Anunț nr. 2217 din 21.04.2023 – ă concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează: DENUMIREA POSTULUIꓽ DIRECTOR MEDICAL

Anunțuri Concursuri și examene

ANUNȚ

În conformitate cu prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi ale O.M.S. nr. 284/2007, privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare şi desfăşurare a concursurilor /examenelor pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director din spitalele publice, modificat de art. 1 din O.M.S. nr. 954/2017, Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges, organizează concurs /examen pentru ocuparea funcţiilor specifice comitetului director al unităţii, după cum urmează:

DENUMIREA POSTULUIꓽ DIRECTOR MEDICAL
NUMARUL POSTURILORꓽ 1 post vacant
NIVELUL POSTULUIꓽ functie de conducere
COMPARTIMENT/STRUCTURAꓽ Comitet Director
DURATA TIMPULUI DE LUCRUꓽ 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana
PERIOADAꓽ determinata
Criteriile generale sunt următoarele:
a) au domiciliul stabil în România;
b) nu au fost condamnaţi definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
c) au o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
d) nu au vârsta de pensionare, conform prevederilor legale în vigoare.

Criteriile specifice sunt următoarele:
1. sunt absolvenţi de învăţământ universitar de lungă durată, cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniu medicină, specializarea medicină;
2. sunt confirmaţi cel putin medic specialist;
3. au minumum 5 ani vechime în specialitatea respectivă.

CALENDARUL DE DESFASURARE A CONCURSULUI CE VA FI ORGANIZAT LA SEDIUL INSTITUTIEI:

Nr. crt. Activităţi Data
1. Publicarea anuntului 28.04.2023
2. Data limită pentru depunerea dosarelor de participare la concurs la adresa: Spitalul de Boli Cronice Calinesti, cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, judetul Arges. 15.05.2023, ora 13.00
3. Selecţia dosarelor de către membrii comisiei de concurs 16.05.2023, ora 13.00
4. Afişarea rezultatelor selecţiei dosarelor 16.05.2023, ora 15.00
5. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele selecţiei dosarelor 17.05.2023, ora 15.00
6. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 18.05.2023, ora 15.00
7. Susţinerea probei scrise 23.05.2023, ora 10.00
8. Afişarea rezultatului probei scrise 23.05.2023, ora 16.00
9. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele probei scrise 24.05.2023, ora 16.00
10. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 25.05.2023, ora 16.00
11. Susţinerea orală a proiectului de specialitate 29.05.2023, ora 10.00
12. Afişarea rezultatului susţinere orală a proiectului de specialitate 29.05.2023, ora 12.30
13. Depunerea contestaţiilor privind rezultatele susţinerii orale a proiectului de specialitate 29.05.2023, ora 13.00
14. Afişarea rezultatului soluţionării contestaţiilor 29.05.2023, ora 13.50
15. Susţinerea interviului de selecţie 29.05.2023, ora 14.00
16. Afişarea rezultatului interviului de selecţie 29.05.2023, ora 16.00
17. Afisarea rezultatelor finale 31.05.2023, ora 16.00
________________________________________

BIBLIOGRAFIE
Pentru concursul organizat pentru ocuparea funcției de director medical:
I. DIN DOMENIUL LEGISLAȚIEI:
1. Legea nr. 95/2006, republicată, privind reforma în domeniul sănătății cu modificările și completările ulterioare – (Titlul VII, VIII, XII );
2. Ordinul MS nr. 921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public;
3. Ordinul MSP nr. 863/2004 pentru aprobarea atribuţiilor şi competenţelor consiliului medical al spitalelor;
4. Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului, cu modificările și completările ulterioare;
5. Hotărârea Guvernului Nr. 696/2021 din 26 iunie 2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
6. Ordinul nr. 1068/627/2021 din 29 iunie 2021privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului-cadru care reglementează condițiile acordării asistenței medicale, a medicamentelor și a dispozitivelor medicale, tehnologiilor și dispozitivelor asistive în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021 – 2022;
7. Ordinul comun al Ministrului Sănătății și președintelul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 648/406/2014 pentru modificarea și completarea Ordinului ministrului sănătății publice și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1.782/576/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
8. Ordinul MS nr. 914/2006 pentru aprobarea normelor privind conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca un spital in vederea obtinerii autorizatiei sanitare de functionare, cu modificările și completările ulterioare;
9. Ordinul MS nr. 39/2008 privind reorganizarea ambulatoriului de specialitate al spitalului;
10. Ordinul MS nr. 1502/2016 pentru aprobarea componentei si a atributiilor Consiliului Etic care functioneaza in cadrul spitalelor publice;
11. Ordinul MS nr. 870/2004 pentru aprobarea Regulamentului privind timpul de muncă, organizarea și efectuarea gărzilor în unitățile publice din sectorul sanitar, cu modificările și completările ulterioare;
12. Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entităților;
13. Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea standardelor, procedurii și metodologiei de evaluare și acreditare a spitalelor;
14. Ordinul MS nr. 323/2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, cu modificările și completările ulterioare;
15. Ordinul nr. 1101/2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor associate asistentei medicale in unitatile sanitare;
16. Ordinul MS n. 1226/2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitati medicale si a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
17. Ordinul MS nr 1761/2021 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatarea, dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice, evaluarea eficacitatii procedurilor de curatenie si dezinfectie effectuate in cadrul acestora, procedurilor recomandate pentrusezinfectia mainilor in functie de nivelul de risc, precum si metodele de evaluare a derularii procesului de sterilizare si controlul eficientei acestuia.

II. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI SANITAR
Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar – Managementul spitalului, editura Public H Press, 2006 București.
TEME CADRU
pentru proiectul de specialitate pentru ocuparea funcției de director medical:
1. Îmbunătățirea calității serviciilor medicale
a) Analiza circuitelor funcționale;
b) Analiza structurii pe secții (clinice, paraclinice, administrative etc);
c) Evaluarea relației dintre structurile spitalului și serviciile furnizate
d) Dezvoltara platoului tehnic pentru intervenții diagnostice și terapeutice;
e) Propuneri de îmbunătățire a structurii și organizării spitalului.
2. Îmbunătățirea maangementului resurselor umane – personal medico-sanitar și auxiliar sanitar
a) Evaluarea încadrării cu personal medical pe categorii;
b) Evaluarea relației dintre structura spitalului și încadrarea cu personal medical;
c) Evaluarea relației dintre serviciile furnizate și încadrarea cu personal medical;
d) Metode de creștere a performanței personalului medical;
e) Stimularea satisfacției profesionale a personalului medical medical.

3. Schimbarea profilului unui spital cu performante nesatisfacatoare
a) Dezvoltarea unor servicii alternative sau complementare in cadrul spitalului;
b) Îmbunătățirea capacității de răspuns a spitalului la nevoile bolnavilor;
c) Propuneri de îmbunătățire a performanței spitalului pe baza analizei activității ;
d) Inființarea / transformarea unor secții din cadrul spitalului.
4. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calității
a) Calitatea serviciilor;
b) Calitatea datelor raportate;
c) Calitatea personalului;
d) Satisfacția pacienților.
Proiectul de specialitate trebuie să fie realizat individual de către candidat, să rezolve problemele solicitate într-un volum de maximum 8-10 pagini tehnoredactate pe calculator cu fonturi de 14 și trebuie să fie depus la înscriere.
STRUCTURA PROIECTULUI DE SPECIALITATE
A. Descrierea situației actuale a spitalului;
B. Analiza SWOT a spitalului, puncte forte, puncte slabe, oportunități și amenințări;
C. Identificarea problemelor critice;
D. Selecționarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii făcute;
E. Dezvoltarea planului de management pentru problema prioritară identificată;
1. Scop;
2. Obiective – indicatori;
3. Activități:
a) definire;
b) încadrare în timp – grafic Gantt;
c) resurse necesare – umane, materiale, financiare;
d) responsabilități.
4. Rezultate așteptate;
5. Monitorizare – indicatori;
6. Evaluare indicatori

Informații suplimentare se pot obține la telefon: 0745361881, la adresa de e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com și pe website: spitaluldebolicronicecalinesti persoană de contact: Mihaela Balta, având funcția de economist.

Manager interimar,
Ec. Pompilia Mitulescu

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *