Anunț nr. 1541 din 25.03.2024- concurs asistent medical, specialitatea medicina general – Sectia Ingrijiri Paliative

Anunțuri Concursuri și examene

Nr. 1541/25.03.2024
Publicat astazi 29.03.2024                                                            

                                            ANUNŢ

SPITALUL DE BOLI CRONICE organizează in data de 24.04.2024 si 26.04.2024  concurs conform HGR nr. 1336/2022 pentru aprobarea Regulamentului – cadru privind organizarea si dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar platit din fonduri publice pentru ocuparea urmatoarelor posturi vacanteꓽ

Denumirea postuluiꓽ asistent medical, specialitatea medicina generala

Structuraꓽ Sectia Ingrijiri Paliative

Nivelul postuluiꓽ executie

Nivel studiiꓽ PL

Numar posturiꓽ 2

Perioadaꓽ nedeterminata

Gradul/Treapta profesionalaꓽ

Durata timpului de lucruꓽ 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana

Denumirea postuluiꓽ asistent medical debutant specialitatea medicina generala

Structuraꓽ Sectia Ingrijiri Paliative

Nivelul postuluiꓽ executie

Nivel studiiꓽ PL

Numar posturiꓽ 1

Perioadaꓽ nedeterminata

Gradul/Treapta profesionalaꓽ

Durata timpului de lucruꓽ 8 ore pe zi; 40 ore pe saptamana

      Condiţiile generale de participare la concurs:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenia altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor

aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;

 1. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 2. c) are capacitate de muncă ȋn conformitate cu prevederile Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 3. d) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. e) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiții potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 5. f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
 6. g) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfaşura activitatea de care s-a folosit pentru savârşirea infracțiunii sau fată de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii;
 7. h) nu a comis infracțiunile prevăzute la art. 1 alin (2) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale,de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului Național de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare.

        Condiţii specifice de participare la concurs asistent medical:

 • Studii: PL;
 • Vechime in specialitatea studiilor 6 luni;
 • Cursuri de îngrijiri paliative (introducere in ingrijirea paliativa, ingrijiri paliative de baza 1 si 2 si ingrijirea plagilor cronice);
 • Certificat membru OAMGMAMR;
 • Aviz de libera practica in termen de valabilitate

 

        Condiţii specifice de participare la concurs asistent medical debutant:

 • Studii: PL;
 • Fara vechime in specialitatea;
 • cursuri de îngrijiri paliative (introducere in ingrijirea paliativa si ingrijiri paliative de baza 1 si 2);
 • Certificat membru OAMGMAMR;
 • Adeverinta inscriere la concurs eliberata de OAMGMAMR sau Aviz de libera practica in termen de valabilitate.

 

Referitor la cursurile de ingrijiri paliative, mentionam ca nu se vor lua in calcul modulele de ingrijiri paliative efectuate in cadrul scolii postliceale.

Dosarul de inscriere la concurs va cuprinde urmatoarele documenteꓽ

 1. a) formular de ȋnscriere la concurs ( formular tip pus la dispoziție de Compartiment RUNOS);
 2. b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, aflate in termen de valabilitate;
 3. c) copia certificatului de casatorie sau a altui document prin care s-a realizat schimbarea de nume, dupa caz;
 4. d) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
 5. e) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 6. f) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
 7. g) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unități sanitare abilitate;
 8. h) certificat de integritate comportamentală din care să reiasă că nu s-au comis infracțiuni prevazute la art. 1 alin (2 ) din Legea nr. 118/2019 privind Registrul național automatizat cu privire la persoanele care au comis infracțiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor, precum şi pentru completarea Legii nr. 76/2008 privind organizarea şi funcționarea Sistemului National de Date Genetice Judiciare, cu modificările ulterioare, pentru candidații ȋnscrisi pentru posturile din cadrul sistemului de invatământ, sănătate sau protectie socială, precum şi orice entitate publică sau privată a cărei activitate presupune contactul direct cu copii, persoane ȋn vârstă, persoane cu dizabilitati sau alte categorii de persoane vulnerabile ori care presupune examinarea fizică sau evaluarea psihologică a unei persoane;
 9. i) curriculum vitae, model comun european;

Adeverinţa care atestă starea de sănătate conţine, în clar, numele, data, numele emitentului şi calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătăţii.

În cazul documentului prevăzut la lit. e), candidatul declarat admis la selecţia dosarelor, care a depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.

Dosarele de concurs se prezintă împreună cu documentele originale, care se certifică pentru conformitate cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

Dosarele de concurs se depun in termen de 10 zile lucratoare de la data publicarii anuntului, la Compartiment RUNOS din cadrul unitatii sanitare, Loc. Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484, Arges

Organizarea acestor concursuri a fost aprobată prin Memorandumul MDLPA nr. 18468/01.02.2024

CALENDAR CONCURS

FUNCTIA SCOASA LA CONCURS ASISTENT MEDICAL ASISTENT MEDICAL DEBUTANT
PUBLICARE ANUNT 29.03.2024 29.03.2024
INSCRIERE CANDIDATI 29.03.2024 – 11.04.2024 ora 13.00 29.03.2024 – 11.04.2024 ora 13.00
SELECTIE DOSARE 12.04.2024 15.04.2024
DEPUNERE CONTESTATII 15.04.2024 – ora 13.00 16..04.2024 – ora 13.00
SOLUTIONARE CONTESTATII 16.04.2024 17.04.2024
PROBA SCRISA 24.04.2024 – ora 10.00 26.04.2024 – ora 10.00
DEPUNERE CONTESTATII 25.04.2024 – ora 13.00 29.04.2024 – ora 13.00
SOLUTIONARE CONTESTATII 26.04.2024 30.04.2024
INTERVIU 29.04.2024 – ora 10.00 08.05.2024 – ora 10.00
DEPUNERE CONTESTATII 30.04.2024 09.05.2024
SOLUTIONARE CONTESTATII 07.05.2024 10.05.2024
ANUNT REZULTATE FINALE 08.05.2024 13.05.2024

Bibliografia de concurs si atributiile posturilor se afişează la sediul unitatii sanitare si pe site www.spitaludebolicronicecalinesti.ro la sectiunea anunturi.

Relații suplimentare se pot obține la sediul Spitalului de Boli Cronice, Calinesti, str. Dr. Ion Craciun, nr. 484 și la tel. 0248/545575, 0248/708575 – interior 103.

        Manager interimar,
Ec. Pompilia Mitulescu

Întocmit RUNOS ,
Ec. Mihaela Baltă

TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE – CONCURS ASISTENT MEDICAL SECTIA INGRIJIRI PALIATIVE
FIȘĂ POST
ANUNȚ SELECȚIE DOSARE
Anunț selecție dosare concurs asistent debutant 15-Apr-2024
Anunț nr.2044 din 16.04.2024 -REZULTAT CONTESTAȚIE LA SELECȚIA DOSARELOR
Anunț nr. 2235 din 24.04.2024 – Rezultate proba scrisă
Anunț nr. 2300 din 26.04.2024 – REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT MEDICAL
Anunț nr. 2316 din 29.04.2024 – REZULTATE FINALE CONCURS ASISTENT MEDICAL

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *