Anunț de publicitate ADV1184712 – Furnizare „Aparat pentru dezinfecție microaerofloră și suprafețe prin nebulizare „ .

Achiziții

Spitalul de Boli Cronice Călineşti
Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484, Județul Argeș – Romania, cod fiscal 31184060 ,
Tel: 0248 545 575 , Fax: 0248651 280,
E-mail: spitalulcalinesti@yahoo.com; www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro
Nr. 5317/17.11.2020                                                                                                Aprobat Manager,
. Dr. Șerb Camelia Eugenia

Publicare in SICAP Număr anunț: ADV1184712
Tip contract : Furnizare „Aparat pentru dezinfecție microaerofloră și suprafețe prin nebulizare „ .
Data publicare: 17.11.2020 ora 15:04; Data limita depunere oferta: 26.11.2019 ora 10.

ANUNT DE PUBLICITATE

  1. Adresa poștală : Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484,Comuna Călinești Județul Argeș
  2. Obiectul Procedurii : Contract de furnizare pentru “ „Aparat pentru dezinfectie microaeroflora șisuprafete prin nebulizare „ necesare pentru dezinfectia bactericida, fungicida, virucida şi sporicida ridicala nivelul Spitalului, așa cum sunt descrise in Caietulul de Sarcini nr.5285/16.11.2020 .
  3. Cod CPV : 33191000-5 ; Aparate de sterilizare,de dezinfectare si de igenizare
  4. Procedura de achizitie aplicata : Achizitie directa on-line prin publicarea conform documentatiei de atribuire prin publicarea unui anunt de publicitate in sistemul national SICAP- www.e-licitatie.ro. si pe site-ul spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro la secțiunea achiziții.
   Termene clarificari : solicitare informatii suplimentare si clarificari din partrea operatorilor economici cu
   minim 3 zile de data depunerii ofertei ; raspusul al autoritatii in maxim doua zile de la data solicitarii.
   Criteriul de atribuire : pretul cel mai scazut cu respectarea specificatiilor tehnice , conform
   documentatiei de atribuire publicate pe site- urile SICAP www.e-licitatie.ro. si
   www.spitaluldebolicronicecalinesti.com la sectiunea achiziții.
  5.  Valoarea maxima dminist cu TVA a achizitiei este de 18.000lei fara TVA; 21.420lei cu TVA.
  6.  Durata contractului : incepind cu data semnarii contractului pina la data livrarii dar nu mai tirziu de
   30 zile calendaristice, respective data de 26 decembrie 2020.
   6.1. Conditii de furnizare conform caietului de sarcini si legislatiei specific :
   6.1.1. Termenul de garantie al produsului este de 24 luni; conform prevederilor art. 895 alin (3) din
   Legea nr. 132/2014, privind dispozitivele medicale.
   6.1.2. Furnizarea se va efectua dupa efectuarea achizitiei in SICAP .
   Receptia se efectueaza la spital , toate operatiunile presupuse de livrare (transport, manipulare, etc.),
   instalare, montaj si instruire se vor executa de catre furnizor cu personalul autorizat si care sunt operatii
   incluse in pretul contractului .
   6.1.3. Garantia de buna executie a contractului este in cuantum de 3% din valoarea fara TVA a
   contractului .
   6.2 Termenul de plata 60 de zile dupa receptie / facturare .
   Garantia de buna executie se constituie in termen de 5 zile lucratoare de la data semnarii contractului de
   achizitie publica/contractului subsecvent (art 39 din HG 395/2016), prin una din urmatoarele modalitati:
   1) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari –
   asigurare de garantii;
   2) Virament bancar si in acest caz contractantul are obligatia de a deschide un cont la dispozitia
   autoritatii contractante, integral prin dminist in cont deschis la Trezoreria Topoloveni
   IBAN : RO77TREZ0515006XXX001136.
   In caz de neconstituire se va considera contractul ca si neincheiat.
  7. Sursa de finanțare a achiziției publice : Credite bugetare Consiliul Județean Argeș.
  8. Transmiterea ofertelor se va face prin E-mail : spitalulcalinesti@yahoo.com:
   – Letric la adresa spitalui , Str. Dr. Ion Crăciun, Nr. 484,Comuna Calinesti Județul Argeș.
   Ofertele trebuie sa contina cel putin urmatoarele informatii:- Datele de identificare ale societatii (adresa, numar
   de înmatriculare, CUI, cont Trezorerie), precum si datele de contact ale persoanei desemnate sa se implice în
   relatiile cu Spitalul de Boli Cronice Calinesti.
   – Disponibilitatea firmei de a presta serviciile solicitate.
   Formularele atasate caietului de sarcini :
   -Formularul 1 Declaratie privind evitarea conflictului de interese( art. 58 – 60 din Legea 98/2016)
   -Formularul 2: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art.164 din LEGEA 98/2016 privind
   achizitiile publice
   -Formularul 3: Declaratie privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 165 si 167 din Legea nr.98/2016 privind
   achizitiile publice
   -Formularul 4: Scrisoare de inaintare;
   – Formularul nr. 5 – Oferta financiara ( centralizator preturi materii si materiale , manopera instalare si instruire)
   in lei, fara TVA.
   -Formular 6. : Propunerea tehnica.
   Oferta tehnica si oferta financiara vor fi tehnoredactate si semnate pe fiecare pagina de catre ofertanti sau
   persoanele autorizate sa reprezinte firma pentru contractare.
   Ofertele nu vor contine randuri inserate, sublinieri, stersaturi sau cuvinte scrise peste scrisul initial.
   Oferta tehnica si oferta financiara vor fi transmise scanate pe adresa de e- mail spitalulcalinesti@yahoo.com,
   urmand ca ulterior, inainte de semnarea contractului, ofertantul dministr castigator, sa transmita oferta tehnica si
   oferta financiara in original la sediul autoritatii contractante.
   Optional in oferta se poate specifica acordarea de asistenta tehnica si mentenata dupa expirarea termenului de
   garantie ; ofertare pret.
  9. Data limita pentru transmiterea ofertelor: 26. Noiembrie 2020,ora 10:00
   prin e-mail:
   spitalulcalinesti@yahoo.com,sau letric pe adresa mentionata la punctul 1.
   – Atribuirea se va face online system SICAP.
   Persoane de contact:
   – Asistent Șef : Tita Loredana Tel : 0749261329
   – Ec. Achiziții ,Huzui Paraschiva Tel .mobil : 0744 437 893.

Întocmit,                                                                                                                     Avizat,
Ec. Achiziții,Huzui Paraschiva                                                                              Director Financiar – Contabil ,
. Ec. Gheorghe Florina

Caiet de sarcini – descarcă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *