Invitație de participare nr. 4891/30.09.2021 – Lucrări de reparații curente la instalația electrica etaj 2

Achiziții Anunțuri

Spitalul de Boli Cronice Călineşti                                                                                                                                                                              
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș – Romania, cod fiscal 31184060 , Tel: 0248 545 575 , Fax: 0248 651 280, E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com, achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro,

Nr: 4891/30.09.2021

 Aprobat ,                                                Avizat,

Manager,                                               Dir. Financiar Contabil

Dr. Șerb Camelia Eugenia                 Zevedei Elena Mădălina

 

Invitație de participare/ Cerere oferta la Achiziția Directa

45310000-3 reparații instalații electrice

 

1. Adresa poștală : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Comuna Călinești  Județul Argeș

2. Obiectul Procedurii : Lucrări de reparații curente la instalația electrica etaj 2 conform referatului de urgenta necesar nr. .4826/28.09.2021 si  Caiet de sarcini nr: „4827/8.09.2021  „– intocmit de Filip Anca,

3. Cod CPV: 45310000-3 reparații instalatii electrice

4. Procedura de achiziție aplicata : Achiziție directa, prin solicitare oferta si atribuirea off-line/on-line prin incheierea unui contract de lucrari.

Selectarea ofertantului pentru „Lucrarea de reparatii curente la instalatia electrica etaj 2 ” se face pe baza respectarii cerintelor din caietul de sarcini si criteriului „pretul cel mai mic”.

Achizitia prin aceasta procedura Achizitie directa la acest indicator nu depaseste pe anul 2021 pragul  valoric prevazut de art.7 alin.(5) din Leg. 98/2016 privind achizitiile publice.

Având în vedere valoarea estimata a achizitiei, în baza prevederilor art. 43 alin. 3 din HG 395/2016,-(3) Prin exceptie de la alin. (1), în cazul în care valoarea estimata a achizitiei este mai mica de:

 1. 000 lei pentru produse şi servicii, respectiv 280.000 lei pentru lucrări, autoritatea contractantă poate achiziţiona direct, fără a utiliza catalogul electronic sau publicarea anunţul prealabil, prin consultarea a minimum trei candidaţi;
 2. 000 de lei, autoritatea contractantă poate achiziționa direct pe baza unei singure oferte;

c) 500 lei, autoritatea contractanta are dreptul de a plăti direct, pe baza angajamentului legal, fără  acceptarea prealabila a unei oferte.

5. Valoarea MAXIMA estimate a lucrarii cu TVA : 124317,38 lei fara TVA; 147937,68 lei cu TVA

6. Durata contractului : 30 de zile de la data ordinului de incepere a lucrarilor.

7. Sursa de finanțare a achiziției publice : Consiliul Județean Argeș

8.Transmiterea ofertelor>pentru “Lucrări de reparații curente la instalația electrica etaj 2”

 1.  – Formular 1    Scrisoare de inaintare
 2.  –  Formular 2    Împuternicire
 3.  – Formular 3    Informatii generale :
   • Datele de identificare ale societatii precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relațiile cu Spitalul de Boli Cronice Călinești.
   • – cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv

  – Formular 4  Formular de oferta financiara – Oferta financiara va fi redactata in limba romana in lei, fără TVA.
  – Formular 5  Formular de propunere tehnica pentru atribuirea contractului
  Se solicita prezentarea unei propuneri tehnice care sa respecte specificațiile Caietului de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta ofertei propuse in propunerea tehnica, cu specificatiile din caietul de sarcini

  Sa prezinte documente care dovedesc conformitatea produselor
  Lista privind personalul tehnic de care dispune, calificarea acestora, inclusiv autorizarea ANRE a personalului desemnat pentru executarea lucrarii
  Formular 6: Experiența similară;

  – Formular 7: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile

  publice

  Formular 8: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016 privind achizitiile

  publice  ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

  Formular 9: Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea

  98/2016  . In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

  -Formular 10 :           Declaratie privind sanatatea si protectia muncii

   – Formular 11 : DUAE

  – Oferta financiara   in lei, fara TVA.

  – Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;

  –  Propunere tehnicĂ

      • Declaratie pe propria raspundere privind existenta personalului specializate pentru asigurarea interventiei si remedierii defectiunilor sesizate de autoritatea contractanta in maxim 12 ore de la sesizarea acestora
      • Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.
      • Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% sub forma de instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau virament bancar, in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii contractului,
      • Ofertantii vor prezenta oferta financiară prin includerea costurilor cu materialele, manoperă, transport, montaj, punere în funcțiune și probe în exploatare la sediul beneficiarului Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Str. Dr. Ion Craciun nr. 484.
      • Refacerea instalatiei electrice interioare se refera la: instalatie electrice de iluminat norma, instalatie de iluminat de siguranta, , instalatie electrica prize, instalatie tv

  Dupa finalizarea executiei lucrarii se va trece la refacerea in totalitate a zonelor afectate de slituri in tencuiala sau alte lucrari prin realizarea tuturor lucrarilor de constructii necesare pentru aducerea in starea initiala a obiectivului

  Intrucat sectia interioara nu va fi inchisa complet pe perioada lucrarilor, lucrarea va fi executata pe tronsoane/porțiuni

  Criteriu de atribuire: Prețul cel mai scazut.

  Modul de plata: Plata se face după efectuarea recepției, cu Ordin de Plata, in contul de trezorerie al Executantului, in maxim 60 de zile de la emiterea facturii si semnarea procesului verbal de terminare a lucrării.

   

  – Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;

  – Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut – Data limita de depunere a ofertelor : 07.10.2021, ora 13.00 prin e-mail: achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro  sau letric pe adresa menționată la punctul 1.

  Toți ofertanții interesați sa depună oferta pentru Achiziții directa, sunt invitati la sediul instituției,

  Începând de luni 04.10.2021 intre orele 10:00-16:00 pentru vizita de evaluare a lucrării ce va fi executata.

  Persoane de contact: economist achiziții , Melesiandru Mihaela , telefon fix: 0248545575; mobil : 0730899046

  Întocmit,
  Ec. Melesiandru Mihaela

  CAIET DE SARCINI – DESCĂRCARE

  FORMULARE – DESCĂRCARE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *