Anunț nr. 2460 din 2.05.2023 – concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreagaꓽ       -medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative; – medic specialitatea medicina generala cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Anunțuri Concursuri și examene

Nr.2460 / 02.05.2023

 

ANUNȚ     

 

Spitalul de Boli Cronice cu sediul în Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr.484, organizează  concurs/examen conform O.M.S nr. 166/2023, pentru ocuparea urmatoarelor posturi  vacante, pe perioada nedeterminată, cu norma intreaga

-medic primar, specialitatea medicina de familie cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative;

-medic specialitatea medicina generala cu competenta ingrijiri paliative in cadrul Sectiei Ingrijiri Paliative.

Dosarul de înscriere la concurs va cuprinde următoarele documente:

 1.    a) formularul de înscriere la concurs, în care se menționează postul pentru care candidează;
 2. b) copia xerox de pe diploma de licență și adeverință/certificat de confirmare în gradul profesional;
 3. c) copie a certificatului de membru al organizației profesionale cu viza pe anul în  curs;
 4. d) dovada/înscrisul din care să rezulte că nu i-a fost aplicata una din sancțiunile prevăzute la art.455 alin (1) lit.e) sau f), la art.541 alin.(1) lit.d) ori e), respectiv la art.628 alin.(1) lit.d) sau e) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare;
 5. e) acte doveditoare pentru calcularea punctajului prevăzut în anexa nr.3  la Ordin;
 6. f)  certificat de cazier judiciar sau, după caz, extrasul de pe cazierul judiciar;
 7. g) certificatul de integritate comportamentala din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și  funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații înscriși pentru posturile din cadrul sistemului de învățământ, sănătate sau protecție sociala, precum și orice entitate publica sau privata a carei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane în vârstă, persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane  vulnerabile ori care presupune examinarea fizica sau evaluarea psihologica a unei persoane;
 8. h) adeverință medicala care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberata de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului;
 9. i) copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea, potrivit legii, aflate în termen de valabilitate;
 10. j) copia certificatului de căsătorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, după caz;
 11. k) curriculum vitae, model comun european.

Documentele prevăzute la  lit. d) și f) sunt valabile 3 luni  și se depun la dosar în termen de valabilitate.

Adeverință care atesta starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit prin ordin al ministrului sănătății.

Copiile de pe actele prevăzute la lit.b), c), i) și j), se prezinta însoțite de documentele originale, care se certifica cu mențiunea “conform cu originalul”de către secretarul comisiei de concurs.

Documentul prevăzut la lit.f) poate fi înlocuit cu o declarație pe propria răspundere privind antecedentele penale. În acest caz, candidatul declarat admis la selecția dosarelor și care nu a solicitat expres la înscrierea la concurs preluarea informațiilor privind antecedentele penale direct de la autotitatea sau instituția publica competenta cu eliberarea certificatelor de cazier judiciar are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului prevăzut la lit f) anterior datei de susținere a probei scrise și / sau probei practice.

Dosarele se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii, la Compartiment RUNOS din cadrul unitatii sanitare.

 

Condiții generale de ocupare a posturilor:

 1. a) are cetățenia romana sau cetățenia unui alt stat membru al Uniunii Europene, a unui stat parte la Acordul privind Spațiul Economic European (SEE) sau cetățenia Confederației Elvețiene;
 2. b) cunoaște limba romana, scris și vorbit;
 3. c) are capacitate de munca în conformitate cu prevederile Legii nr.53/2003 – Codul muncii, republicata, cu modificările și completările ulterioare;
 4. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestata pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 5. e) îndeplinește condițiile de studii, de vechime în specialitate și, după caz, alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs, inclusiv condițiile de exercitare a profesiei;
 6. f) nu a fost condamnata definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra securității naționale, contra autorității, contra umanității, infracțiuni de corupție sau de serviciu, infracțiuni de fals ori contra înfăptuirii justiției, infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face o persoana candidata la post incompatibila cu exercitarea funcției contractuale pentru care candidează, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea;
 7. g) nu executa o pedeapsa complementara prin care i-a fost interzisa exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășură activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau fata de aceasta nu s-a luat măsură de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 8. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin. (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul national automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum și pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru domeniile prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. h) din Hotărârea Guvernului nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

 

Conditii specifice de ocupare a posturilor:

      1.MEDIC PRIMAR

– Studii superioare absolvite cu diploma de medic sau de licenta in medicina;

– Examen de medic primar in specialitatea postului scos la concurs;

– Competenta ingrijiri paliative

– Vechime ca medic specialist de 5 ani;

– Certificat de membru al organizatiei profesionale(Colegiul Medicilor) cu viza pe anul in curs;

– Polita asigurare de malpraxis in termen.

 1. MEDIC MEDICINA GENERALA

– Studii superioare absolvite cu diploma de medic specializarea medicina generala;

– Competenta ingrijiri paliative

– Certificat de membru al organizatiei profesionale(Colegiul Medicilor) cu viza pe anul in curs;

– Polita de malpraxis in termen.

Tematica de concurs și bibliografia pot fi consultate pe site-ul spitalului www.spitaluldebolicronicecalinesti.ro si la avizierul spitalului.

Concursul pentru ocuparea posturilor vacante menționate consta în următoarele etape:

 1. a) selecția dosarelor de înscriere și stabilirea punstajului rezultat din analiza și evaluarea activității profesionale și științifice pentru proba suplimentara de departajare (proba D), prevăzută în anexa nr.3 la ordin;
 2. b)  proba scrisa;
 3. c)  proba clinica sau practica.

Se pot prezenta la următoarea etapa numai candidații declarați admiși la etapa precedenta.

Concursurile se vor desfasura dupa urmatoarele date :

NR CRT. ACTIVITATEA MEDIC PRIMAR SPECIALITATEA MEDICINA DE FAMILIE CU COMPETENTA INGRIJIRI PALIATIVE MEDIC SPECIALITATEA MEDICINA GENERALA CU COMPETENTA INGRIJIRI PALIATIVE
1. Anunt – site oficial Ministerul Sanatatii, sediu, site institutie si posturi.gov 10.05.2023 10.05.2023
2. Termen depunere dosare – 10 zile lucratoare de la publicare anunt 10.05 – 23.05.2023 – ora 15.00 10.05 – 23.05.2023 – ora 15.00
3. Selectia dosarelor de inscriere 24.05.2023 24.05.2023
4. Afisare rezultate selectie dosare 24.05.2023 – ora 15.00 24.05.2023 – ora 15.00
5. Depunere contestatii selectie dosare 25.05.2023 – ora 15.00 25.05.2023 – ora 15.00
6. Solutionare contestatii si afisare rezultat 26.05.2023 26.05.2023
7. PROBA SCRISA 30.05.2023 – ora 10.00 30.05.2023 – ora 11.00
8. Afisare rezultate proba scrisa 30.05.2023 – ora 16.00 30.05.2023 – ora 16.00
9. Contestatii proba scrisa 31.05.2023 – ora 16.00 31.05.2023 – ora 16.00
10. Solutionare contestatii si afisare rezultat 06.06.2023 – ora 16.00 06.06.2023 – ora 16.00
11. PROBA PRACTICA 07.06.2023 – ora 10.00 07.06.2023 – ora 12.00
12. Afisare rezultate proba practica 07.06.2023 – ora 16.00 07.06.2023 – ora 16.00
13. Contestatii proba practica 08.06.2023 – ora 16.00 08.06.2023 – ora 16.00
14. Solutionare contestatii si afisare rezultat 09.06.2023 09.06.2023
15. AFISARE REZULTATE FINALE 12.06.2023 12.06.2023

 

Relații suplimentare se pot obține de la Compartiment R.U.N.O.S. al Spitalului de Boli Cronice, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, localitatea Calinesti, jud Argeș, număr tel :  0745361881.

Anuntul de concurs se publica in data de 10.05.2023.

                   Manager  interimar
Ec. Pompilia Mitulescu

RUNOS
Ec. Mihaela Balta

METODOLOGIE de calcul al punctajului rezultat din analiza şi evaluarea activităţii profesionale şi ştiinţifice pentru proba suplimentară de departajare (proba D) – (Anexa 3)

Formular de înscriere

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *