Anunț nr. 920 din 21.02.2024 – SPITALUL DE BOLI CRONICE organizează în data de 19.03.2024, ora 10:00 concurs conform HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile art. VII alin (3) din OUG nr. 115/2023  pentru ocuparea postului vacant de infirmieră

Anunțuri Concursuri și examene

Nr. 920/21.02.2024

ANUNŢ

SPITALUL DE BOLI CRONICE organizează în data de 19.03.2024, ora 10:00 concurs conform HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice si prevederile art. VII alin (3) din OUG nr. 115/2023  pentru ocuparea postului vacantꓽ

 1. Denumirea postuluiꓽ infirmiera
 2. Structuraꓽ Sectia Ingrijiri Paliative
 3. Nivelul postuluiꓽ executie
 4. Nivel studiiꓽ medii
 5. Numar posturiꓽ 1
 6. Perioadaꓽ nedeterminata
 7. Gradul/Treapta profesionalaꓽ
 8. Durata timpului de lucruꓽ 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana

Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are capacitate de muncă ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 6. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfaşura activitatea de care s-a folosit pentru savârşirea infracțiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 7. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

Condiţii specifice de participare la concurs:

 • Studii: scoala generala;
 • Curs de infirmier/a
 • Vechime ca infirmier/a 6 luni;

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documenteꓽ

 1. a) formular de ȋnscriere la concurs ( formular tip pus la dispoziție de Compartiment RUNOS);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
 8. h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevazute la art. 1 alin (2 ) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații ȋnscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatământ, sănătate sau protectie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane ȋn vârstă, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numele, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la Compartiment RUNOS din cadrul unitatii sanitare, Loc. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, Arges

                                 CALENDAR CONCURS

23.02.2024 – publicare anunț

23.02 – 07.03.2024, ora 13.00 – înscrierea candidaților

11.03.2024 – ora 15.00 – afișare rezultate selecție dosare

12.03.2024 – ora 15.00 – depunere contestații

13.03.2024 – soluționare contestații și afișare rezultat

19.03.2024– ora 10.00 – proba scrisa

19.03.2024 – ora 16.00 – afișare rezultate

20.03.2024 – ora 16.00- depunere contestații

21.03.2024 – soluționare contestații și afișare rezultat

22.03.2024– ora. 10.00 – interviul

25.03.2024 – ora 15.00 – depunere contestații

26.03.2024 – soluționare contestații și afișare rezultat

27.03.2024 – afișare rezultate finale

Bibliografia de concurs si atributiile postului se afişează la sediul unitatii sanitare si pe site www.spitaludebolicronicecalinesti.ro la sectiunea anunțuri.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Boli Cronice, Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484 și la tel. 0248/545575, 0248/708575 – interior 103.

Manager interimar,
Ec. Pompilia Mitulescu

Întocmit RUNOS,
Ec. Mihaela Baltă

BIBLIOGRAFIE ȘI TEMATICĂ INFIRMIERĂ SECȚIA INGRIJIRI PALIATIVE
CALENDAR CONCURS OCUPARE POST VACANT INFIRMIERĂ SECȚIA INGRIJIRI PALIATIVE
FIŞA POSTULUI
Anunț final examen infirmiera – 27-mar.-2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *