Anunț nr. 1066 din 27.02.2023, concurs – 1 post vacant de ingrijitoare, normă intreagă in cadrul Secției Boli Cronice , contract individual de muncă pe durată nedeterminată.

Anunțuri Concursuri și examene

Nr. 1066/27.02.2023

ANUNŢ CONCURS

Spitalul de Boli Cronice Călinești, cu sediul in Călinești, Str.Dr. İon Crăciun, nr 484, jud. Argeș, in conformitate cu prevederile HG nr. 1336/2022, scoate la concurs:
– 1 post vacant de ingrijitoare, normă intreagă in cadrul Secției Boli Cronice , contract individual de muncă pe durată nedeterminată.
Concursul se va desfășura la sediul unitații, și constă in trei etape succesive: selecția dosarelor, proba scrisă și proba interviu, iar punctajul final se calculează ca medie aritmetică punctajelor obținute la proba scrisă și proba interviu.
Promovarea probei scrise este obligatorie pentru susținerea probei interviu.
Calendarul organizarii concursului:

27.02.2023 – publicare anunț
27.02 – 10.03.2023 – înscrierea candidaților
13.03.2023 – afișare rezultate selecție dosare
14.03.2023 – ora 14.00 – depunere contestații
15.03.2023 – soluționare contestații și afișare rezultat
22.03.2023 – ora 10.00 – proba scrisa și afișare rezultate
23.03.2023 – ora 14.00 – depunere contestații
24.03.2023 – soluționare contestații și afișare rezultat
27.03.2023 – ora. 10.00 – susținerea interviului de selecție
27.03.2023 – afișare rezultate finale
28.03.2023 – ora 14.00 – depunere contestații
29.03.2023 – soluționare contestații și afișare rezultat.

Conditii generale:
a) are cetățenia română sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are capacitate de muncă în conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoană candidată la post incompatibilă cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare).
Conditii specifice:
Studii:Școală generală.
Dosarul de concurs va cuprinde:
a) formular de înscriere la concurs, conform modelului prevăzut la anexa nr. 5;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
c) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
d) copiile documentelor care atestă nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de instituția publică;
e) copia carnetului de muncă, a adeverinței eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă și în specialitatea studiilor solicitate pentru ocuparea postului, conform modelului prevăzut la anexa nr. 6;
f) certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
g) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
h) certificatul de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție socială, precum și orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
i) curriculum vitae, model comun european.
Documentele prevăzute la lit.b) -e) vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitații copiilor cu acestea.
Dosarele de inscriere se depun in perioada 27.02 – 10.03.2023,la sediul Spitalului de Boli Cronice Călineşti, Compartiment RUNOS de luni pana joi in intervalul orar 09:00-16:00 şi vineri in intervalul orar 09:00-13:00

Bibliografia,tematica si fișa postului sunt anexa la prezentul anunț.
Relații suplimentare se pot obține de la Compartiment RUNOS al Spitalului de Boli Cronice Călineşti, tel.0248 545 575, interior 8002.

Manager interimar,
Ec.Mădălina Zevedei

TEMATICĂ ȘI BIBLIOGRAFIA PENTRU OCUPAREA POSTULUI VACANT DE ÎNGRIJITOARE LA SECȚIA BOLI CRONICE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *