Concurs pentru ocuparea funcției de DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Anunțuri Concursuri și examene

ANUNȚ

           SPITALUL DE BOLI CRONICE CALINESTI, in temeiul prevederilor Legii nr. 95/2006, republicata, cu modificările si completările ulterioare si in conformitate cu Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Argeș,   nr. 772 din data de 12.09.2017, pentru aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor pentru ocuparea funcțiilor specifice comitetului director la spitalele   publice din rețeaua Consiliului Județean Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcției de

                     DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Candidații trebuie sa îndeplinească cumulativ următoarele condițiiꓽ

 1. au domiciliul stabil in Romania;
 2. nu au fost condamnați definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau in legătura cu serviciul, care impiedica infaptuirea justitiei, de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care i-ar face incompatibili cu exercitarea functiei, cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea;
 3. au o stare de sanatate corespinzatoare postului pentru care candiseaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
 4. nu au varsta de pensionare, conform prevederilor legale in vigoare;
 5. sunt absolventi de invatamant universitar de lunga durata, cu diploma de licenta sau echivalenta in profil economic;
 6. au cel putin doi ani vechime in specialitatea studiilor

           Dosarul de inscriere cuprinde urmatoarele acteꓽ

 1. cererea de inscriere;
 2. copie act de identitate;
 3. copie diploma de licenta sau absolvire, dupa caz;
 4. curriculum vitae in format Europass;
 5. adeverinta care atesta vechimea in specialitatea studiilor;
 6. cazier judiciar;
 7. declaratie pe proprie raspundere ca nu a desfasurat activitati de politie politica, asa cum sunt definite prin lege;
 8. adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 3 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 9. proiectul de specialitate realizat de candidat.

Actele prevazute la lit. b), c), si e) vor fi prezentate si in original, im vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea, iar secretarul comisiei de concurs va pune viza de ” Conform cu Originalul”.

Concursul se va desfasura la sediul Spitalului de Boli Cronice Calinesti, situat in Com. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, jud. Arges, dupa urmatorul calendarul atasat la prezentul anunt.

Inscrierile se vor face la Compartiment RUNOS din cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti in perioada 01.11 – 15.11.2021  , in zilele lucratoare, in intervalul orar 08.00 – 14.00.

Avand in vedere situatia epidemiologica accesul candidatilor in sala de concurs/examen este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-COV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-COV-2.

     Prezentarea la proba scrisa pentru examenul/concursul organizat se va face cu cel putin 1 ora inainte de inceperea probei in vederea verificarii candidatilor si a conditiilor de acces.

Informatii cu privire la organizarea concursului, dosarul de inscriere, regulamentul de organizare si desfasurare a concursului/examenului pentru ocuparea functiilor specifice comitetului director din Spitalul de Boli Cronice Calinesti ,temele proiectului – structura minimala a proiectului de management si bibliografia, se gasesc si pe site-ul  Spitalului de Boli Cronice Calinesti, respectiv www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro, si la avizierul Spitalului de Boli Cronice Calinesti

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0248/545575sau la sediul unităţii, comp. RUNOS, persoană de contact: ec. Balta Mihaela.

MANAGER,

                                                        ȘERB CAMELIA

 RUNOS,

Ec. Balta Mihaela

TEME CADRU

Pentru Proiectul de specialitate

 

 1. Cresterea eficientei economico – financiare a spitalului;
 2. Evaluarea spitalului pe baza indicatorilor de performanta economico – financiari;
 3. Evaluarea spitalului din punct de vedere al calitatii;
 4. Strategia managementului in activitatea de investitii;
 5. Fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli in vederea eficientizarii activitatii spitalului;

Candidatii aleg una dintre temele de mai sus si dezvolta un proiect de management care vizeaza spitalul public pentru care concureaza ( minim 8 si maxim 10 pagini tehnoredactate cu front de 14, Times New Roman ) si trebuie depus la inscriere, conform structurii propuse mai jos.

                                   STRUCTURA PROIECTULUI/LUCRARII DE SPECIALITATE

 1. Desrierea situatiei actuale a spitalului – 1 punct;
 2. Analiza SWOT a spitalului: puncte forte, puncte slabe, oportunitati si amenintari – 1 punct;
 3. Identificarea problemelor critice ale spitalului – 1 punct;
 4. Selectionarea unei probleme prioritare cu motivarea alegerii facute -1 punct;
 5. Dezvoltarea planului de management pentru probleme prioritata identificata – 5 puncte:

 

 1. Scop – 1 punct
 2. Obiective – 1 punct
 3. Activitati – 1 punct:

-definire ( 0.25 pct)

-incadrare in timp – grafic Gantt ( 0.25 pct)

-resurse necesare – umane, materiale, financiare ( 0.25 pct)

-responsabilitati ( 0.25 pct )

 1. Rezultate asteptate – 1 punct
 2. Indicatori – evaluare, modernizare – 1 punct

NOTA: 1 punct din oficiu

BIBLIOGRAFIA

PENTRU CONCURS

 

 1. DIN DOMENIUL LEGISLATIEI

1.Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare:

– Titlul II – Programe Nationale de Sanatate

– Titlul VII – Spitalele

– Titlul VII – Asigurarile Sociale de Sanatate

 1. Legea nr. 500/2002 privind finantele locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Legea contabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. Ordinul M.F.P. nr. 1792/2002, pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonantarea si plata cheltuielilor institutiilor publice, precum si organizarea, evidenta si raportarea angajamentelor bugetare si locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. O.G nr. 119/1999 privind auditul intern si controlul financiar – preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. H.G.R nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fara plata si de valorificare a bunurilor apartinand institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. O.M.F.P nr. 923/2014 privind Normele mtodologice generale referitoare la exercitarea controlului financiar preventiv si a Codului specific de norme profesionale pentru persoanele care desfasoara activitate de control financiar preventiv, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 7. O.M.F.P nr. 2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;
 8. O.G nr. 81/2003 privind reevaluarea si amortizarea activelor fixe aflate in patrimoniul instititiilor publice, cu completarile ulterioare;
 9. H.G nr 273/20013 privind stabilirea valorii de intrare a mijloacelor fixe;
 10. Legea nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 1. H.G nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica/acorduui cadru din Lega nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. H.G. nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii si a Contractului – cadru care reglementeaza conditiile acordarii asistentei medicale, a medicamentelor si a dispozitivelor medicale in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate pentru anii 2018-2019, cu modificarile si completarile ulterioare;
 3. O.M.F.P nr. 191782005 privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 4. Legea nr. 104/2010 privind aprobarea Normelor metodologice petru elaborarea bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului public, cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Legea nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in actie corporale si necorporale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
 6. Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
 7. Ordinul nr. 414/2006 privind aprobarea reglementarilor contabile specifice domeniuui sanitar;
 8. Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;
 9. Legea nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare;
 10. O.M.S.P nr. 921/2006 pentru stabilirea atributiilor Comitetului Director in cadrul spitalului public;

22.Ordinul nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilot publice;

 1. DIN DOMENIUL MANAGEMENTULUI
 2. Managementul spitalului – S.N.S.P.M.S București, ed. 2006, H. Press

 

                                                                                 MANAGER,

                                                                              Dr. Camelia Serb

 

RUNOS,

Ec. Mihaela Balta

 

CALENDAR CONCURS DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *