ANUNȚ NR. 4514 din 16.08.2023 – PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

Anunțuri Concursuri și examene

NR. 4514/16.08.2023

ANUNȚ PRIVIND OCUPAREA PRIN TRANSFER LA CERERE A UNEI FUNCȚII CONTRACTUALE VACANTE ÎN CADRUL SPITALULUI DE BOLI CRONICE CĂLINEȘTI

In conformitate cu dispozitiile art. 32 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare, Spitalul de Boli Cronice Calinesti anunta ocuparea prin transfer, la cerere, a unui post vacant de infirmiera in cadrul Sectiei de Boli Cronice
In vederea ocuparii postului vacant prin transfer, la cerere, persoanele care au calitatea de personal contractual in sistemul bugetar pe un post similar celui solicitat, depun la compartimentul RUNOS al Spitalului de Boli Cronice cu sediul in Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, in termen de 5 zile lucratoare, de la data afisarii prezentului anunt, respectiv 22.08.2023 – ora 15.00, urmatoarele documente:
– Cerere privind transferul;
– Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, dupa caz ( se va prezenta si originalul pentru certificare);
– Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale alte acte care atesta efectuarea unor specializari, precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului ( se va prezenta si originalele pentru certificare);
– Copia carnetului de munca conforma cu originalul, sau, dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau specialitatea studiilor;
– Cazierul judiciar original sau o declaratie pe propria raspundere ca nu are antecedente penale care sa-l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza;
– Adeverinta medicala in original din care sa rezulte ca este apt din punct de vedere fizic si neoropsihic pentru exercitarea atributiilor specifice postului eliberata de catre medicul de familie sau de catre unitati sanitare abilitate, cu cel mult 30 de zile anterior depunerii cererii de transfer;
– Curriculum vitae;
– Caracterizare de la locul de munca in care este incadrat;
– Rezultatul ultimi evaluari profesionale;
– Alte documente relevante pentru ocuparea postului( se va prezenta si originalul pentru cerificare)
Criterii generale:
a) are cetățenia romana sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
c) are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.
Conditii specifice:
a) Minim 6 luni vechime in activitatea de infirmier
b) Curs de infirmiere organizat de OAMGMAMR sau organizat de furnizori autorizati de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale cu aprobarea Ministerului Sanatatii – Directia generala resurse umane si certificare
Transferul la cerere se realizeaza de pe un post din sistemul bugetar, similar sau echivalent in urma aprobarii cererii de transfer de catre conducatorul institutiei publice la care se solicita transferul si de la care se transfera.
In situatia in care exista mai multe cereri depuse, iar cererile acestora indeplinesc conditiile mentionate pentru ocuparea postului, unitatea sanitara prin act de decizie interna, se va desemna in maxim 1 zi lucratoare de la data expirarii termenului de depunere a cererilor de transfer o comisie care va sustine interviuri cu candidatii care au depus cererile.
Sustinerea interviurilor se va face in termen de 1 zi lucratoare de la data constituirii comisiei, rezultatele interviului fiind comunicate candidatilor prin anunt publicat la sediul si site-ul unitatii sanitare.
Pentru relatii suplimentare va puteti adresa la Compartimentul RUNOS din cadrul Spitalului de Boli Cronice Calinesti – ec. Mihaela Balta, tel 0745361881.
Publicat astazi 16.08.2023 – ora 08.00 la sediul si pe site-ul Spitalului de Boli Cronice Calinesti.

Manager,
Ec. Pompilia Mitulescu

Întocmit RUNOS
Ec. Mihaela Baltă

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *