Anunț nr. 6209 din 17.11.2022 – concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director a unitatii de director medical, vacant pe perioada determinata de 4 ani;

Anunțuri Concursuri și examene

Nr. 6209 / 17.11.2022

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017,

      Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges, organizează concurs /examen pentru ocuparea functiei specifice comitetului director a unitatii de director medical, vacant pe perioada determinata de 4 ani;

La concurs /examen se pot înscrie candidaţii care îndeplinesc, cumulativ, criteriile generale şi specifice.

Criteriile generale sunt următoarele:

 1. a) au domiciliul stabil în România;
  b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
  c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:

 1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
 2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist;
 3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

Dosarul de inscriere la concurs trebuie sa contina urmatoarele documente:

 1. a) cererea de inscriere;
 2. b) copie de pe actul de identitate;
 3. c) copie legalizata de pe diploma de licenta sau de absolvire, dupa caz;
 4. d) copie de pe certificatul de medic specialist/primar dupa caz
 5. e) curriculum vitae in format Europass;
 6. f) adeverinta care atesta vechimea in specialitatea in care au fost confirmati
 7. g) certificatul de cazierul judiciar sau consimtamantul expres al candidatului in vederea solicitarii extrasului de pe cazierul judiciar;
 8. h) declaratia pe propria raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
 9. i) adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 10. k) proiectul de specialitate elaborat in conformitate cu prevederile art. 11 alin (2) din regulament.

Actele prevazute la lit. b) – d) vor fi prezentate in original, in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, iar secretarul comisiei de concurs va pune viza de „Conform cu originalul”.

Concursul /examenul pentru ocuparea functiei de director medical se va organiza la sediul unităţii în data de 15.12.2022, ora 10.00 – proba scrisă, respectiv data de 19.12.2022, ora 10.00 – susţinere orala a proiectului de specialitate, in data de 19.12.2022, ora 14.00 a interviului de selectie.

Data limită până la care se pot depune actele pentru dosarul de concurs este 07.12.2022.

Inscrierile se vor face la sediul Spitalului de Boli Cronice din Loc. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, Jud. Arges in perioada 18.11. – 07.12.2022, in zilele lucratoare, interval orar 08. 00 – 14.00.

Bibliografia pentru concurs /examen şi temele – cadru pentru proiectul de specialitate se afişează la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti şi se publică pe site-ul Spitalului de Boli Cronice Calinesti.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefonul: 0248 545 575 – Compartiment RUNOS, persoana de contact: Ec. Mihaela Baltă.                                      

 

Manager
Dr. Camelia Şerb

 

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *