Lista documentelor produse/gestionate de instituție

Anexa nr. 1

– aceste documente nu au caracter public –

 

Nr. crt. DENUMIRE DOCUMENT PRODUS/GESTIONAT
1. Foaie de observatie clinca generala-FOCG
2. Foaie de internare de zi- FSZ
3. Fisa de prezentare in UPU
4. Fise medicale tipizate
5. Bilete de internare
6. Bilete de trimitere simple
7. Bilete de trimitere-cod bare
8. Bilet de externare
9. Bilet de trimitere analize si radiologie
10. Bilet de trimitere CT
11. Bilet de trimitere RMN
12. Deconturi cheltuieli spitalizare
13. Scrisoare medicala
14. Retete medicale simple
15. Retete compensate si gratuite
16. Retete de stupefiante
17. Retete de substante psihotrope
18. Retete electronice
19. Adeverinte medicale
20. Retete pentru stupefiante verzi
21. Certificate medicale cu regim special (concedii medicale)
22. Lista de asteptare pacienti cronici
23. Evidenta program operator
24. Fise privind activitatea sectiei-indicatori statistici
25. Procese-verbale
26. Cereri pentru comisia de expertiza/handicap
27. Adrese/avize catre comisia de expertiza
28. Adrese/avize care comisia de handicap
29. Borderouri
30. Centralizator lunar al sectiei si stationarului
31. Chitantiere regim special
32. Manualul calitatii
33. Proceduri generale
34. Proceduri specifice
35. Proceduri de sistem
36. Proceduri operationale
37. Protocoale medicale
38. Instructiuni de lucru
39. Fisa transport deseuri
40. Fisa de raportate IAAM
41. Decizii de constituire comisii
42. Decizii interne
43. Fise de instruire personal medical
44. Raport vizita pacienti
45. Procese-verbale sedinte
46. Procese verbale predare/promire tura asistente
47. Procese verbale predare/promire tura infirmiere
48. Raport garda medici
49. Registru de consultatii in ambulatoriu
50. Registru de internari continue
51. Registru de internari de zi
52. Registru decedati
53. Registru fibroscopii
54. Registru biopsii
55. Registru triaj epidemilogic al personalului
56. Registru seroteca
57. Registru determinari grupe sangvine
58. Registru incarcare sange
59. Registru comenzi sange
60. Registru stocuri seruri hemotest
61. Registru comanda sange CTS
62. Registru primire probe sange
63. Registru evidenta cereri sange
64. Registru unic al bolnavilor cu insuficienta renala cronica
65. Protocoalele bolnavilor cu insuficienta renala cronica
66. Situatiile lunare cu raportarea Programului National de Supleere a Functiei Renale
67. Notificari catre CAS cu pacientii care ies din program
68. Adeziunea pacientului dializat
69. Procese verbale cu comisia de dializa
70. Trasferurile pacientilor din/sau de la alte centre
71. Documente medicale privind pacientii din cadrul spitalului care fac initiere in centru-dializa/hemodializa
72. Declaratie acord HIV
73. Grafic de lucru asistente
74. Grafic de lucru infirmiere
75. Pontaj personal medical
76. Pontaj garzi
77. Tabel garzi medici
78. Tabel urgente medici
79. Procese verbale de control
80. Informari, corespondente si note interne
81. Rapoarte si referate interne
82. Inventare anuale, propunerile de casari pentru mijloace fixe si obiecte de inventar
83. Procese verbale pentru casari
84. Grafic anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru personalul sectiei
85. Registru de riscuri specifice activitatii medicale
86. Referate de necesitate
87. Referate bon de comenzi materiale sanitare
88. Referate bon de comenzi gospodaresti
89. Referate bon de comenzi reactivi
90. Referate bon de comenzi tipizate obisnuite
91. Referate bon de comenzi tipizate cu regim special
92. Centralizator lunar al sectiei si stationarului
93. Foaia zilnica de miscare a bolnavilor internati
94. Foaia de alimentatie
95. Foaia de alimentatie centralizata
96. OPIS decedati
97. Condica pentru prescriptii medicale-aparat
98. Barem aparat de urgenta
99. Condica pentru prescriptii medicale
100. Anexa 22
101. Fisa post medic sef
102. Fisa post medici
103. Fisa post asistent medical sef
104. Fisa post asistent medical
105. Fisa post registrator medical
106. Fisa post infirmiere
107. Fisa post ingrijtoare
108. Registru programari consultatii
109. Caiet pacienti transfuzati
110. Filme radiologice
111. CT
112. Cerere de analize medicale
113. Buletine analize medicale
114. Buletine ecografice
115. Certificate de calitate reactivi
116. Inserturi reactivi
117. Cerere concediu de odihna/studiu
118. Electrocardiograma
119. Registru infectii nosocomiale
120. Cerere initiere dializa
121. Acordul pacientul pentru initiere in dializa
122. Scutire necropsie
123. Declaratie de acord pentru examen radiologic
124. Fisa insotire decedati
125. Informare despre investigatia CT
126. Informare despre mamografie
127. Condica pentru prescriptii medicale
128. Fisa de solicitare examen CT
129. Nota solicitare ambulanta
130. Cerere produse sanguine
131. Fisa medicala de produse sanguine labile
132. Consimtamantul pacientului transfuzat
133. Fisa pacientului transfuzat
134. Consimtamant EDS
135. Consimtamant colonoscopie
136. Tabel proceduri medicale
137. Tabel medicatie
138. Fisa igienizare spatiu servire masa
139. Formular circuitul lenjeriei
140. Grafic temperatura frigider
141. Program curatenie si dezinfectie saloane
142. Program curatenie si dezinfectie frigidere
143. Program curatenie si dezinfectie vesela
144. Plan individual de recuperare, readaptare si reintegrare sociala
145. Referat medical
146. Tabel evidenta glicemii
147. Condica de prezenta medici
148. Condica de prezenta asistent, infirmier, ingrijitoare, registratori medicali
149. Condica de prezenta medici rezidenti
150. Regimuri alimentare
151. Fisa medicala de transfer interclinic al pacientului critic
152. Referate medicamente
153. Referate materiale sanitare specifice
154. Certificate de deces
155. Chestionare de satisfactie a pacientilor
156. Comanda analize
157. Comanda ecografie abdominala
158. Comanda Rx, Rg, T1
159. Consimtamant coronarografie
160. Corespondenta-Adrese primite/iesite
161. Asigurari malpraxis(copii)
162. Bonuri de inventar+inventare sectie
163. Certificat constatator al nasterii
164. Condica de nasteri feti morti
165. Condica de nasteri feti vii
166. Condici farmacie
167. Documente si fise privind respectarea legislatiei ISU si SSM
168. Grafice de curatenie, sterilizare, alte evidente (triaj epidemiologic, accidente/incidente in timpul ingrijirii, registru IAAM, planificare dezinfectie terminal, dezinsectie, deratizare, procese verbale de instruire personal)
169. Protocol operator
170. Rapoarte de activitate
171. Raportari catre institutii de tip: M.S., C.J.A., D.S.P. , C.J.A.S., etc.
172. Registru evidenta avorturi
173. Registru biopsii
174. Registru consultatii
175. Registru incinerari
176. Buletin histopatologic
177. Buletin citologie
178. Certificat constatator de deces
179. Foi de observatie –anatomie patologica
180. Adrese politie
181. Raport intretinere aparatura
182. Registre evidenta
183. Documente insotire cadavru
184. Liste inventar
185. Documente statistica
186. Documente necesare comisiei de analiza a mortalitatii
187. Cereri pentru scutire autopsie
188. Acord incinerare produs biologic
189. Copii acte de identitate decedati/apartinatori
190. Formular FS1
191. Contracte cu medici de familie pentru screening
192. Indicatori screening
193. Documentatie catre UATMR Bucuresti privind reteaua de screening
194. Fisa dispensarizare
195. Informari, corespondente, note interne
196. Tabel evidenta glicemii
197. Avize/acreditari privind calitatea serviciilor medicale
198. Registru de intrare – ieşire a petiţiilor
199. Registru de intrare – ieşire a solicitarilor/cererilor de informatii de interes public
200. Registru de intrare – ieşire a reclamatiilor administrative
201. – Informări, adrese, note interne, referate, rapoarte – documente create pentru uz intern
202. Referate de necesitate
203. Procese verbale ale sedintelor (din cadrul comisiilor intrunite)
204. Rapoarte de activitate
205. Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001
206. Formulare de solicitare informatii in baza legii 544/2001
207. Regulamente
208. Informari privind actualizarea site-ului SJUP
209. Condica de prezenta
210. Solicitari informatii de interes public
211. Petitii
212. Sesizări repartizate spre soluţionare şi răspunsuri către petiţionari
213. Adrese de raspuns pentru petitiile inregistrate
214. Adrese de raspuns pentru solicitarile de informatii de interes public
215. Reclamatii administrative
216. Raportari semestriale/anuale MS/CJA/DSP Ag privind activitatea CE
217.  Avize referate in vederea achizitiei echipamente IT
218. Adrese catre firmele contractate IT/mentenanta/echipamente IT
219. Procese-verbale  politie in vederea eliberarii  DVD-uri cu capturi cerute
220. Creare utilizatori in baza cererii tip
221. Back-up baza date pe suport electronic
222. Documente privind instalarea sistemelor de operare calculator
223. Documente necesare configurarii sistemelor operare calculator
224. Documente necesare instalare aplicatiilor, programelor si softurilor -Hipocrate
225.  Documente necesare configurarii de retea
226. Fise de calculator
227. Strategii implementare sistem informatic integrat
228. Referat de justificare a planului de audit public intern  in baza legii 672/2002
229. Referat de modificare a planului de audit public intern in baza legii 672/2002
230. Planul multianual de audit public intern in baza legii 672/2002
231. Planul anual de audit public intern in baza legii 672/2002
232. Documente produse/gestionate de Compartimentul de Audit Public Intern al SJUP prevazute in normele metodologice specifice exercitarii activitati de audit public intern si mentionate in RI
233. Raport anual privind  desfasurarea activitatii de audit public intern
234. Avize (favorabil/nefavorabil pentru admiterea candidatilor inscrisi pentru ocuparea postului de sef compartiment audit)
235. Programul de asigurare si imbunatatire a calitatii activitatii de audit public intern
236. Referat avizare Norme metodologice specifice privind exercitatrea activitatii de audit public intern in cadrul UAT Arges si entitatile aflate in subordinea/sub autoritatea/sau coordonarea U.A.T. – judetul Arges
237. Plan de imbunatatire a calitatii SJUP
238. Raport de analiza a chestionarelor de satisfactie a pacientului/apartinator
239. Dosarul achizitiilor publice
240. Cetralizatorul contractelor atribuite in urma procedurii
241. Planul/Programul anual al achizitiilor publice
242. Organigrama, statul de functii, regulamentul de organizare si functionare al SJUP, regulamentul intern al SJUP, codul de etica si conduita profesionala al SJUP
243. Documentatii privind organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante din cadrul SJUP
244. Documentatii privind acordarea drepturilor salariale si a altor drepturi ale angajatilor SJUP
245. Documentatii privind numirea, promovarea, eliberarea din functii, transferarea, detasarea, delegarea angajatilor SJUP
246. Dosare profesionale si dosare personale pentru salariatii SJUP
247. Documentatii privind monitorizarea numarului de posturi si a cheltuielilor de personal
248. Planul anual de perfectionare profesionala
249. Planul de ocuparea a posturilor vacante
250. Evidenta fiselor posturilor si a rapoartelor/fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale ale salariatilor SJUP
251. Adeverinte acordate salariatilor SJUP, la cererea acestora, necesare pentru unitati bancare, unitati sanitare, medic de familie
252. Graficul anual al programarii concediilor de odihna pentru anul urmator si evidenta anuala a concediilor de odihna pentru salaria tii SJUP
253. Declaratii privind acordarea deducerilor suplimentare, conform Legii 227/2015 (*actualizata*) privind Codul fiscal
254. Registrul REVISAL
255. Documente solicitate de carte salariati in vederea intocmirii dosarelor de pensionare
256. Evidenta concediilor de odihna, medicale si fara plata pentru salariatii SJUP
257. Fisele de pontaj lunar pentru salariatii SJUP
258. Evidenta declaratiilor de avere pentru persoanele cu functii de conducere din SJUP
259. Evidenta declaratiilor de interese pentru persoanele cu functii de conducere din SJUP
260. Contracte individuale de munca, acte aditionale, decizii
261. Registrul de riscuri specifice activitatii SJUP
262. Note de fundamentare
263. Lista/Registrul  cu informatii de inters public
264. Borderouri inregistrare documente, posta romana
265. Registru acces persoane in SJUP
266. Coordonate de contact si program institutie
267. Hotarari ale Comisiei de monitorizare control intern managerial
268. Documentaţii adoptate în şedinţele Comisiei de monitorizare control intern managerial
269. Procesele verbale ale şedinţelor Consiliului Medical, Comitetului Director, Consiliului de Administratie si al comisiilor constituite in cadrul SJUP
270. Rapoartele anuale de activitate a SJUP
271. Procesele verbale ale Comisiilor de specialitate pe domenii de activitate
272. Note, avizări, puncte de vedere/răspunsuri date cererilor unor instiuţii publice centrale/locale, instituţiilor /persoane fizice/persoane juridice, potrivit domeniului de competenţă
273. Cereri de chemare în judecată, întâmpinări,  contestaţii, plângeri
274. Registrul de evidenţă a cauzelor aflate pe rol la instanţele judecătoreşti
275. Lista de evidenţă a termenelor de judecată
276. Informări privind actele publicate în Monitorul Oficial al României
277. Documente privind încheierea unor protocoale de colaborare instituţională
278. Procesele verbale in urma controalelor din cadrul SJUP
279. Rapoarte externe către instituţiile superioare de specialitate
280. Documentaţii de plată şi întocmirea referatelor de aprobare a plăţilor
281. Semnătură cu menţiunea „Bun de plată” ,pentru facturile emise de catre operatorii economici aflati in relatie contractuala cu SJUP
282. Situaţii privind activitatea de analiză, fundamentare, elaborare a bugetului de venituri şi cheltuieli
283. Adrese solicitări/comunicare sume, Centralizatoare solicitări rectificare sau de virări de credite, propuneri repartizare sume pentru activitatea proprie
284. Situaţii privind evidenţa veniturilor SJUP
285. Detalieri cheltuieli pentru fiecare activitate finanţată din bugetul aprobat
286. Lista de investitii in cadrul SJUP
287. Contul anual de execuţie bugetară
288. Dare de seamă contabilă anuală şi raport explicativ
289. Conturi de execuţie pentru venituri şi cheltuieli ale SJUP
290. Dări de seamă contabile trimestriale pentru activitatea proprie, cu bilanţ contabil, anexele şi raport explicativ
291. Monitorizarea cheltuielilor de personal
292. Balanţa de verificare
293. Contracte neutralizare deşeuri rezultate din activitatea spitaliceasca
294. Documentatii privind activitatea de secretariat din cadrul SJUP
295. Raportari statistice