Anunț de publicitate ADV1171148 „Servicii catering – pregătire, preparare si livrare hrana pentru pacienți”

Achiziții

Spitalul de Boli Cronice Călinești

Nr. 4353 din 21.09.2020

Anunț de Publicitate  SICAP :    ADV1171148

TIP ANUNT: ANEXA 2  DATA PUBLICARE:

ANUNȚ DE PUBLICITATE

SERVICII de CATERING

– PREGATIRE PREPARARE SI LIVRARE HRANA PENTRU PACIENTI –

I.  AUTORITATEA CONTACTANTA: Spitalul de Boli Cronice Călinești, cod fiscal: 31184060, cu sediul în  Călinești  str. Dr. Ion Crăciun, nr. 484, tel. 0248 545 575, fax: 0248 651 281;

 

 1. Obiectul Procedurii : Servicii de catering – pregătire , preparare și livrare hrană pentru pacienți – mic dejun, prânz, cină, gustări pentru diabetici în regim de urgență conform referat nr: 4342/21.09.2020 și caietului de sarcini nr : 4343/21.09.2020 anexat.

Cod CPV  : 55523000-2 – Servicii de catering pentru alte societăți sau instituții.  

 1. Durata contractului : intra în vigoare la data de 01.10.2020 se încheie la data de 31.12.2020, cu posibilitatea de prelungire , în funcție de necesități și resurse financiare, pentru o perioada de maxim 4 luni în anul 2021.
 2. Valoarea maximă estimată a contractului: 55 872,36 lei fără TVA, 60 900,87 lei cu TVA, 11 640,07 EUR fără TVA.

–  Valoarea maximă lunară estimată pentru un număr de 1147 meniuri/luna  este 17 205 lei cu TVA.

–  Valoarea maxima lunara estimata pentru un număr de 172 meniuri diabetici /luna  este 3096 lei cu TVA.

Perioada contractuală se poate prelungi prin Act adițional in perioada 1 ian. – 30 apr. 2021. Valoarea maxima estimate pentru perioada 1 ian. – 31 apr. este de 74 496,48 lei fără TVA, 81 201,16 lei cu TVA, 15 520,16 EUR fără TVA.

Preț unitar : prețul max. total de hrana/zi /pacient ( meniu) va fi de 15 lei cu TVA,  determinata conform HG 665/2016,   H.G. 429/2008 cu modificările și completările ulterioare  care este 10 lei pacient/ zi cu TVA , la care se adaugă  cheltuieli indirecte de 5 lei cu TVA zi/pacient. Pentru dieta diabet prețul meniu /zi total  este 18 lei cu TVA compus din norma zilnică de hrana de 15 lei la care se adaugă  cheltuieli indirecte de 3 lei cu TVA zi/pacient.

Evidenta comenzilor zilnice și situația  livrărilor se vor tine pe tipuri de meniu .

Cantitatea de meniuri desodat și meniuri diabet: perioada 01.10.2020- 31.12.2020

Meniu nr. luni Meniuri maxim estimativ   /luna P.U./ meniu fără TVA P.U./ meniu cu   TVA Valoare max. fără TVA Valoare max. cu TVA
Meniu desodat 3 1147 13,76 15 47353,20 51614,99
Meniu diabet 3 172 16,51 18 8519,16 9285,88

 

 

Cantitatea de meniuri desodat si meniuri diabet: perioada 01.01.2021- 30.04.2021

Meniu Nr. luni Meniuri maxim estimativ  /luna P.U./ meniu fără TVA P.U./meniu cu   TVA Valoare max. fără TVA Valoare max. cu TVA
Meniu desodat 4 1147 13,76 15 63137,60 68819,98
Meniu diabet 4 172 16,51 18 11358,88 12381,18

 

 1. Plata serviciilor :  Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de maxim 60 zile calendaristice, începand cu ziua următoare înregistrării și însușirii facturii , pe bază de semnătura, de către achizitor. Achizitorul are obligația de efectua plata către furnizor pe baza facturii, însoțită de procesul verbal de recepție calitativa și cantitativa al produselor pentru care s-a emis factura, semnat fără obiecțiuni de către comisia de recepție. Contractantul va avea obligația de a asigura transportul în prețul ofertat pentru  postarea de serviciu, la destinația indicată de către autoritatea contractantă.
 1. Alegerea si justificarea procedurii de atribuire :

Procedura aplicată: Procedura proprie simplificata prin inițierea  unui “Anunț de publicitate “ în SICAP  și publicat  pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro

Serviciile sus-menționate (servicii de catering – pregătire , preparare și livrare hrană pentru pacienți ) se regăsesc în Anexa nr. 2 din Legea nr. 98/2016 la categoria Servicii de sănătate, servicii sociale și servicii conexe.

Potrivit art. 68 alin. (2) din Legea nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, achiziția serviciilor sociale și a altor servicii specifice prevăzute în Anexa nr. 2 se face în următoarele condiții:

– în situația în care valoarea serviciilor în cauza este egala sau mai mare decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplica una din procedurile de atribuire prevăzute la art. 68 alin. (1) lit. a) – g) din respectiva lege;

– în situația în care valoarea serviciilor în cauza este mai mica decât pragul valoric prevăzut de art. 7 alin. (1) lit. c), se aplica procedura proprie prevăzută la art. 101 alin. (2) din H.G. nr. 395/2016.

 

 1. Criteriul de atribuire : “ prețul cel mai scăzut “ , în condițiile respectării cerințelor și specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentație, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile.

 

 1. Garanții :

Garanția de bună execuție a contractului este în cuantum de 2% din valoarea fără TVA a contractului pentru o perioada de 7 luni, respectiv suma de 2 607,38 lei ( 130368,84 lei X 2% ).

Garanția de buna executie se constituie In termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de achizitie publica/contractului subsecvent (art 39 din HG 395/2016), prin una din urmatoarele modalitati:

1) Instrument de garantare emis In conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari – asigurare de garantii;

2) Virament bancar si in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia autoritatii contractante deschiz la TREZORERIA Topoloveni, cod IBAN: RO77TREZ0515006XXX001136.

In cazul In care ofertantul castigator nu deschide contul de garantie la dispozitia achizitorului In termenul stabilit de 5 zile si nu depune suma stabilita drept garantie de buna executie In contul astfel deschis, autoritatea contractanta va considera contractul ca neincheiat urmand a fi retinuta garantia de participare.

Garantia va fi valabila pentru toata perioada de derulare a contractului si va fi eliberata in conditiile prevazute de legislatia in vigoare.

Autoritatea contractanta are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de buna executie, in limita prejudiciului creat, daca prestatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna executie, autoritatea contractanta va notifica acest lucru prestatorului, precizand totodata obligatiile care nu au fost respectate.

 1. Cerinte generale si specifice

1.Situatia personala a ofertantului

Cerinta nr. 1 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Modalitatea de indeplinire :

– Certificat constatator emis de  Oficiul Registrului Comertului, din care sa rezulte incadrarea in codul/uri CAEN valabile la data deschiderii ofertelor;

– Certificat de inregistrare de la Oficiul Registrului Comertului.

Operatorul va  prezinta documentele justificative actualizate prin care sa demonstreze indeplinirea criteriilor a. certificate constatatoare privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contributiilor la bugetul general consolidate ( buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentarii;

 1. cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ;
 2. dupa caz, documente prin care se demonstreaza faptul ca operatorul economic poate beneficia de derogarile prevazute la art. 166 alin. (2) , art. 167 alin. (2) , art. 171 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice.

Cerinta nr. 2 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina  Autorizatie sanitara veterinata;

Autorizatie sanitara de functionare conform art. 5 din Ordinul MS nr. 1030 /2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitara pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire si pentru functionarea obiectivelor ce desfasoara activitati cu risc  pentru starea de sanatate a populatiei.

Cerinta nr. 3 : Ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Cerinta nr. 4 : Ofertantii participanti la procedura vor face dovada neincadrarii in situatiile prevazute la art. 59 si art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice. In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

Conform art. 63 din Legea 98/2016 , persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire, sunt : Dr. Serb Camelia – Manager , Dr. Herman Mihaela – Director Medical , ec. Gheorghe Florina – Director Financiar-Contabil;

Comisia de evaluare : Dr. Smaranda Carciumarescu Constanta  – medic primar interne, Dr. Elefterescu Elena Venera – medic specialist interne, Tita Loredana – Asistent Sef, Cirstea Gabriela- asistent igiena, Dinu Elena – economist, Mitulescu Pompilia -economist, Melesiandru Mihaela – economist achizitii.

 

2.Conditii de executare a serviciilor: 

Pentru prestarea serviciilor se va respecta legislatia in vigoare privind codul muncii, normele si reglementarile specifice privind protectiei muncii, HG 665/2016, H.G. 429/2008 cu modificarile si completariile ulterioare, precum si actele normative si reglementarile legislative in vigoare privind conditiile igienico-sanitare pentru depozitarea şi pastrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei.

Standarde de calitate si experienta similara.

 

 1. Capacitatea tehnica si/sau profesionala :

Cerinta nr. 1 : Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa detina pentru personalul angajat certificate de absolvire avizate de Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale pentru meseria de bucatar.

Cerinta nr.2: Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa prezinte:

Fisa de informatii generale cuprizand si cifra de afacerii pe ultimii 2 ani;

Modalitatea de indeplinire: Situatii financiare; Lista principalelor prestari servicii similare celor care fac obiectul achizitiei efectuate in ultimii doi ani (calculati pana la data limita de depunere a ofertei) cu indicarea valorilor, datelor,perioadelor de prestare si a principalilor beneficiariari publici sau privati.

La finalizarea evaluarii ofertelor autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, dupa aplicarea criteriului de atribuire, sa prezinte documentele justificative in original.

 

 1. Condiții minime impuse:

Ofertantul participant in cadrul acestei proceduri va prezenta o declarație pe propria răspundere prin care acesta își asuma obligația de a respecta condițiile impuse de Ordinul nr. 976/1998 al Ministerului Sănătății pentru aprobarea normelor de igiena privind producția, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul și desfacerea alimentelor.

Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul își asuma obligația de a presta serviciul de preparare și furnizare a hranei, în deplina concordanta cu HG nr. 665/2016 privind nivelul alocațiilor de hrană pentru consumurile colective din unitățile sanitare publice.

Autorizație de transport, pentru mașinile cu care urmează a se transporta alimentele, valabila la data deschiderii ofertelor.

Declarație pe propria răspundere prin care ofertantul se obliga sa respecte normele de gastronomie specifice regimurilor și proporția intre factorii nutritivi echivalenți  număr de calorii.

Motivele   de  excludere,   in  conformitate   cu  art.164,  art.165, art.167, art.60 si art.59 din Legea  nr. 98/2016;

– capacitatea  de exercitare  a activității  profesionale,  in conformitatea cu art. 173 din Legea 98/2016;

– experiență similară, in conformitate cu art. 179 lit. a), b), m) din Legea 98/2016;

Lista principalelor servicii prestate se confirma prin prezentarea unor documente emise sau contrasemnate de o autoritate sau de către clientul beneficiar din care sa rezulte prestarea de servicii aceleași și/sau similare.

Formularele care trebuiesc completate sunt atașate la caietul de sarcini : Formulare anexate

 1. Scrisoare de înaintare
 2. Informații generale declarație privind evitarea conflictului de interese  ( art. 58 – 60 din legea 98/2016)
 3. Împuternicire
 4. Declarație privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016)
 5. Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 si 167 din legea 98/2016
 6. Declarație privind lista principalelor prestări de servicii în ultimii 2 ani
 7. Formular de oferta

7.1. Oferta financiară detaliată

 1. Declarație privind respectarea obligațiilor referitoare la condițiile de muncă si protecția muncii.
 2. Formular DUAE

 

III.  Descrierea Serviciilor

 1. Obiectul contractului îl reprezintă asigurarea zilnica de servicii de catering – pregătire, preparare și livrare hrană pentru pacienții care sunt internați în unitatea beneficiară, în cantitățile și conținutul caloric stabilit prin normele de hrana prevăzute în legislația în vigoare in perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile asumate prin contract.

Operatorul economic ce a primit comunicarea de admitere a  ofertei se face obligat de a presta servicii începând cu 1 octombrie 2020.

 

 1. Condiții pentru desfășurarea serviciilor zilnice

Cantitățile zilnice, respectiv lunare, variază în funcție de numărul pacienților internați și în contextul limitării răspândirii infecției cu SARS–Cov2.

Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de maxim 60 zile calendaristice, începând cu ziua următoare înregistrării și însușirii facturii, pe baza de semnătură, de către achizitor. Achizitorul are obligația de efectua plata către furnizor pe baza facturii, însoțita de procesul verbal de recepție calitativa și cantitativă al produselor pentru care s-a emis factura, semnat fără obiecțiuni de către comisia de recepție.

Neplata în termen de 60 de zile de la expirarea perioadei convenite, poate duce la obligația de a plăti, ca penalități,  o suma echivalenta cu o cota procentuala 0,03% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere.

În baza contractului prestatorul își asumă în mod ferm și irevocabil următoarele obligații:

– Prestatorul se obliga sa asigure termenele de livrare a hranei în conformitate cu programul de servire al meselor întocmit de autoritatea contractanta, însoțite de declarația de conformitate si aviz de însoțire a mărfii  conform model:

Comanda pentru numărul de porții ce vor trebui preparate si livrate se va face zilnic pana la ora 16.00, telefonic / e-mail , pentru ziua următoare, inclusiv pentru porțiile de gustare – diabetici .

Programul pentru livrarea hranei la sediul spitalului este următorul:

pentru pacienții internați :       – mic dejun: ora 8,00 – 8,15

– masa de prânz: ora 12,00 – 12,15

– cina : ora 17,45 – 18,00

Nota : Gustările supliment se comanda strict pentru pacienții internați cu afecțiuni diabetice și se aduc odată cu micul dejun și prânzul.

Prepararea si distribuirea hranei  se va face 7 zile pe săptămâna, de luni pana duminică, inclusiv.

Prestatorul are obligația de a păstra probe alimentare recoltate din toate produsele preparate pentru autoritatea contractanta, timp de 48 de ore, la dispoziția verificărilor achizitorului și/sau a organelor de control abilitate.

Livrarea hranei se va face in timp util pentru distribuirea la pacienți conform programului.

– Prestatorul își asuma responsabilitatea ca micul dejun, masa de prânz, gustarea și cina, să fie conforme normelor legale în vigoare.

– Prestatorul își asumă obligația ca hrana să se încadreze în prețul total al alocației de hrana conform HG 665/2016 .

– Prestatorul se obligă să preparare hrana în conformitate cu necesitățile calorice și cantitative ale pacienților, conform meniului comunicat de către asistentul dietetician. Achizitorul va înainta prestatorului meniul întocmit în avans pe o săptămâna în ziua de vineri a săptămânii curente pentru săptămâna următoare. În cazul în care apar situații de forță majora și nu se poate respecta meniul stabilit , achizitorul poate propune o alternativa de meniu, comunicata în timp util, cu cel puțin 24 de ore înainte de momentul livrării, prestatorului.

– Prestatorul se obligă să nu prepare și să nu livreze alimente nerecomandate pacienților internați în spital.

– Prestatorul se obliga sa nu prepare si sa nu livreze alimente cu conținut crescut de grăsimi, zahăr, sare sau calorii per unitate de vânzare , precum si alimentele neambalate (la vrac) sau neetichetate.

– Prestatorul se obliga sa asigure prepararea hranei din produse agroalimentare de calitate, însoțite obligatoriu de certificate de calitate și sanitar veterinare.

– Prestatorul se obliga să asigure condițiile igienico-sanitare prevăzute de actele normative în vigoare pentru depozitarea și păstrarea produselor agroalimentare, respectiv pentru prepararea si livrarea hranei.

– Prestatorul se obliga sa presteze serviciile la standardele și/sau performantele prevăzute in normele legale in vigoare

– Prestatorul se obliga sa transporte și sa livreze hrana, cu mijloace de transport autorizate DSP și DSV, in recipiente închise etanș, individuale pentru fiecare fel de mâncare, respectiv in recipiente separate pentru gustări și mic dejun, in conformitate cu normele de igiena in vigoare. Mijloacele de transport și/sau recipientele folosite la transportul alimentelor trebuie menținute curate și in bune condiții pentru a proteja alimentele de contaminare și trebuie sa permită o curățire și/sau dezinfecție adecvate.

– Prestatorul are obligația sa livreze hrana direct la sediul Spitalului de Boli Cronice.  La livrare, se va întocmi declarație de conformitate si aviz de însoțire a mărfii, conform modelului mai sus prezentat, care se va semna de către reprezentanții prestatorului si de către un reprezentant al spitalului.

– Prestatorul se obligă să întocmească cantitativ-valoric documentele legale (note de distribuție/ livrare , bonuri de predare-transfer , restituire, bonuri de repartiție-distribuție) pentru livrarea produselor agroalimentare și a altor bunuri ce intra în consum. Produsele aprovizionate vor fi însoțite de documente legale prevăzute de legislația în vigoare (facturi fiscale, aviz de însoțire a mărfii, avize, certificate sanitar veterinare, declarații de conformitate, certificate de calitate).

– Prestatorul se obliga sa execute serviciile prezentului contract exclusiv cu personal calificat. Personalul prestatorului care lucrează la prepararea hranei trebuie sa aibă analizele medicale la zi și sa respecte regulile igienico-sanitare prevăzute de legislația în vigoare.

Personalul bucătăriilor sau oficiilor va fi supus controlului medical la angajare și controalelor medicale periodice. Fiecare persoana care lucrează în zona de manipulare a alimentelor va menține curățenia personala la un nivel înalt și va purta echipament de protecție adecvat și curat.

– Prestatorul își asuma obligația de a presta serviciul de preparare și livrare a hranei în deplină concordanță cu prevederile legale in vigoare .

– Prestatorul va obține de la instituțiile abilitate avizele și autorizațiile privind activitățile de: protecția muncii, P.S.I, în vigoare la data întocmirii contractului de servicii și actualizarea acestora pe toata durata contractului.

– Echipamentele cu care prestatorul va furniza serviciile, cât și echipamentele de rezervă vor fi conform legislației române în vigoare și standardelor europene.

– Prestatorul trebuie sa rezolve imediat sesizarile si reclamatiile privind calitatea hranei.

– În vederea rezolvării problemelor curente și evitării unor disfuncționalități, prestatorul va numi o persoana cu responsabilități operative care va prelua zilnic solicitările din partea achizitorului .

– Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror reclamații și acțiunii în justiție, ce rezulta din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătura cu produsele achiziționate, și daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natura, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea clauzelor prezentului contract.

-Prestatorul este pe deplin responsabil pentru prestarea serviciilor de preparare si livrare a hranei. Totodată, este răspunzător atât de siguranța tuturor operațiunilor și metodelor de prestare utilizate, cât și de calificarea personalului folosit pe toata durata contractului.

 1. Sursa de finanțare a achiziției publice : C.A.S.S. 
 1. Clarificări : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificări cu privire la documentația de atribuire cu cel puțin 2 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.
 1. Răspuns clarificari : autoritatea contractanta are obligația de a răspunde oricărei solicitări de clarificare în maxim 1 zile de la data solicitării din partea operatoriilor economici.
 1. Criteriul de atribuire : prețul cel mai scăzut exprimat în lei fără TVA, pentru întreaga perioada cu respectarea condițiilor tehnice solicitate, în condițiile respectării cerințelor și specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentație , care se va aplica doar ofertelor declarate admisibile.
 1. Termenul limita de primire oferte : 28.09.2020 ora 13.00 la sediul Spitalului de Boli Cronice Călinești , str. Dr. Ion Crăciun , nr. 484, Călinești, Argeș, Secretariat. Comunicarea se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica în scrisoarea de înaintare o adresa de e-mail validă .
 1. Data deschidere oferte : 28.09.2020 , ora 14:00 la adresa autorității contractante , str. Dr. Ion Crăciun , nr. 484 , Călinești , Argeș , Secretariat .
 1. Transmiterea ofertelor se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric la sediul achizitorului care trebuie sa conțină documentele și informațiile conform formularelor și cerințelor din caietul de sarcini .
 1. Comunicarea rezultatului final: Comunicarea rezultatului final se va face până la data de 29.09.2020, ora 14:00
 1. Informații suplimentare : În cazul în care ofertantul câștigător nu deschide contul de garanție la dispoziția achizitorului în termenul stabilit de 5 zile și nu depune suma stabilită drept garanție de bună execuție, autoritatea contractantă va considera contractul ca neîncheiat .
Persoane de contact : Asistent medical Cîrstea Gabriela – Tel. : 0749535151;                                                          Ec. achiziții : Melesiandru Mihaela – Tel.: 0730899046.

Întocmit,
Ec. achiziții,
Melesiandru Mihaela

Director Financiar – Contabil ,
Ec.  Gheorghe Florina

Director Medical,
Dr. Herman Mihaela

Caiet de sarcini – descărcare

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *