ANUNȚ DE PUBLICITATE nr. 1989 din 15.04.2024 – Servicii medicale prestate de medici specialisti, cu competente în ingrijiri paliative

Achiziții

   Manager interimar,                 Director Financiar – Contabil,                      Director Medical,
Ec. Mitulescu Pompilia               Ec.   Zevedei Elena Madalina                   
Dr. Sarboiu Raluca Maria                        

Nr. 1989/15.04.2024

ANUNȚ DE PUBLICITATE

 

Servicii medicale prestate de medici specialisti

 Cu competente in ingrijiri paliative
Cod CPV 85121200-5 (Rev.2)
1     1.Informatii despere autoritatea contractanta

Autoritatea Contractanta                                                              SPITALUL DE BOLI CRONICE

                                                                                                                          CALINESTI

Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon:  0248/545 575 int, 103
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com Fax: 0248/651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Adresa profilului cumparatorului ) URL: www. e-licitatie.ro

Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact :  Ec. Achizitii ; Georgescu Dalia , tel.: 0248545575 , interior 103

 

Legislatia aplicabila:

 1. a) Legea privind achizitiile nr 98/2016;
 2. b) Legea privind remediile si caile de atac in materie de atribuire a contractelor de achizitie publica,a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor nr 101/2016; HG 395/2016
 3. c) O.U.G. nr. 45/2018 privind modificari completari la Leg.98/2016.

–  Art. 68 alin. (2), lit. a)-b) „Procedura de atribuire aplicată în cazul serviciilor sociale și al altor servicii specifice menționată la alin. (1) lit. h) este:

 1. a) una din procedurile prevăzute la alin. (1) lit. a)-g) în cazul în care valoarea estimată este egală sau mai mare decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d);
 2. b) procedura proprie, în cazul în care valoarea estimată este mai mică decât pragul valoric prevăzut la art. 7 alin. (1) lit. d)”.
 3. d) www.anap.gov.ro
 4. e) Ordinul nr. 1101/2016 din 30 septembrie 2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire şi limitare a infecţiilor asociate asistenţei medicale în unităţile sanitare.
 5. f) Ordinul M.S. nr. 869/2015 cu modificarile si completarile ulterioare.
 6. g) Procedura operationala interna privind procedura simplificata proprie pentru achizitia de servicii sociale si alte servicii speifice prevazute de anexa nr.2 la Leg. Nr.98/2016 privind Achizitiile Publice cu valoarea estimata mai mica decat pragul prevazut la art. 7 alin.1 lit. c din Lg 98/2016., conform. art. 101 alin. 2 din HG 395/2016.

 

2.Obiectul Procedurii :    il constituie achizitionarea de servicii medicale de medic specialist cu competente ingrijiri paleative pentru un program de lucru de 7 ore pe zi.

Extinderea sectiei de ingrijiri paliative la un numar de 57 de paturi si deficitul de medici la nivelul ariei geografice ce au o astfel de competentă stabilită de legislatia in vigoare, a determinat hotarirea conducerii spitalului sa achizitioneze servicii medicale ce vor fi prestate de medic specialist cu competente ingrijiri paleative in program normal de lucru 7 ore pe zi – activitate curenta desfasurata in sectia spitalului de ingrijiri paliative.

Spitalul de Boli Cronice Calinesti  intentioneaza sa achizitioneze  in regim de urgenta Servicii medicale prestate de medici specialisti cu conpetente in ingrijiri paliative si asigurarea actului medical in perioadele:

 1. Perioada 1 mai 2024 – 31 decembrie 2024 – 8 luni
 2. Perioada 1 ianuarie – 30 aprilie 2025 – 4 luni

 

 1. Procedura de atribuire : Procedura simplificata proprie  prin publicarea in SICAP unui „Anunt de Publicitate „ si  pe Site-ul oficial al spitalului : www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achizitii impreuna cu documentele achizitiei ( caiet de sarcini si formulare).

Evaluarea  ofertelor va avea loc la sediul spitalului din Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484.

Atribuirea  prin incheierea unui Contract de servicii medicale cu ofertantantii deeclarati castigatori.

Autoritatea contractanta are dreptul de a achizitiona prin procedura simplificata proprie, servicii sociale şi alte servicii specifice a caror valoare estimata este mai mica decȃt pragurile corespunzatoare prevazute la art. 7 alin. 1) lit. d) respectiv  3.636.150 lei, pentru contractele de achizitie publica/acordurile-cadru de servicii care au ca obiect servicii sociale și alte servicii specifice, prevazute în anexa nr. 2.

  –  Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ / valoarea maxima lunara a contractului fara TVA , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile .

–    Durata contractului : Contractarea se va face in functie de fondurile disponibile , contractul intra in vigoare la data de 01.05.2024  initial va fi incheiat pentru  8 luni   pana la 31 decembrie 2024 cu posibilitatea de prelungire automata pe masura disponibilizarii resurselor financiare  in anul urmator pana la aprobarea BVC-ului numai prin act aditional ( 1 ianuarie- 30 aprilie 2025)  fara modificarea majorarea  pretului unitar .

   –  Pretul unitar al contractului valoarea  lunara a  prestatiei : 16.831,5 lei/luna cu TVA.

Pretul va fi exprimat in lei, este ferm si nu se accepta actualizarea pretului contractului.

Pretul estimat /luna a serviciului de medic specialist – competente ingrijiri paleative este aprobat de Comitetul Director in nota de fundamentare nr: 1673/01.04.2024.

Suma de plata se stabileste in baza „Foii de prezenta” si a raporului de activitate , iutocmite lunar si confirmate de catre Directorul Medical, responsabil pentru activitatea desfasurata in compartimentele/sectia spitalului si in ambulatoriul integrat. Plata se face in baza facturi emise de prestator, in termen de 30 zile de la inregistrarea acesteia la achizitor.

 Valoarea maxima  estimata /  contract – 8 luni – : 113.151,92 lei fara TVA; 134.650,78 lei cu TVA

 Pret unitar lunar 16.931,35 lei cu TVA/serviciu

 

 1. Documentele de calificare solicitate si cerinte :

– Are  cetatenia romana/ state membre UE ; Domiciliul pe o raza de maxim 50 Km de Calinesti; are capacitate deplina de exercitiu; Nu a fost condamnat definitiv pentru nici o infractiune; Are o stare de sanatate care sa-i permita prestarea serviciilor;

– Nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. Incadrarea in situatia prevazuta la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice atrage exluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractului de achizitie publica. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate sunt: Persoane juridice/fizice romane:

Formularul  : Declaratie privind evitarea conflictului de interese( art. 58 – 60 din Legea 98/2016)

Formularul : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind achizitiile publice

Formularul : Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind achizitiile publice.

-Certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de MFP sau subunitatile subordonate care au calitatea de creditor bugetar (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data depunerii);

-Certificat de atestare fiscala privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice, eliberat de Consiliul Local (din acest certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii restante la data depunerii);

– Cazierul judiciar al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor care au putere de reprezentare, de decizie sau control in cadrul acestuia asa cum rezulta din certificatul ONRC/actul constitutiv;

– Adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare  exercitarii profesiei;

 

5.1. Propunerea tehnica – Formular  – contine urmatoarele documente :

– Diploma de studii ; Vechime in specialitate de minim 10 ani ; Copie carte de identitate ; Certificate de membru pentru libera practica al Colegiului Medicilor din Romania vizat pentru anul in curs;

– Avizul Colegiului Medicilor si Directiei de Sanatate Publica pentru desfasurarea activitatii ;

– Asigurare malpraxis valabila ;

– Certificatul de confirmare pentru specializarea medicala ;

– Detine ca titular o forma de inregistare juridica valida / in activitate  la Oficiul Nationala al Registrul Comertului , al carui obiect principal de activitate sa cuprinda sfera de exercitarea profesiei de medic.

(copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului; carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor,contracte de prestari servicii în copie;

Documentele se vor prezenta in original pentru executarea unor copii la autoritatea contractanta, si vor fi certificate ,,Conform cu originalul”.

 

5.2. Propunerea financiara – Formular 5

Servicii medicale – medici specialist cu competente in ingrijiri paliative prin prestarea in program normal de lucru activitate curenta desfasurata in sectia spitalului de ingrijiri paliative.

Specialitatea Medicala Grad Profesional .

Pretul unitar al contractului valoarea lunara a prestatiei

 

5.3. Referinte generale

              Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii , normele si reglementarile specifice privind protectia muncii, prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei de medic, precum si sa respecte in totalitate Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare ale beneficiarului.

 

 1. Descrierea serviciilor

Obiectul prezentei achizitii il reprezinta efectuarea de catre PRESTATOR in favoarea BENEFICIARULUI, contra cost, de servicii medicale prompte si profesionale – specialitatea medicina interna din Spitalul de Boli Cronice Calinesti, prin prestarea de activitate curenta.

Beneficiarul se obliga sa plateasca lunar Prestatorului, pentru activitatea desfasurata in program de lucru in zilele lucratoare in medie de 7 ore pe zi, o suma bruta totala maxima calculate proportional cu numarul de ore prestat calculata corespunzator functiilor similare aflate in plata in sistemul sanitar.

Prestatorului ii revine obligatia internarii si aplicarii tratamentului adecvat pentru un numar de pacienti internati lunar, numar care reprezinta indicatorul de performanta la care se raporteaza obligatia Beneficiarului de plata a serviciilor prestate in program normal de lucru in zilele lucratoare.

Prestatorul, in colaborare permanenta cu ceilalti prestatori si Directorul medical al unitatii, se oblige sa depuna toate eforturile si demersurile necesare realizarii obligatiilor care izvorasc din contractul incheiat de Spitalul de Boli Cronice Calinesti cu Casa de Asigurari de Sanatate Arges.

Suma de plata se stabileste si se plateste in baza „Foii de prezenta”, iutocmita Iunar si confirmata de catre Directorul medical, responsabil pentru activitatea desfasurata in sectia spitalului si in Ambulatoriul integrat.

,,Foaia de prezenta” devine anexe la factura fiscala emisa de prestator.

In baza contractului prestatorul isi asuma in mod ferm si irevocabil urmatoarele obligatii:

– Sa asigure beneficiarului executarea prompta cu profesionalism si in conditii de calitate  a serviciilor contractate;

– Sa asigure confidentialitatea actului medical ;

– Sa desfasoare activitatea ca un medic salariat al beneficiarului ;

– Sa respecte in totalitate Regulamentul intern si Regulamentul de organizare si functionare ale beneficiarului ;

– Sa respecte in totalitate prevederile legale referitoare la exercitarea profesiei de medic ;

– Sa emita factura fiscala insotita de dovada confirmata a orelor prestate si sa o inregistreze la beneficiar ;

– Sa interneze pacientii pe sectie si sa examineze la internare si consemneze in foaia de observatie evolutia , alimentatia si tratamentul corespunzator ;

– Sa comunice zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in ingrijire , care necesita supraveghere deosebita ;

– Sa intocmeasca si sa semneze condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii ingrijesc ;

– Sa supravegheze tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare ;

– Sa recomande si sa urmareasca zilnic regimul elimentar al bolnavilor ;

– Sa asigure activitatea in ambulatoriu potrivit graficului de munca stabilit ;

– Sa intocmeasca formele de externare ale bolnavilor pe care ii are in ingrijire .

 

7 Modul de desfasurare al achizitiei si prezentarea ofertelor.

Ofertantul are oblicatia de a intocmi si transmite propunerea  tehnică –, operatorul economic are obligaţia de a face dovada conformităţii serviicilor care urmează a fi prestate cu cerinţele tehnice prevăzute în cadrul caietului de sarcini.

Se va prezenta o declaraţie pe proprie răspundere, prin care să se indice faptul că la elaborarea ofertei s-a ţinut cont de obligațiile relevante din domeniile mediului, social şi al relaţiilor de muncă şi că obligaţiile vor fi respectate pe toată durata contractului, conform art. 51 din Legea 98/2016.

Ofertele pot fi transmise prin poştă/curierat sau pot fi depuse la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti.

Oferta care este transmisă/depusă la altă adresă decât cea stabilită de Autoritatea Contractantă sau după data limită pentru depunere/transmitere va fi respinsă, urmând a se returna nedeschisă.

 

Plicul/coletul exterior, sigilat şi ştampilat, va fi inscripţionat cu: adresa Spitalul de Boli Cronice Calinesti, menţiunea privind denumirea achiziţiei pentru care se ofertează, respectiv OFERTĂ PENTRU ACHIZIŢIA DE SERVICII MEDICALE – ingrijiri paliative, adresa şi denumirea ofertantului (pentru a permite returnarea ofertei fără a fi deschisă).

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu pix/cerneală și vor fi semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate și parafate conform prevederilor legale.

Plicul va conţine următoarele documente:

 • Documentele de calificare;
 • Propunerea tehnică;
 • Propunerea financiară, conform formularului atașat;

Pe lângă documentele de calificare, cele cuprinse în propunerea tehnică şi cea financiară solicitate se vor prezenta şi următoarele documente:

 1. a) Scrisoarea de înaintare – Ofertantul trebuie să prezinte scrisoarea de înaintare, din secţiunea ”Formulare”. SE ATASEAZA PLICULUI EXTERIOR. Nu se acceptă oferte alternative. Ofertantul va depune doar oferta de bază.

Lipsa documentelor de calificare solicitate sau a propunerii tehnice și/sau financiare duce la respingerea ofertei.

Toate formularele obligatori documentatiei de atribuire sunt atasate caietului de sarcini

 

 1. Garantii : nu se aplica.

Pe parcursul analizării și verificării documentelor prezentate de ofertanţi, comisia de evaluare are dreptul de a solicita oricând clarificări sau completări ale documentelor prezentate de aceștia pentru demonstrarea îndeplinirii cerinţelor de calificare sau pentru demonstrarea conformităţii ofertei cu cerinţele solicitate

Data limită de depunere a ofertelor: 23.04.2024, orele 10.00
Locul deschiderii ofertelor: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Localitatea Calinesti, strada Dr.Ion Craciun, nr.484, Judet Argeș, Data: 23.04.2024, orele 12:00
Comunicarea rezultatelor se va face in maxim 3 zile de la evaluarea ofertelor.

Intocmit,
Compartiment Achizitii
Ec. Georgescu Dalia

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *