contabil,           Director Medical,
Ec. Mitulescu Pompilia          Ec.   Zevedei Elena Madalina              Dr. Sarboiu Raluca Maria                

Nr: 2002/15.04.2024

ANUNȚ DE PUBLICITATE

Servicii medicale prestate de asistent medical
 SPECIALITATE asistent medical generalist
Cod CPV 85121200-5 (Rev.2)

1     1.Informatii despere autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanta                                                              SPITALUL DE BOLI CRONICE

                                                                                                                          CALINESTI

Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon:  0248/545 575
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com Fax: 0248/651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Adresa profilului cumparatorului ) URL: www. e-licitatie.ro

Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact :  Ec. Achizitii ; Georgescu Dalia , tel.: 0248545575 , interior 103

Legislatia aplicabila:

 1. a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
 2. b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; HG 395/2016
 3. c) O.U.G. nr. 45/2018 privind modificari completari la Leg.98/2016.

–  Art. 68 alin. (2), lit. a)-b) „Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:

 1. a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
 2. b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.
 3. d) www.anap.gov.ro
 4. e) Ordinul nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 5. f) Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. g) Procedura operationala interna privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016.

2.Obiectul Procedurii :   Achizitia publica –Servicii prestate de asistent medical generalist. Achizitia vizeaza 1 post asistent medical generalist ce isi va desfasoara activitatea in cadrul  Spitalului de Boli Cronice Calinesti. Referat de necesitate nr: 1998/15.04.02024 si caiet de sarcini nr 1999/15.04.2024.

Programul de lucru este de 8 ore / zi – 07.00 – 15.00, de luni-vineri.

3.Contextul realizarii achizitiei

Serviciile sunt necesare pentru acoperirea deficitului de personal mediu, respectiv asistent medical în compartiment/cabinet ambulatoriu , spitalizare de zi si camera de garda si cu competente in protective radiologica.  In situatia in care la unele cabinete din ambulatorul integrat al spitalului adresabilitatea este redusa sau medicul lipseste pentru o anumita perioada, prestatorul de servicii medicale poate completa schema de personal pe sectii si compartimente, cu respectarea profilului medical, in vederea cresterii calitatii actului medical, cu respectarea fisei postului de asistent medical de pe sectia cu paturi/ sectia cronici;

Cerintele impuse prin caietul de sarcini sunt minime si obligatorii.

 1. Procedura de atribuire : Procedura simplificata proprie  prin publicarea in SICAP unui „Anunt de Publicitate „ si  pe Site-ul oficial al spitalului : www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii impreuna cu documentele achizitiei ( caiet de sarcini si formulare).

Evaluarea  ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484.

Atribuirea  prin incheierea unui Contract de servicii medicale cu ofertantantii deeclarati castigatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona prin procedura simplificata proprie, servicii sociale şi alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decȃt pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. 1) lit. d) respectiv  3.636.150 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa nr. 2.

  –  Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ / valoarea maxima lunara a contractului fara TVA , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile .

–    Durata contractului : Contractarea se va face in functie de fondurile disponibile , contractul intra in vigoare la data intrarii in viguare la data de 01 mai 2024 pana la 31 decembrie 2024 cu posibilitatea de prelungire automata pe masura disponibilizarii resurselor financiare  in anul urmator pana la aprobarea BVC-ului numai prin act aditional ( 1 ianuarie- 30 aprilie 2025)  fara modificarea majorarea  pretului unitar.

–  Valoarea maxima estimata a procedurii  :

Valoarea maxima totala estimata referat   01.04.2024 – 31.12.2024

 31.596,64 lei fara TVA, 37.600,00 lei cu TVA

Pretul unitar / luna maxim estimate este de 4.700 lei cu TVA

 1. Conditii generale de participare :

4.1. Conditii generale:

– Are  cetatenia romana/ state membre UE ; Domiciliul pe o raza de maxim 40 Km de Calinesti; are capacitate deplina de exercitiu; Nu a fost condamnat definitiv pentru nici o infractiune; Are o stare de sanatate care sa-I permita prestarea serviciilor;

Formularele pentru completare anexate la prezentul.

Formularul: Declaratie privind evitarea conflictului de interese( art. 58 – 60 din Legea 98/2016)                          Formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice

Formularul: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice

Formular Oferta

4.1.Condiţii specifice:

Să facă dovada competențelor si certificariilor profesionale.                                                                                            

Studii: Liceale; Postliceale si / sau superioare acreditat de ANC si Ministerul Sanatatii. Vechimea in specialitate: debutant.

Să indeplineasca conditiile de sanitate necesare activitatii pe care o presteaza.

Sa fie legal constituit si inregistrat pentru exercitarea serviciilor.

Diploma –  Curs de pregatire initiala in domeniul protectiei radiologice – Nivel 1

4.2.Documente solicitate:

Documentele justificative ce vor insoții oferta de preț se vor prezenta in original pentru executarea unor copii la autoritatea contractanta, si vor fi certificate ,,Conform cu originalul”.

 1. a) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, dupa caz ; diploma de bacalaureat ; documente din care sa reiasa pregatirea in specialitatea ;stagiile clinice de practica efectuate – dovedite cu documente justificative;
 2. b) Carte de munca; contract de munca si /sau alte contracte inclusive de voluntariat privind exercitarea profesiei in specialitate dacă este cazul; Curriculum Vitae; Scrisoare de recomandare, daca este cazul;
 3. c) Autorizatie de libera practica, certificatul de membru al organizatiei profesionale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România cu viza pe anul 2023; Asigurarea de Mallpraxis.
 4. d) Adeverință medicala eliberata de medicul de familie din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neuropsihic pentru exercitarea activitatii;
 5. f) Documentele juridice aferente formei de organizare
 6. g) Cazierul judiciar;
 7. h) Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice.
 8. i) Declară că nu i-a fost aplicata una dintre sanctiunile prevazute de prevederile art. 63 alin. (1) din OUG 144/2008, “Asistenţii medicali generalişti, moaşele şi asistenţii medicali răspund disciplinar pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul profesiei, a Codului de etică şi deontologie al asistentului medical generalist, al moaşei şi al asistentului medical din România, a regulilor de bună practică profesională, a Statutului Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, pentru nerespectarea deciziilor obligatorii adoptate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare de organele de conducere ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, precum şi pentru orice fapte săvârşite în legătură cu profesia, care sunt de natură să prejudicieze onoarea şi prestigiul profesiei sau ale Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România”.
 9. Propunerea financiara – Formular 5

Propunerea tehnica –- se completeaza si cuprinde datele solicitate prin caietul de sarcini.

Pentru o evaluare corecta a propunerii tehnice, autoritatea contractanta isi rezerva dreptul de a solicita unele documente prin care se demonstreaza  indeplinirea conditiilor solicitate prin caietul de sarcini

 1. Descrierea serviciilor /atributii
 • Efectueaza planificarea activitatii proprii prin stabilirea graficului zilnic de lucru in functie de prioritati ;
 • Raspunde de organizarea propriei activitati in corelatie cu programul celorlalte servicii de specialitate din cadrul unitatii sanitare si se adapteaza la situatiile neprevazute ce pot interveni pe parcursul zilei ;
 • Comunica cu pacientii si apatinatorii acestuia printr-un limbaj adaptat nivelului lor de intelegere in scop psiho-terapeutic;
 • Participa, alaturi de medic, la consultatie (initiala, de control sau la cerere) ;
 • Se ocupa de programarea pacientilor pentru consultatie si intocmeste liste de prioritate pentru serviciile medicale programabile;
 • Solicita documente justificative care atesta calitatea de asigurat, in conditiile prevazute in normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate ;
 • Preia biletul de trimitere, verifica corectitudinea datelor inscrise pe bilet si verifica daca medicul care trimite pacientul se afla pe lista medicilor de familie in relatie contractuala cu CAS sau pe lista medicilor specialisti care isi desfasoara activitatea in sistem ambulator in relatie contractuala cu CAS;
 • In cazul pacientului care se prezinta la consultatie la cerere, verifica dovada de plata a consultatiei;
 • Prezinta biletul de trimitere medicului din ambulator, iar in cazul consultatiei de control pune la dispozitie si fisa de consultatie a pacientului;
 • Efectueaza evaluarea primara a starii bolnavului (aspect general, culoare, edeme, postura, stare de agitatie) si face masuratori ale constantelor biologice (temperatura, TA, puls, respiratie, EKG, greutate, înălțime);
 • Pregateste pacientul pentru examinare si asista medicul in realizarea investigatiilor;
 • Deserveste medicul cu materiale sanitare in vederea consultatiei si ajuta la manoperele care necesita asistenta;
 • Pune la dispozitie documentul de observatie clinica medicala (Fisa de consultative medicala), registrul de consultatii, carnetul de certificate de concedii medicale, retetarul, formularele de bilete de trimitere speciale si formularele de scrisoare medicala (documente tipizate) in vederea finalizarii actului medical de consultative si raporteaza lunar consultatiile in dosarul statistic;
 • Efectueaza recoltari la indicatia medicului, eticheteaza corect recipientele, verifica biletul de trimitere;
 • Face pregatirea psihologica a pacientului pentru efectuarea explorarilor functionale;
 • Pentru a fi supus la metode de preventie, diagnostic si tratament cu potential de risc, pacientului i se solicita acordul scris;
 • Pentru obtinerea acordului scris, asistenta medicala este datoare sa prezinte pacientului informatii la un nivel stiintific rezonabil pentru puterea de intelegere a acestuia;
 • Efectueaza diverse explorari functionale in functie de specificul cabinetului;
 • Completeaza cu rigurozitate documentul de observatie clinica medicala cu rezultatele investigatiilor paraclinice si parametrilor biologici;
 • Efectueaza tratamente (per os, injectabil, percutanat, etc), la recomandarea medicului specialist si in limita competentei si le consemneaza in registrul de tratamente sau in registrul de pansamente, dupa caz si raporteaza lunar numarul de tratamente in dosarul statistic;
 • Promoveaza masuri de preventie efectuand educatia pentru sanatate a pacientilor (dieta, regim de viata, automedicatia, importanta respectatii graficului de control);
 • Aprovizioneaza cabinetul medical cu materiale consumabile si instrumentar in concordanta cu necesarul din punct de vedere cantitativ, calitativ si sortimental;
 • Depoziteaza materialele consumabile si instrumentarul cu respectarea conditiilor specifice necesitatii pentru fiecare produs in parte;
 • Efectueaza stocul cantitativ la materialele sanitare pe care le foloseste in ambulator;
 • Planifica pacientii in vederea consultatiilor interclinice in functie de natura afectiunii,starea bolnavilor si gradul de urgenta;
 • Preia foaia de observatie a pacientului, o preda medicului, participa alaturi de acesta la consultatia interclinica, pune la dispozitie registrul de consultatii interclinice, iar la sfarsitul lunii le raporteaza la serviciul statistic;
 • Acorda asistenta medicala in caz de urgenta medico-chirurgicala, ori de cate ori se solicita;
 • Se oblige sa indeplineasca,conform competentelor si responsabilitatilor sale si deciziilor medicului, orice activitate pentru a Evita punerea in pericol a vietii pacientului;
 • Acorda servicii medicale asiguratilor fara nici o discriminare, folosind formele cele mai eficiente de tratament, indiferent de casa de asigurari de sanatate la care este luat in evidenta asiguratul;
 • Obține consimțământul informat de la pacient, aparținători sau reprezentantul legal, în limita competențelor profesionale;
 • Afiseaza la loc vizibil programul medicilor din ambulator si a consultatiilor interclinice si actualizeaza ori de cate ori este nevoie;
 • Asistentul medical din ambulator :
  • Asigura necesarul de medicamente in corelatie cu stocul de urgenta aprobat
  • Intocmeste documentele de evidenta a circulatiei medicamentelor cu: data, nume/prenume, nr.registru de consultatii, dg, denumire produs, UM, cantitatea, semnatura si parafa medicului, semnatura asistentei;
  • Tine evidenta stocurilor pe produse zilnic;
  • Raspunde de gestiunea aparatului de urgenta.
 • Raspunde de aplicarea regulilor generale de curatenie si dezinfectie, urmareste realizarea igienizarii in spatiul de lucru si verifica respectarea planului de curatenie al personalului abilitat;
 • Respecta si aplica nórmele prevazute in Ordinul 1761/2021 pentrua probarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcţie de suportul care urmează să fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.
 • Raspunde de curatenia si dezinfectia cabinetului respectand Ordinul 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curăţarea, dezinfecţia şi sterilizarea în unităţile sanitare publice şi private, tehnicii de lucru şi interpretare pentru testele de evaluare a eficienţei procedurii de curăţenie şi dezinfecţie, procedurilor recomandate pentru dezinfecţia mâinilor, în funcţie de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice înfuncţie de suportul care urmeazăsă fie tratat şi a metodelor de evaluare a derulării şi eficienţei procesului de sterilizare.;
 • Respecta confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si intimitatea si demnitatea acestora;
 • Respecta « Drepturile pacientului » conformLegii nr. 46/21.01.2003 cu modificarilesi competarile ulterioare precum si prevederile Ordinului nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003;
 • Organizeaza, gestioneaza si arhiveaza fisele de consultatie in fisierul ambulatorului;
 • Completeaza un repertoar cu: nume/prenume pacient, numar fisa, data intocmirii fisei;
 • Conduce un registru de evidenta a fiselor in care completeaza: numar de ordine, nume/prenume, CNP, diagnostic;
 • Tine evidenta lunara, pe medic, a biletelor de trimitere si le arhiveaza la sfarsitul fiecarei luni;
 • Raspunde de modul de gestionare, evidenta si pastrare a formularelor tipizate (concedii medicale, retetare, bilete de trimitere speciale, etc;
 • Utilizeaza sistemul informatic instalat in cabinetul de ambulator, introducand datele culese din registrul de consultatie in aplicatiile informatice utilizate in spital;
 • Raporteaza caselor de asigurari de sanatate datele necesare pentru urmarirea desfasurarii activitatii in asistenta medicala, prin serviciul de statistica si RU;
 • Raportarile catre CAS se vor face potrivit formularelor de raporta restabilite conform reglementarilor legale in vigoare ;
 • Efectueaza raportarea statistica a indicatorilor de morbiditate si a altor date statistice solicitate de DSP, CAS sau compartimentul statistic (raportare consultatii ambulator, consultatii interclinice, tratamente);
 • Raspunde de gestionarea obiectelor de inventar si a mijloacelor fixe (de specificat) existente in cabinetul de ambulator, conform normelor in vigoare ;
 • Respecta programul de lucru de 8 ore si programarea concediului de odihna;
 • Se prezinta la serviciu cu deplina capacitate de nunca pentru a efectua servicii la parametrii de calitate impusi de sectie;
 • La inceputul si sfarsitul programului de lucrus emneaza condica de prezenta;
 • Respecta ordinea si disciplina la locul de munca, foloseste integral si cu máxima eficienta timpul de munca;
 • Respecta codul de etica al OrdinuluiAsistentilorMedicali si Moaselor din Romania;
 • Respecta legislatia in vigoare privind raspunderea civila a personalului medical;
 • Asistentul medical are obligatia sa-si reinoiasca Autorizatia de Libera Practica in momentul expirarii acesteia, astfel incat sa nu existe discontinuitate intre data expirarii si data eliberarii noii autorizatii;
 • Respecta regulamentul intern al spitalului;
 • Are obligatia sa isi insuseasca si sa aplice normele de protectie a muncii conform specificului locului de munca si in corelatie cu aparatura si instalatiile folosite;
 • Asistenta medicala isi desfasoara activitatea in echipa respectan raporturile ierarhice si functionale;
 • In situatia in care la unele cabinete din ambulatorul integrat al spitalului adresabilitatea este redusa sau medicul lipseste pentru o anumita perioada, personal sanitar mediu poate completa schema de personal pe sectii si compartimente, cu respectarea profilului medical, in vederea cresterii calitatii actului medical, cu respectarea fisei postului de asistent medical de pe sectia cu paturi;
 • Sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeiul securitatii si  sanatatii in munca si masurile de aplicare a acestora   conform Legii nr. 319/2006   privind securitatea si sanatatea in munca ;
 • Sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostiinta , sub orice forma; sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite  la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui pericol iminent  de incediu  conform Legii nr. 307/2006   privind apararea impotriva incendiilor;
 • Respectă secretul profesional, confidenţialitatea informaţiei medicale;
 • Respectă confidentialitatea tuturor aspectelor legate de locul de munca, indiferent de natura acestora, iar în cazul parasirii serviciului prin desfacerea contractului de munca, transfer, detasare sau demisie, orice declaraţie publica cu referire la fostul loc de munca este atacabila;
 • Asigura si respecta confidentialitatea si anonimatul pacientilor;
 • Intocmeste planul de ingrijiri pentru pacientii care se prezinta in compartimentul de spitalizare de zi.
 1. Desfasurarea Achizitiei: conform anuntului publicat in SICAP, pe site-ul spitalului si al caietului de sarcini.

7.1 Analizarea ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, la o data si ora stabilita in documentatia proprie de achizitie;
În cadrul sedintei de analiza se va constata existenta si valabilitatea documentelor solicitate prin caietul de sarcini;
Solicitariile de clarificari cu 3 zile inainte de depunerea ofertelor, termenul de raspuns maxim 2 zile de la primire.
Comisia de evaluare va constata existenta si valabilitatea documentelor solicitate de spital;
Dosarele care nu sunt complete vor fi respinse;

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu pix/cerneală și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Plicul va conţine următoarele documente:

 • Documentele de calificare;
 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară, conform formularului atașat;

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

 1. a) Scrisoarea de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, din secţiunea ”Formulare”. SE ATASEAZA PLICULUI EXTERIOR. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază.

Toate formularele obligatori documentatiei de atribuire sunt atasate caietului de sarcini

 1. Garantii : nu se aplica.

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate
Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2024, orele 10.00
Locul deschiderii ofertelor: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Localitatea Calinesti, strada Dr.Ion Craciun, nr.484, Judet Argeș, Data: 23.04.2024, orele 14:00
Comunicarea rezultatelor se va face in maxim 3 zile de la evaluarea ofertelor.

Intocmit,
Compartiment Achizitii
Ec. Georgescu Dalia

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *