ANUNȚ DE PUBLICITATE nr.2700 din 24.05.2024 – Extinderea sistemului de alarmare împotriva efracției, a sistemului de control acces și a sistemului de supraveghere video

Achiziții Anunțuri

Spitalul de Boli Cronice Calinesti

Aprobat,                                                                                                    Avizat,
Manager interimar,                                                                                Director Financiar – Contabil ,
Ec. Mitulescu Pompilia                                                                          Ec. Zevedei Elena Madalina

Nr: 2700/24.05.2024

ANUNȚ DE PUBLICITATE
Extinderea sistemului de alarmare împotriva efracției, a sistemului de control acces și a sistemului de supraveghere video

1 1.Informatii despere autoritatea contractanta
Autoritatea Contractanta SPITALUL DE BOLI CRONICE
CALINESTI
Adresa: Str.Dr. Ion Craciun, Nr.484
Localitate: Calinesti Cod postal:117195 Tara: Romania
Punct de contact: Spitalul de Boli Cronice Calinesti Telefon: 0248/545 575
E-mail: achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro Fax: 0248/651 280
Adresa/ele de internet (daca este cazul): www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro
Tipul autoritatii contractante si activitatea principal Spital / Sanatate
Persoane de Contact : Ec. Achizitii ; Melesiandru Mihaela , tel.: 0248545575 , interior 103

2. Obiectul Procedurii: „Extinderea sistemului de alarmare impotriva efractiei, a sistemului de control acces si a sistemului de supraveghere video” conform referat nr: 2664/22.05.2024 si caietului de sarcini nr : .2663/22.05.2024 anexat.
Cod CPV : 42961100-1 sisteme de control al accesului(Rev.2)
3. Valoarea estimate a : 17.600,61 lei fara TVA; 20.944,73 lei cu TVA

4. Procedura de achizitie aplicata : Pocedura aplicata: Achizitie directa prin initierea unui “Anunt de publicitate “ publicat pe site-ul spitalului. www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro cu atribuire on-line / offline.

5. Criteriul de atribuire : “ pretul cel mai scazut “ , in conditiile respectarii cerintelor si specificatiilor tehnice din caietul de sarcini si documentatie, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile.
Selectarea ofertantului pentru „Extinderea sistemului de alarmare impotriva efractiei, a sistemului de control acces si a sistemului de supraveghere video” se face pe baza respectarii cerintelor din caietul de sarcini si criteriului „pretul cel mai mic”.
Achizitie directa online, prin publicarea unui anunt de publicitate pe site-ul oficial al spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro si selectarea ofertantului castigator conform documentatiei de atribuire, pentru care se va incheia un contract de lucrari.
Selectarea ofertantului se va face pentru produsele achizitionate in functie de respectarea specificatiilor tehnice care sunt eliminatorii.
Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut, după aplicarea conditiilor de excludere si a conditiilor obligatorii de calificare, iar propunerea financiara sa nu prezinte un pret aparent neobisnuit de scazut in raport cu ceea ce urmeaza a fi furnizat si să nu depaseasca resursele financiare alocate pentru aceasta destinatie.
Potrivit Art. 7 Alin. 5 leg. 98/2016 modificata prin Leg. 208/11.07.2022 , Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziționa direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 270.120 lei si pentru lucrări, în cazul în care valoarea estimată a achiziției, fără TVA, este mai mică de 900.400 lei.
Astfel se stipulează la Alin. 7 că in cazul achiziției directe, autoritatea contractantă: a) are obligația de a utiliza catalogul electronic pus la dispoziție de SEAP sau de a publica un anunț într-o secțiune dedicată a website-ului propriu sau al SEAP, însoțit de descrierea produselor, serviciilor sau a lucrărilor care urmează a fi achiziționate, pentru achizițiile a căror valoare estimată este mai mare de 200.000 lei, fără TVA, pentru produse și servicii, respectiv 560.000 lei, fără TVA, pentru lucrări;

6. Termene contract
a) Durata contractului: începând cu data semnării in termen de 30 zile.
b) Perioada de mobilizare maxim 3 zile calendaristice de la data ordinului de începere a lucrărilor;
c) Perioada medie de remediere a defectelor (zile calendaristice ) va fi de maxim 3 zile
d) Recepția calitativă și cantitativă se va face de către autoritatea contractantă în prezența unei comisii de recepție și a unui delegat împuternicit de ofertant.
e) Termenul de plată 60 de zile după recepția lucrărilor și data înregistrării facturii.
f) Termenul de garanție al lucrărilor efectuate este de 24 luni;

6.1 Garanții
a) Garanția de participare – nu este cazul
b) Garanția de bună execuție a contractului este în cuantum de 10% din valoarea fără TVA a contractului.
Garanția de bună execuție se constituie în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică (art. 39 din HG 395/2016),
Garanția de bună execuție se va constitui prin una din urmatoarele modalități:
– instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancară sau de o societate de asigurări
– asigurare de garanții;
-virament bancar și în acest caz contractantul are obligația de a deschide un cont la dispoziția autorității contractante, integral prin virament în cont deschis la Trezoreria Topoloveni IBAN: RO77TREZ0515006XXX001136.
Garanția va fi valabilă pentru toată perioada de derulare a contractului și a termenului de garanție a lucrărilor 24 luni și va fi eliberată în condițiile prevazute de legislația în vigoare. În caz de neconstituire se va considera contractul ca și neîncheiat.
Garanția de bună execuție se va restitui astfel:
a) 70% în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepție a lucrărilor;
b) restul de 30% din valoarea garanției, la expirarea perioadei de garanție a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de receptie finala.
Perioada de garanție începe la data încheierii procesului-verbal de recepție a lucrărilor și va fi acordată de ofertant în cadrul contractului pentru minim 24 de luni de la data punerii în funcțiune.

7. Condiții specifice – legislație specifică
Prestatorul trebuie să respecte următoarele condiții:
Prestatorul va respecta condițiile prevăzute de legislația în vigoare și anume:
• Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor cu modificările și completările ulterioare;
• HG 1002/2015 privind modificarea și completarea HG 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor,
• HG 1010/2004 pentru aprobarea normelor metodologice și a documentelor prevăzute la art. 69 din Legea nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor
• Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
• Legea 319/2006 securității și sănătății în muncă;

8. Criterii de calificare generale și specifice
Documentele se vor prezenta în original/copie certificată « Conform cu originalul » de către executantul de lucrări.
8.1 Documentele de calificare obligatorii juridice / administrative / fiscale :
a) Operatorii economici ce depun oferta trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se afla în niciuna dintre situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
b) Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, din care să rezulte încadrarea in codurile CAEN valabile la data deschiderii ofertelor;
c) Certificat de înregistrare de la Oficiul Registrului Comerțului.
d) Cazier fiscal – privind lipsa datoriilor cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidate ( buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării;
e) Cazierul judiciar al operatorului economic – firmă/administrator de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, asa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv.
f) dupa caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogarile prevăzute la art. 166 alin. (2) , art. 167 alin. (2) , art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

8.2 Criterii privind capacitatea de exercitare a activității profesională, operatorii economici trebuie să îndeplinească următoarele cerințe:
a). Formular 1. Scrisoare de inaintare
b) Formular 1.1. Informatii generale
c). Formular 2. Declaratie privind evitarea conflictului de interese ( art. 58 – 60 din legea 98/2016)
d). Formular 3. Imputernicire ( daca este cazul)
e) Formular 4. Declaratie privind eligibilitatea (art. 164 din legea 98/2016)
f). Formular 5. Declaratie privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 165 si 167 din legea 98/2016
g) Formular 6. Declaratie privind lista principalelor prestari de servicii în ultimii 2 ani
h). Formular 7 Formular de oferta (oferta financiara va fi insorita de evizul oferta va fi defalcat cantitativ valoric pe categori de cheltuieli și faze de execuție (cheltuieli materiale, manoperă, transport, proiectare; cheltuieli indirecte; cotă profit; total cheltuieli.)
j). Formular 8. Declaratie privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca si protectia muncii.
k). Formular 9. Modul de prezentare a propunerii tehnice – Componenta tehnica
Formulare atasate caietului de sarcini 2663/22.05.2024

9. Criterii de excludere :
a) încadrarea în situația prevăzută la art. 164, 165, 167 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice atrag excluderea ofertantului din aplicarea pentru atribuirea contractului de achiziție publică ;
b) încadrarea în situațiile prevăzute de la art. 58 – 60 din Legea 98/2016 – persoanele cu funcții de decizie ale autorității contractante, privitoare la achiziție sunt: Ec. Mitulescu Pompilia – Manager interimar, Dr. Sârboiu Raluca Maria – Director Medical, Ec. Zevedei Elena Mădălina – Director Financiar Contabil, Dr. Sorici Ioana Adriana – Medic, Tița Loredana – As. Medical, Cârstea Gabriela – As, Igienă, Ec. Filip Anca -Administrativ, Melesiandru Mihaela – Ec. Achiziții;
c) ofertantul nu are datorii fiscale la momentul depunerii ofertei;
d) dovada licenței de funcționare eliberată de Inspectoratul General al Poliției Române;
e) oferta depusă incompletă prin neprezentarea documentelor solicitate și sau neconforme, editare, emitere, valabilitate documente.

10. Alte obligații ale executantului:
Pe tot parcursul efectuării lucrărilor va fi respectată legislația cu privire la sănătatea și securitatea muncii. Personalul muncitor va dispune de echipament corespunzător și va fi instruit pentru executarea de lucrări la înaltimi (daca este cazul).
Măsuri de prevenire și stingere a incendiilor. Toate lucrările vor respecta prevederile normativelor I7-2011, NTE 007/2000 și P118/2015:
– Utilizarea materialelor corespunzătoare mediului, a aparatajelor cu tipurile și gradele de protecție conform categoria mediului;
– Alegerea soluțiilor constructive, traseelor de cabluri, modului de pozare și distanțelor necesare pentru fiecare obiect din cadrul obiectivului în concordanță cu prescripțiile care reglementează executarea acestui tip de instalație.
Toate lucrările se vor executa numai de personal calificat, special instruit pentru aceste tipuri de lucrări.
Transportul instalarea și configurarea vor fi asigurate de către furnizor pe cheltuiala sa, cu mijloacele proprii, până la sediul beneficiarului.
Alimentarea cu energie electrică a sculelor și utilajelor se va face numai de la prize cu contact de protecție sau tablouri electrice legate la instalația de pământare.
Pe timpul execuției lucrărilor, obiectivele proiectate nu se vor pune în funcțiune parțial sau total, nici măcar pe timp limitat, fără asigurarea tuturor măsurilor de securitate și sănătate în muncă.
Pentru prevenirea izbucnirii și dezvoltării unui incendiu, în timpul executării și exploatării echipamentelor și instalațiilor electrice se vor respecta prevederile din normativele republicate și departamentele de prevenire și stingere a incendiilor în vigoare.
În perioada de garanție a sistemului, orice defecțiune va fi comunicată executantului prin e-mail sau telefonic, acesta având obligația de a asigura funcționalitatea acestuia în termen de 72 ore de la sesizarea defectului, constatare și repararea acelui echipament

11. Cerințe tehnice privind obiectul achiziției
La executarea instalarii sistemului se va respecta legislatia in vigoare privind calitatea, normele si reglementarile specifice privind protectia muncii, a mediului, normele si dispozitiile cu privire la prevenirea si stingerea incendiilor.
Ofertantul trebuie sa fie acreditat, autorizat pentru instalarea sistemului si pentru asigurarea de service de verificare si mentenata, să prezinte documente justificative in acest sens ;
Fiecare echipament va fi considerat complet, incluzând toate accesoriile necesare instalarii si funcționării optime si interconectării cu sistemul existent.
Pentru independenta funcționare a sistemului de alarmare impotriva efractiei, a sistemului de control acces si a sistemului de supraveghere video cat si pentru protecția acestuia în cazul fluctuațiilor și a căderilor de tensiune a rețelei de alimentare electrică a obiectivului se vor monta acumulatori, pentru a se asigura funcționarea sistemului si in aceste cazuri.
Echipamentele vor prezenta fiabilitate ridicată, vor fi noi si vor face parte din cea mai recentă generație din punct de vedere a hardurilor si softurilor si vor fi fabricate cu cel mult 6 luni inainte de livrare.
Ofertantul își asumă obligația de a oferta un sistem de alarmare impotriva efractiei, sistem de control acces si sistem de supraveghere video complet funcțional respectând în totalitate prevederile din proiectul sistemului tehnic de securitate ce va fi pus la dispoziția ofertantului câștigător.
Ofertantul are obligativitatea de a colecta si transporta intreaga cantitate de deseuri rezultate in urma activitatii.
Obiective: Stabilirea configuratiei, componenta si functionalitatea sistemului de alarmare impotriva efractiei , a sistemului de control acces si a sistemului de supraveghere video conform proiectului.
12. Descrierea lucrărilor propuse :
Sistemul tehnic de securitate se va extinde conform proiectului avizat de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Arges – Serviciul de ordine Publica.
Materiale necesare :
Nr. crt Denumire UM Cantitate
1 Unitate Centrala Alarma PC 1864 buc 1
2 Tastatura full LCD buc 3
3 Acumulator 12 V 7 ah buc 2
4 Acumulator 12 V 4 ah buc 1
5 Sursa in comutatie 12 V buc 1
6 Sirena exterior cu flash buc 1
7 Cablu 2x2x2,5 ml 200
8 Detector pir buc 22
9 Module extensie 8 zone PC buc 2
10 Detector vibratii buc 2
11 Cablu semnal video, alimentare si sufa pentru ancorare, de exterior ml 100
12 Mufa videobalon buc 2
13 Camera video buc 1
14 Cititor de proximitate standalone antivandal pentru interior/exterior buc 1
15 Bolt Electromagnetic / Yala Electromagnetica buc 1
16 Sursa in comutatie 12 V buc 1
17 Cablu 2x3x0,22 ml 20
18 Canal cablu ml 20
19 Buton exit aparent buc 1
20 Acumulator 12 V buc 1
21 Cutie sursa buc 1
22 Materiale consumabile set 24

Denumirea echipamentului Parametrii tehnici nominali

Cititor de proximitate
standalone Mod de identificare: Carduri RFID. Capacitate utilizatori (total) 2000. Funcții: Buton cerere ieșire. Protecție: IP66. Alimentare: 9-18 Vcc, consum 40mA. Material carcasa: ABS. Dimensiuni: 103(H) X 48(l) X 20(A)mm. Masa bruta: 0.15kg Temperatură/Umiditate: -40°C ~ +60°C, 20 ~ 90%. Aplicabilitate: Interior/exterior.
Bolt Electromagnetic Tensiune de alimentare: 12Vcc. Curent absorbit: 110mA -in repaus 900mA – la declanșare. Forța de reținere: 800kgf (7845N). Blocare automată: 0 secunde. Monitorizare ușă: NO/COM.
Buton exit aparent Buton de ieșire metalic cu montare aplicată, folosit în sistemele de control acces pentru deschiderea ușilor. Carcasa confecționată din aliaj de zinc rezistentă la zgârieturi și construcția robustă antivandal permit instalarea acestuia în diverse locații.
Sursă în comutație 12V cu
cutie Sursa de alimentare cu backup, liniara. Tensiune de intrare 200-240Vca, 50Hz. Tensiune de ieșire 12Vcc, 3A. Temperatura: -20~50 ºC. Umiditate: 0–95%.
Acumulator 12V/7Ah Acumulator cu tensiune de 12 V, capacitate de 4 Ah și o construcție solidă, concepută pentru a împiedica scurgerile de electroliți și pentru a oferi o rată scăzută de autodescărcare. Ideal pentru aplicații generale, de la sisteme de alarmă, control acces ți supraveghere video la iluminarea de urgență și UPS¬uri, acesta măsoară 151 x 65 x 99 mm, fiind potrivit in majoritatea incintelor. Greutate: 2.25 kg.
Cablu Cablu ecranat antiflacără de 8 x 0,22 mm cu înveliș din PVC alb.

13. Propunerea financiară
Criteriul de atribuire: “prețul cel mai scăzut “, în condițiile respectării cerințelor și specificațiilor tehnice din caietul de sarcini și documentație, care se vor aplica doar ofertelor declarate admisibile. Oferta care este declarată câstigătoare trebuie să îndeplinească specificațiile tehnice considerate obligatorii, iar propunerea financiară să nu prezinte un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat și să nu depășească resursele financiare aloacate pentru acest obiectiv.
Manopera de instalare echipamente, cablaj și alte cheltuieli necesare montării să fie incluse în devizul ofertă, anexat formularului de ofertă.
Devizul oferta va fi defalcat cantitativ valoric pe categori de cheltuieli și faze de execuție (cheltuieli materiale, manoperă, transport, proiectare; cheltuieli indirecte; cotă profit; total cheltuieli.)
*Dacă pentru indeplinirea cerintelor solicitate prin Caietul de sarcini se constată ca mai sunt necesare și alte componente sau materiale ce nu au fost descrise, acestea for fi livrate de către ofertant /executant fără alte costuri pentru achizitor, în așa fel încat să asigure funcționalitatea în integralitate a sistemului de control acces
14. Avize si acorduri
Ofertantul câștigător va avea obligatia să obțină avizele și acordurile necesare potrivit legislației în vigoare. – dacă este cazul.

Modul de plata: Plata se face dupa efectuarea receptiei, cu Ordin de Plata, in contul de trezorerie al Executantului, in maxim 60 de zile de la emiterea facturii si semnarea procesului verbal dereceptie a lucrarii.
– Perioada de valabilitate a ofertei 60 de zile;

15. Desfasurarea procedurii de achizitiei
Transmiterea ofertelor pentru “Extinderea sistemului de alarmare impotriva efractiei, a sistemului de control acces si a sistemului de supraveghere video” se va face prin E-mail: achizitii@spitaluldebolicronicecalinesti.ro , sau letric la sediul autoritatii contractante la adresa “Spitalul de Boli Cronice Calinesti, Comuna Calinesti nr. 484, catre Compartimentul de achizitii publice si aprivizionare “Oferta va fi depusa in plic sigilat se va stipula numarul de foi din dosar.
Data limita de depunere a ofertelor : 03.06.2024, ora 10.00.
15.1. Clarificari : orice operator economic are dreptul de a solicita clarificari cu privire la documentatia de atribuire cu cel putin 3 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor.
15.2. Raspuns clarificari: autoritatea contractanta are obligatia de a raspunde oricarei solicitari de clarificare in maxim 1 zile de la data solicitarii din partea operatoriilor economici.
Comunicarea finala se va realiza prin e-mail, astfel fiecare operator economic va indica in scrisoarea de inaintare o adresa de e-mail valida.
15.3. Data deschidere oferte : 03.06.2024 ora : 13:00 la adresa autoritatii contractante , str. Dr. Ion Craciun , nr. 484, Calinesti, Arges .
15.4. Comunicarea finala : maxim 3 zile lucratoare de la data deschiderii ofertelor.

Persoane de contact: Ec. Melesiandru Mihaela, telefon fix: 0248545575;

Intocmit,
Ec. Melesiandru Mihaela

CAIET DE SARCINI

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *