Lista documentelor produse/gestionate de instituție

Aceste documente nu au caracter public!!!

DENUMIRE DOCUMENT PRODUS/GESTIONAT

 • Proceduri de sistem;
 • Proceduri operaționale;
 • Rapoarte de analiză proceduri de sistem și operaționale;
 • Registrul unic de proceduri și protocoale;
 • Programul de dezvoltare al sistemului de control intern managerial;
 • Lista activităților desfășurate la nivelul structurii;
 • Registrul riscurilor pe structură și la nivel de unitate;
 • Situații anuale ale sistemului de control intern managerial;
 • Plan anual de îmbunătățire a calității în spital;
 • Plan anual de audit clinic;
 • Plan anual dezvoltare profesională/instruiri interne;
 • Raport anual de activitate al structurii de management al calității serviciilor de sănătate;
 • Raport de autoevaluare al conformității cu standardele de evaluare și acreditare;
 • Regulament de Organizare și Funcționare;
 • Regulament Intern;
 • Cod de conduită și etică profesională al salariaților;
 • Plan de management;
 • Plan privind strategia de dezvoltare a spitalului;
 • Foaie de observatie clinca generala-FOCG
 • Foaie de internare de zi- FSZ
 • Fise medicale tipizate
 • Bilete de internare
 • Bilete de trimitere
 • Bilet de externare
 • Deconturi cheltuieli spitalizare
 • Scrisoare medicala
 • Retete medicale simple
 • Retete compensate
 • Retete electronice
 • Adeverinte medicale
 • Certificate medicale cu regim special (concedii medicale)
 • Lista de asteptare pacienti
 • Fisa transport deseuri
 • Fisa de raportate IAAM
 • Raport vizita pacienti
 • Raport garda medici
 • Registru de consultatii in ambulatoriu
 • Registru de internari continue
 • Registru de internari de zi
 • Registru decedati
 • Registru triaj epidemilogic al personalului
 • Trasferurile pacientilor din/sau de la alte centre
 • Grafic de lucru asistente
 • Grafic de lucru infirmiere
 • Pontaj personal medical
 • Pontaj garzi
 • Tabel garzi medici
 • Procese verbale de control
 • Informari, corespondente si note interne
 • Inventare anuale, propunerile de casari pentru mijloace fixe si obiecte de inventor
 • Grafic anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru personalul sectiei
 • Referate de necessitate
 • Foaia zilnica de miscare a bolnavilor internati
 • Foaia de alimentatie
 • OPIS decedati
 • Condica pentru prescriptii medicale-aparat
 • Condica pentru prescriptii medicale
 • Fisa post
 • Registru programari consultatii
 • Cerere de analize medicale
 • Buletine analize medicale
 • Cerere concediu de odihna/studiu
 • Electrocardiograma
 • Registru infectii nosocomiale
 • Scutire necropsie
 • Fisa insotire decedati
 • Condica pentru prescriptii medicale
 • Nota solicitare ambulanta
 • Fisa igienizare spatiu servire masa
 • Formular circuitul lenjeriei
 • Grafic temperatura frigider
 • Program curatenie si dezinfectie saloane
 • Program curatenie si dezinfectie frigidere
 • Program curatenie si dezinfectie vesela
 • Condica de prezenta
 • Regimuri alimentare
 • Fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic
 • Certificate de deces
 • Chestionare de satisfactie a pacientilor
 • Asigurari malpraxis
 • Condica farmacie
 • Documente si fise privind respectarea legislatiei ISU si SSM
 • Rapoarte de activitate
 • Raportari catre institutii de tip: M.S., C.J.A., D.S.P. , C.A.S.., etc.
 • Certificat constatator de deces
 • Liste inventor
 • Cereri pentru scutire autopsie
 • Copii acte de identitate decedati/apartinatori
 • Raportari statistice semestriale / anuale catre institutii de tip : M.S., C.A.S, D.S.P.
 • Documente statistice
 • Raspunsuri date cererilor unor institutii publice centrale/locale, institutiilor/personae fizice/personae juridice, potrivit domeniului de competenta
 • Centralizator lunar al sectiei
 • Registru de intrare – ieşire
 • Procese verbale ale sedintelor
 • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001
 • Formulare de solicitare informatii in baza legii 544/2001
 • Raport de analiza a chestionarelor de satisfactie a pacientului/apartinator
 • Dosarul achizitiilor publice
 • Planul/Programul anual al achizitiilor publice
 • Cetralizatorul contractelor atribuite in urma procedurii
 • Documentatii privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante
 • Documentatii privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale angajatilor
 • Documentatii privind numirea, promovarea, eliberarea din functii, transferarea, detasarea, delegarea angajatilor
 • Dosare profesionale si dosare personale pentru salariatii
 • Planul anual de perfectionare profesionala
 • Planul de ocuparea a posturilor vacante
 • Evidenta fiselor posturilor si a rapoartelor/fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor
 • Adeverinte acordate salariatilor , la cererea acestora, necesare pentru unitati bancare, unitati sanitare, medic de familie
 • Graficul anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru salariati
 • Registrul REVISAL
 • Fisele de pontaj lunar pentru salariati
 • Evidenta declaratiilor de avere pentru persoanele cu functii de conducere
 • Contracte individuale de munca, acte aditionale, decizii
 • Lista cu informatii de inters public
 • Semnătură cu menţiunea „Bun de plată” ,pentru facturile emise de catre operatorii economici aflati in relatie contractuala cu spitalul
 • Situaţii privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli
 • Adrese solicitări/comunicare sume, Centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume pentru activitatea proprie
 • Situaţii privind evidenţa veniturilor
 • Detalieri cheltuieli pentru fiecare activitate finanţată din bugetul aprobat
 • Lista de investitii in cadrul spitalului
 • Contul anual de execuţie bugetară
 • Dare de seamă contabilă anuală şi raport explicativ
 • Conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli
 • Dări de seamă contabile trimestriale pentru activitatea proprie, cu bilanţ contabil, anexele şi raport explicativ
 • Monitorizarea cheltuielilor de personal
 • Balanţa de verificare
 • Contracte neutralizare deşeuri rezultate din activitatea spitaliceasca