Anunț nr. 5515 din 28.10.2021. pentru ocuparea unor posturi vacante de execuție

Anunțuri Concursuri și examene

Nr.5515/28.10.2021.

ANUNŢ

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI, organizează  concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante de execuție, perioadă nedeterminată, după cum urmează:

un post de asistent medical debutant, generalist in cadrul Secției Îngrijiri Paliative,

– doua posturi de asistent medical debutant, generalist in cadrul Secției Boli Cronice;

– un post de asistent medical principal, specialitatea farmacie in cadrul farmaciei cu circuit închis

– un post infirmiera debutant in cadrul Secției Îngrijiri Paliative,

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii , dupa caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

Dosarul de concurs conţinând documentele menţionate anterior se va depune la compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Boli Cronice , cu sediul in Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges până în data de 11 noiembrie 2021 (*10 ZILE DE LA DATA AFISARII ANUNTULUI), orele 14.00, persoana de contact Ec. Mihaela Balta.

                         Condiții generale pentru ocuparea posturilor:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

                         Condiții specifice:

Pentru ocuparea postului de asistent medical debutant generalist – Sectia  Ingrijiri Paliative

 1. a) studii : PL,
 2. fara vechime in specialitatea studiilor necesare ocupării postului
 3. absolvenți ai modulelor introductive si avansate de îngrijiri paliative (cursuri introductive pentru asistenți medicali de îngrijiri paliative)
 4. certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizația profesionala pe anul in curs;
 5. avizul de libera practica valabil pe anul in curs;
 6. asigurarea de malapraxis valabila pe anul in curs

Pentru ocuparea posturilor de asistent medical debutant  generalist – Sectia Boli Cronice

 1. studii : PL,
 2. fara vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului;
 3. certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
 4. avizul de libera practica valabil pe anul in curs;
 5. asigurarea de malapraxis valabila pe anul in curs

             Pentru ocuparea postului de  asistent medical principal specialitatea farmacie  – Farmacie

 • studii : PL,
 • vechime in specialitatea studiilor necesare ocuparii postului – 5 ani;
 • certificat grad principal;
 • certificat de membru privind exercitarea profesiei de asistent medical vizat de organizatia profesionala pe anul in curs;
 • avizul de libera practica valabil pe anul in curs;
 • asigurarea de malapraxis valabila pe anul in curs

              Pentru ocuparea postului de  infirmiera debutant – Sectia  Ingrijiri Paliative

 • scoala generala
 • fara vechime
 • curs de infirmiera

         Concursul pentru ocuparea postului vacant consta consta în 3 etape succesive :

 • selectia dosarelor de inscriere ;
 • probă scrisa ;
 • interviu

Calendarele de concurs sunt atașate ca anexe la prezentul anunț.

Având în vedere situația epidemiologica accesul candidaților in sala de concurs/examen este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-COV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-COV-2.

     Prezentarea la proba scrisa pentru examenul/concursul organizat se va face cu cel putin 1 ora inainte de inceperea probei in vederea verificarii candidatilor si a conditiilor de acces.

Publicarea anunţului, condiţiile de organizare, tematicile  şi bibliografiile sunt afişate la sediul instituţiei, pe pagina de internet a spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro sau se pot ridica de la compartimentul RUNOS din cadrul spitalului.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/545575sau la sediul unităţii, comp. RUNOS, persoană de contact: ec. Balta Mihaela.

 • FIȘĂ POST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SECȚIA BOLI CRONICE – VIZUALIZARE
 • FIȘĂ POST, ASISTENT MEDICAL GENERALIST, SECȚIA  ÎNGRIJIRI PALIATIVE – VIZUALIZARE
 • FIȘĂ POST, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL , FARMACIE – VIZUALIZARE
 • FIȘĂ POST INFIRMIERĂ , SECȚIA  ÎNGRIJIRI PALIATIVE – VIZUALIZARE
 • BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ,  ASISTENT  MEDICAL  DEBUTANT, SECȚIA BOLI CRONICE – VIZUALIZARE
 • BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ, ASISTENT MEDICAL PRINCIPAL,  FARMACIE – VIZUALIZARE
 • BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ, ASISTENT MEDICAL DEBUTANT, SECȚIA ÎNGRIJIRI PALIATIVE – VIZUALIZARE
 • BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICA , INFIRMIERĂ DEBUTANT, SECȚIA ÎNGRIJIRI PALIATIVE – VIZUALIZARE

                                               MANAGER,

                                               ȘERB CAMELIA

RUNOS,

Ec. Balta Mihaela

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *