Anunț nr. 3213 din 29.06.2022 – concurs pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacanteꓽ – 1 post vacant de îngrijitoare in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative; – 1 post vacant de infirmiera debutant in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative

Anunțuri Concursuri și examene

3213 / 29.06.2022

ANUNŢ

SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI, organizează concurs conform HG nr. 286/2011, pentru ocuparea pe perioada nedeterminata a următoarelor posturi vacanteꓽ

– 1 post vacant de îngrijitoare in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative;

– 1 post vacant de infirmiera debutant in cadrul Compartimentului Îngrijiri Paliative

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele acte:

 1. cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii , dupa caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului solicitat de instituţia publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă şi în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 6. certificat medical tip A5 ( exameneꓽ neurologic, psihiatrie si interne ) eliberat cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către unităţile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae model

Adeverinţa medicala care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

  Actele prevăzute la lit. b) – d) vor fi prezentate şi în original în vederea verificării conformităţii copiilor cu acestea.

      Dosarele de concurs conţinând documentele menţionate anterior se vor depune la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Boli Cronice , cu sediul in Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges incepand cu data de 30 iunie 2022 până în data de 14 IULIE 2022 orele 15.00 (*10 ZILE DE LA DATA AFISARII ANUNTULUI) in urmatorul intreval orar Luni – Vineri intre orele 10.00 – 14.00, persoana de contact Ec. Mihaela Baltă.

                         Condiţii generale pentru ocuparea posturilor:

 1. are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

           Condiţii specifice  pentru ocuparea postului de  îngrijitoare – Secția  Îngrijiri Paliative

 • școala generala;
 • fără vechime.

             Condiții specifice  pentru ocuparea postului de  infirmiera debutant – Sectia  Ingrijiri Paliative

 • scoala generala
 • fara vechime
 • curs de infirmiera

Calendarele de concurs vor fi atasate la prezentul anunt.

Publicarea anunţului, condiţiile de organizare, tematica şi bibliografia sunt afişate la sediul instituţiei, pe pagina de internet a spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro sau se pot ridica de la compartimentul RUNOS din cadrul spitalului incepand cu data de 30 iunie 2022.
Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/545575sau la sediul unităţii, comp. RUNOS, persoană de contact: ec. Balta Mihaela.

MANAGER
SERB CAMELIA

RUNOS
Ec. Balta Mihaela

 

CALENDAR CONCURS SECȚIA INGRIJIRI PALIATIVE – funcția îngrijitoare

CALENDAR CONCURS SECȚIA INGRIJIRI PALIATIVE – funcția infirmiera debutant

FIŞA POSTULUI – infirmieră

FIŞA POSTULUI – îngrijitoare

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ – INFIRMIERA DEBUTANT SECȚIA ÎNGRIJIRI PALIATIVE

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ – ÎNGRIJITOARE SECȚIA ÎNGRIJIRI PALIATIVE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *