Anunț de publicitate nr. 3553 – Refacere instalație electrica etaj 1, parter, demisol cu proiectare inclusă

Achiziții Anunțuri

Nr: 3553/14.07.2022

Aprobat
Manager,
Dr. Serb Camelia Eugenia

Anunț publicitate
Refacere instalație electrica etaj 1, parter, demisol cu proiectare inclusa
45310000-3 Lucrări de instalații electrice

1. Adresa poștală : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Comuna Călinești  Județul Argeș

2.Obiectul Procedurii :Refacere instalație electrica etaj 1, parter, demisol cu proiectare inclusa conform referatului necesar nr. 3282/04.0.2022 si  Caiet de sarcini nr: 3479/12.07.2022  „– întocmit de Filip Anca.

 1. Cod CPV: 45310000-3 reparații instalații electrice
 2. Procedura de achiziție aplicata : Publicarea unui anunț de publicitate in SEAP cat si pe site-ul instituției, atribuirea achiziției on-line si încheierea unui contract de lucrări.

Selectarea ofertantului pentru „Refacere instalație electrica etaj 1, parter, demisol  ” se face pe baza respectarii cerintelor din caietul de sarcini.

 1. Valoarea estimate a lucrarii cu TVA : 418.488 lei fara TVA; 498.000 lei cu TVA.
 2. Sursa de finantare a achizitiei publice : Consiliul Judetean Arges
 3. Transmiterea ofertelor pentru : “Refacere instalatie electrica etaj 1, parter, demisol catre Spitalul de Boli Cronice Calinesti se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com, sau letric, care trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:

Formular 1    Scrisoare de inaintare

Formular 2    Imputernicire

Formular 3    Informatii generale :

Datele de identificare ale societatii precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în relatiile cu Spitalul de Boli Cronice Calinesti.

– cazierul judiciar/ fiscal al operatorului economic si al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control in cadrul acestuia, asa cum rezulta din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv ;

– Formular 4  Formular de oferta financiara – Oferta financiara va fi redactata in limba romana

in lei, fara TVA. la elaborarea ofertei ofertantii vor lua in calcul toate costurile necesare pentru ducerea la indeplinirea mcontractului in conformitatecu prevederile legale si ale documentatiei de atribuire( materiale, manopera, taxe,etc.) la elaborarea ofertei se va tine cont de mentiunile si Caietul de Sarcini

– Anexa la Fornular nr. 4 –  Anexa la formularul de oferta.

– Formular 5  Formular de propunere tehnica pentru atribuirea contractului

 • Se solicita prezentarea unei propuneri tehnice care sa respecte specificatiile Caietului de sarcini, prin care sa se demonstreze corespondenta ofertei propuse in propunerea tehnica, cu specificațiile din caietul de sarcini
 • Sa prezinte documente care dovedesc conformitatea produselor
 • Lista privind personalul tehnic de care dispune, calificarea acestora, inclusiv autorizarea ANRE a personalului desemnat pentru executarea lucrarii.

Formular 6: Experiența similară;

– Formular 7: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 164 din legea 98/2016 privind achizitiile

publice

Formular 8: Declaraţie privind neîncadrarea în art. 165 și 167 din legea 98/2016 privind achizitiile publice  ofertantii nu trebuie sa se regaseasca in situatiile prevazute la art. 164, 165, 167 din Legea nr.98/2016.

Formular 9: Declaraţie privind evitarea conflictului de interese potrivit art. 59 și 60 din Legea

98/2016  . In vederea dovedirii neincadrarii ofertantului in situatia unui conflict de interese se comunica in cele ce urmeaza lista persoanelor cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste organizarea, derularea si finalizarea procedurii de atribuire.

-Formular 10 : Declaratie privind sanatatea si protectia muncii.

 – Formular 11 : DUAE

– Oferta financiara   in lei, fara TVA.

– Termen de executie a lucrarii 45 zile de la data ordinului de incepere a lucrarii, Nu se admite receptia partiala a lucrarii, plata se va efectua la maxim 60 zile de lainrefistrarea facturii la sediul Autoritatii contractante, dupa semnarea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor, ordinul de incepere al lucrarilor e va transmite dupa ce se va deschide contul de garantie de buna executie al lucrarii.

– Perioada de valabilitate a ofertei 90 de zile;

–  Propunere tehnica

 • Declaratie pe propria raspundere privind existenta personalului specializate pentru asigurarea interventiei si remedierii defectiunilor sesizate de autoritatea contractanta in maxim 12 ore de la sesizarea acestora
 • Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica.
 • Garantia de buna executie se constituie in cuantum de 5% sub forma de instrument de garantie emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari sau virament bancar, in perioada de valabilitate a ofertei, dar nu mai tarziu de 5 zile de la data semnarii contractului,
 • Ofertantii vor prezenta oferta financiară prin includerea proiectarea, costurilor cu materialele, manoperă, transport, montaj, punere în funcțiune la sediul beneficiarului Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Str. Dr. Ion Craciun nr. 484.
 • Refacere instalatie electrica etaj 1, parter, demisol se refera la: proiectare si refacere instalatie electrice de iluminat norma, instalatie de iluminat de siguranta, , instalatie electrica prize, instalatie tv s.a. conform caiet sarcini.

Dupa finalizarea executiei lucrarii se va trece la refacerea in totalitate a zonelor afectate de slituri in tencuiala sau alte lucrari prin realizarea tuturor lucrarilor de constructii necesare pentru aducerea in starea initiala a obiectivului

Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut.

Modul de plata: Plata se face dupa efectuarea receptiei, cu Ordin de Plata, in contul de trezorerie al Executantului, in maxim 60 de zile de la emiterea facturii si semnarea procesului verbal de terminare a lucrarii.

Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut – Data limita de depunere a ofertelor : 28.07.2022, ora 11.00 pe e-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com  sau letric pe adresa mentionata la punctul 1., orice clarificare se va solicita pana la data de 26.07.2022, ora 12:00 la adresa din prezentul anunt. Dupa evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei castigatoare, achizitia se va realiza din catalogul SEAP cu pretul ofertat, stabilit castigator.

Toti ofertanti interesati  au obligatia de a vizita amplasamentul lucrarii de luni -joi in intervalul 10:00-15:00 si vineri interval 10:00-13:00, inainte de transmiterea ofertelor tehnice si financiare. in urma unei notificari prealabile transmise la sediul unitatii prin e-mail, spitalulcalinesti@yahoo.com sau Fax: 0248651280,  precizand datele de identificare persoana de contact pentru vizionare amplasament: Filip Anca

Persoane de contact: Economist administrativ , Filip Anca , telefon fix: 0248545575;

Întocmit,
Ec. Melesiandru Mihaela

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *